^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

     

…………………………………………………………………………

(име, адрес на детската градина)

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

Долуподписаният/ата

(посочват се трите имена на родителя)

в качеството на родител на

(посочват се трите имена на детето)

от ………………………

(посочва се група)

Запознат/а съм, че:

не съм задължен/а да подновя посещението на детето си на детска градина/ясла и решението да го направя е изцяло мое

детската градина осигурява спазването   на всички необходими хигиенни изисквания за защита на здравето и живота на детето ми и на всички останали деца, но не може да даде гаранции за неразпространение на заразни заболявания, в т.ч. и COVID-19

трябва да следя температурата на детето си, да го оставя вкъщи и да се консултирам с личния лекар при температура, по-висока от 37.3°С и/или грипоподобни симптоми

следва да се обърна към личния лекар при поява на симптоми на заболяване и да заведа детето в детската градина само след преценката на лекаря, че е безопасно

при необходимост от консултация с екипа на детската градина/ясла да я осъществя при възможност на открито, при спазване на физическа дистанция и използване на лични предпазни средства

е необходимо да съдействам за изпълнение на предприетите от детската градина/ясла противоепидемични мерки и контрол за спазването им с цел опазване здравето на децата и служителите, в т.ч. правилата за физическа дистанция във и извън институцията

Декларирам, че:

приемам да спазвам общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната

не ми е известно детето ми да е било в контакт със заразно болни не ми е известно член на моето семейство да е заразен с COVID-19

при промяна на декларираните обстоятелства относно здравословното състояние на детето ми веднага ще уведомя директора на детската градина и ще преустановя посещението му на детската градина.


Дата: ………………………                                                       Подпис: ………………………

 

                                                                                                                                         Светла Кенанова

                                                                                                                                         Директор на ДГ № 78

МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ДЕТСКИТЕ ЯСЛИ СЛЕД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИЕМА НА ДЕЦА

 
 
   Безопасността, опазването и защитата на децата са от първостепенно значение в работата на детските градини/ясли. В ситуацията на COVID-19 всяка държава търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на процеса на педагогическо взаимодействие в детските градини/ясли, при спазване на строги противоепидемични мерки, което ще позволи и връщането на родителите на работа.
 
   Целта на описаните мерки е постепенно и контролирано възобновяване на дейността на детските градини/ясли в условията на разпространението на COVID-19, като се спазват няколко основни принципа, описани по-долу. Необходимо е всички участници в предучилищното образование да са подготвени за процеса на адаптиране в новата обстановка и да носят отговорност за ограничаване на заразяването и за опазване на здравето
 
-своето, на своите близки и на околните. Тези мерки ще бъдат актуализирани и допълвани при необходимост и в зависимост от епидемиологичната ситуация.
 
   1.Макар че детските градини/ясли се отварят за посещение от всички деца, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната, затова е препоръчително децата, за които има възможност да се грижи възрастен, да останат вкъщи. Това важи още в по-голяма степен за децата, живеещи в едно домакинство с възрастни хора и с такива от рискови групи, както и в случаите, когато за придвижването до детската градина/ясла се налага използването на обществен транспорт – вътрешноградски или между населените места. Анализът на ситуацията към момента показва, че опасността съвсем не е преминала, ето защо е въпрос на отговорност родителите, които могат да намерят друго, по-безопасно решение за своите деца, да не ги изпращат в детска градина/ясла.
 
   2.Подновяването на посещението на детска градина/ясла може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина/ясла, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина/ясла от детето. В тази връзка отговорността за решението за посещаване на детската градина/ясла остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина/ясла, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен. За подновяване на посещението на децата родителите не се изисква представянето на медицински бележки съгласно чл. 4, ал. 4 и 5 от Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и чл. 21, ал. 2, 3 и 4 от Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Посещението на детска градина/ясла от деца с хронични заболявания (в т.ч. деца със СОП с хронични заболявания) се извършва след предварителна консултация с личния лекар на детето.
   3.Отварянето на детските градини/ясли за посещение може да започне в периода 22 май - 1 юни по решение на детската градина/ясла и съгласувано с родителите само
 
след осигурени строги санитарно-хигиенни условия и прилагане на приложимите противоепидемични мерки. Посещението на детска градина/ясла е допустимо само за деца, които са вече записани в съответната детска градина/ясла през учебната 2019-2020 година. Отчитайки традиционната средномесечна посещаемост през лятото, както и заявената в проведената анкета с родители готовност да пуснат децата си на детска градина, очакваният брой в група ще бъде между 12 и 16 деца. В случай на едновременно присъствие на повече от 20 деца от една група в детската градина/ясла се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение. В зависимост от промяната в ситуацията или според решението на родителите този график следва да се актуализира своевременно.
 
   4.Приемът в детската градина/ясла се извършва по предварително оповестен график/ред, при необходимост и в по-дълъг интервал от време, а ако климатичните условия го позволяват – на двора или на специално обособено пространство,
 
осигуряващо отстояние на най-малко 2 м между семействата, като не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина/ясла. За тази цел е необходимо отварянето на всички възможни входове на детската градина/ясла, което ще гарантира физическата дистанция между децата от отделните групи. Приемът в детската градина/ясла се извършва от медицинско или друго упълномощено от директора лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като в случай на констатиране на признаци на заболяване на детето може да бъде отказано приемане. От момента на влизане на детето в сградата на детската градина/ясла от него не се изисква използване на предпазна маска, освен ако на дете със СОП и/или с хронично заболяване това не е изрично препоръчано от личния му лекар. Когато атмосферните условия не позволяват, ръководството на детската градина/ясла следва да създаде организация, която да осигури безопасното приемане и предаване на децата без да се допускат родителите в сградите на детската градина.
 
   5.С децата, които подновяват посещението си на детска градина/ясла, не се провеждат педагогически ситуации, а само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие с акцент върху изграждане на навици за здравословен начин на живот и усвояване на социални умения, а при възможност и необходимост - и дейности за обща и/или допълнителна подкрепа, включително за децата със СОП.
 
   6.При съобразяване с климатичните условия (когато не вали) децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда. Когато това е възможно, храненето на децата също се организира и осъществява на открито.
 
   7.Не се допуска събиране на една място на персонал от детската градина/ясла освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както не се допускат и контакти на член от персонала на детската градина/ясла с повече от една група. Предвид спецификата на работата в детските градини/ясли следва да е ясно, че:
 
спазването на физическа дистанция между децата и персонала в рамките на една група не е възможно;
 
физическата дистанция е задължителна между децата от отделни групи;
 
физическата дистанция е задължителна между персонала в отделни групи;
 
физическата дистанция е задължителна между родителите и персонала на детската градина/ясла.
 
При организиране на процесите по възстановяване на работата на детската градина/ясла директорите следва:
 
да изградят среда за бърза и лесна комуникация с родителите, в която да могат бързо да информират родителите за правилата за работа на детската градина/ясла и да могат да планират разпределянето на децата в групи
 
в края на всяка работна седмица да проучват броя на децата, които се очаква да посещават детската градина/ясла през следващата седмица;
 
най-малко един работен ден преди началото на новата седмица да изпратят информация на родителите за създадената организация и да им потвърдят възможността за посещение на детска градина/ясла от детето;
 
да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина/ясла; да призоват родителите да задържат децата вкъщи, а в случай че това е невъзможно, да ги запознаят с правилата и процедурите, които следва да спазват и да им обърнат внимание, че независимо от спазването на определените здравни изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им;
 
да организират родителска среща (неприсъствена) или да използват друг подходящ начин да се уверяват, че всеки родител е получил, запознал се е и е разбрал правилата за работа на детската градина/ясла;
 
да предоставят на родителите информация и полезни препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията;
 
да изготвят съвместно с медицинското лице протокол за почистване и дезинфекция; почистването и дезинфекцията да не се извършва в присъствието на деца; да определят бройката необходими материали за спазване на здравните изисквания
 
(маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръцете, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и др.) и да осигуряват тези материали преди отваряне на детската градина/ясла, както и да ги осигуряват след това редовно и в необходимите количества;
 
да организират подреждането на помещенията с възможности за игри в малки групи и обособени кътове, които да се ползват от малък брой деца;
 
да разработят план за движение в сградата, като при необходимост осигурят необходимата маркировка за спазването му;
 
да обособят пространство и ясно указание къде детето се преобува и докъде може да влиза с външните си обувки;
 
при съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина/ясла, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;
 
да разработят график за пристигане на персонала на детската градина/ясла, който да осигури време за преобличане в работно облекло преди започване на работа, и да обособят помещение за тази цел;
 
при необходимост да реорганизират помещенията в детската градина/ясла, за да се гарантира максимален брой групи с минимален брой деца в тях (в изпълнение на принцип № 3) и спазването на дистанция между децата от отделните групи;
 
по решение на педагогическия съвет на детската градина/ясла да изготвят промени в правилника за дейността на детската градина/ясла;
 
да организират обезопасяване на средата, като се отстраняват всички играчки, които не могат да бъдат дезинфекцирани;
 
да осигурят медицински специалист за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина/ясла, или упълномощени и предварително инструктирани лица за осъществяване на приема;
 
да организират изготвянето на график за приемането и изпращането на децата от отделните групи;
 
да осигурят работата с децата, доколкото е възможно, в една и съща група и с един и същи персонал, което ще предотврати контакта между децата от различните групи;
 
да осигуряват необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и на децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете, колкото може по-често;
 
да не допускат използването на музикален и физкултурен салон освен в случаите, в които помещенията се използват за обособяването на отделна група;
 
да не допускат организирането и провеждането на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина (изучаване на чужди езици, танци, изобразителни изкуства, спорт, театър и др.).
 
   От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:
 
най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;
 
да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;
 
да не използват градски транспорт за придвижване до детската градина/ясла и обратно винаги, когато това е възможно;
 
да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при  стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние; да се запознаят с предоставените им от детската градина/ясла полезни препоръки и да подкрепят усилията на институцията за спазване на правила, хигиена и психично
 
здраве по време на реадаптацията на детето им; да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска
 
градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;
 
да организират незабавното вземане на детето в случаите, когато бъдат уведомени от медицинското лице в детската градина/ясла, че то проявява признаци на заболяване;
 
да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;
 
да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);
 
да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.
 
   Екипът от педагогически, медицински и непедагогически специалисти, които са на работа в детската градина/ясла, е нужно да:
 
се запознаят срещу подпис поне един ден преди отваряне на детската градина/ясла с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно;
 
използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни, като спазват разработения график;
 
измият ръцете си, да се дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина/ясла;
 
отделят време през деня за споделяне между децата, както и за разяснение на ситуацията и на правилата за лична хигиена и значимостта от тяхното спазване;
 
въвеждат нови ритуали за посрещане на децата, които не изискват прегръдки и близки контакти;
 
в деня на първото посещение (само при първото посещение) на детето се измерва неговата температура, като това се извършва от лице от персонала, който е определен да работи със съответната група;
 
да дезинфекцират след всяка употреба контактния термометър и да слагат латексови ръкавици при неговото използване;
 
незабавно търсят компетентно мнение от медицинско лице в детската градина/ясли, в случай че при престоя на детето възникне съмнение за проблем в здравословното му състояние;
 
предлагат на децата включване в игри и дейности, които да подкрепят емоционалното им развитие и преодоляване на тревожността им, свързана с извънредната ситуация;
 
придружават децата и им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина/ясла, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, със старателно изсушаване със суха салфетка за еднократна употреба, а ако тези условия не са
 
налични, може да се използва дезинфектант за ръце под надзора на възрастен човек.
 
използват подходящ дезинфектант за ръце, и в краен случай алкохолни кърпички, подходящи за кожата, когато не са в близост до вода и течен сапун, но възможно най-бързо след това измиват ръцете си или тези на децата с вода и течен сапун (дезинфекцията на ръце при деца се допуска в краен случай при невъзможност за измиване с топла вода и сапун, като се извършва под стриктен контрол от страна на персонала, като в последствие ръцете на детето се измиват при първа възможност);
 
да се избягва размяната на топки, играчки, моливи и други трябва или да бъде придружена от дезинфекция след всяка употреба;
 
организират дейностите така, че децата от една група да бъдат разделяни на по-малки групички, които да играят различни игри или да се въвличат в различни активности;
 
организират срещи с родителите само при необходимост, и то на открито пространство, в съответствие с необходимите изисквания и при спазване на физическа дистанция;
 
да сменят на памперсите на децата в детските ясли с латексови ръкавици, които да се сменят след всяка процедура;
 
лигавниците на децата в детските ясли, когато се използват такива, да се сменят възможно най-често.
 
   По отношение на хигиената в сградата се очаква:
 
проветряване на всички помещения често за поне 10 мин – сутрин пред пристигане на децата, по време на излизане на децата, по време на следобедната почивка, при почистване на помещенията и в края на работния ден;
 
дезинфекция на помещенията се извършва поне 4 пъти дневно;
 
почистване на тоалетните с почистващи препарати и дезинфекцирането им поне два-три пъти дневно;
 
предоставяне на индивидуални съдове за хранене и за пиене на вода, които се почистват непосредствено след всяка употреба;
 
трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция, след всяка употреба;
 
почистване на маси, столчета и други повърхности и точки за контакт най-малко два пъти дневно;
 
недопускане да се внасят на стоки и предмети от родителите в детската градина/ясла (вода, салфетки и др.);
 
недопускане да се използват на плюшени играчки;
 
миене на играчките с топла вода и сапун, отвътре и отвън, поне два пъти дневно. Играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на епидемията COVID-19;
 
осигуряване на лично спално бельо за отделното дете, което се пере при минимум 60°C веднъж седмично или при необходимост и при спазване на здравните изисквания, регламентирани с Наредба № 12 за здравните изисквания към обществените перални;
 
изпразване на кофите за боклук поне три пъти дневно, след което се измиват и дезинфекцират;
 
разделяне на площадките на открито, така че да не се допуска физически контакт между отделните групи;
 
дезинфекциране на уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно. дезинфектантите, които се използват в детската градина, трябва да са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на
 
пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на Министерството на здравеопазването;
 
да се използва обособената за всяка група площадка за игра на открито само от съответната група;
 
при възможност храната да се приготвя на място в детската градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и на Българската агенция за безопасност на храните.
 
   Важно е общината и собствениците на детските градини/ясли да подкрепят, като при необходимост осигурява допълнителен медицински персонал или други специалисти, в т.ч. психолози (напр. от училищата), които да се включат в работата и да подкрепят усилията им за създаване на безопасна среда, в която детето да се чувства спокойно и подкрепяно.
 
 
 
        Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина/ясла
 
   При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки
 
вгърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
 
   1.Първоначално поведение
 
Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 
Незабавно да се осъществи връзка с родителите/настойниците и да се изиска да вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 
На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 
След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 
Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 
Да се приеме отново детето в детската градина/ясла срещу медицинска бележка от семейния лекар, че това е допустимо.
 
   2.В случай на положителен тест на дете
 
Да се информира екипът на детската градина/ясла състав, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 
Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.
 
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 
Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 
Да се почистят и дезинфекцират щателно помещенията и предметите, до които е имало контакт детето в последните 48 часа.
 
Да се информират контактните лица на детето за стъпките, които трябва да предприемат.
 
При необходимост психолози могат да осигурят подкрепа.
 
При наличие на един или повече симптоми при възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):
   3.Първоначално поведение
 
Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 
Да се избягва физическият контакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 
След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 
Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.
 
   4.В случай на положителен тест
 
Да се информира директора, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ.
 
Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 
Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между РЗИ и директора на съответната детската градина/ясла.
 
В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина/ясла.
 
Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определя от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация.
 
Да се информират контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 
Да се извършат щателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа.
 
При необходимост и възможности психолози могат да осигурят подкрепа.
 
Кратка полезна информация
 
   Какво е COVID-19?
 
Остра заразна болест, която се причинява от нов коронавирус, наречен SARS-CoV-2.
 
   Признаци на заболяване
 
Оплакванията при COVID-19 варират от липсата на такива до появата на повишена температура, треска, кашлица, възпалено гърло, обща слабост и умора, мускулни болки. При тежко заболелите са налице тежка пневмония, остър респираторен дистрес синдром, сепсис и септичен шок. Напоследък, липсата на усещането за мирис или вкус също се съобщават като симптом за COVID-19.
 
   Хора с повишен риск
 
Лица с хронични заболявания независимо от възрастта им лица над 60 г.
 
   Предпазни мерки
 
Спазване на лична хигиена (миене на ръце с топла вода и сапун за минимум 20 секунди, спазване на респираторен етикет при кихане и кашляне, дезинфекция на ръце при невъзможност за измиване на ръцете)
 
Спазване на дистанция и ограничаване на контактите.
                                                                                                  Светла Кенанова
                                                                                                   Директор на ДГ № 78

ЗАПИСВАНЕ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА В ДГ

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ 
   НА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ ДЕЦА ЗА ПРИЕМ В
   ДГ № 78 " ДЕТСКИ СВЯТ " 
   ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 / 2021 Г.,
   РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА КАНЦЕЛАРИЯТА ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ДЕЦАТА
   ЩЕ БЪДЕ ОТ 18.05.20 Г. ДО 29.05.20 Г., ОТ 08.30 Ч. ДО 15.30 Ч.
 
   ОЧАКВАМЕ ВИ!
 
                                                                                      ДИРЕКТОР  НА ДГ № 78 "ДЕТСКИ СВЯТ "  
                                                                                      СВЕТЛА КЕНАНОВА 

На вниманието на родителите от градинските групи!

         На вниманието на родителите от градинските групи!

         Уважаеми родители,

         Тъй като вчера, 04.05.2020 г., не всички от вас се явиха, за да получат полагащите се на децата ви продукти по схемите "Училищно мляко", "Училищен плод", ви уведомяваме, че можете да направите това и в днешния ден, 05.05.2020 г., до 15:30 ч.

                                                                                                                                         Св. Кенанова

                                                                                                                                         Директор на ДГ № 78

"УЧИЛИЩЕН ПЛОД" и "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

     Уважаеми родители,

     Тъй като не всички от вас, вчера, на 04.05.2020 г., успяха да вземат полагащите се на децата им продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко", ви обявяваме, че могат да направят това и днес, 05.05.2020 г, в периода до 15:30 ч.

                                                                                                                               Св. Кенанова

                                                                                                                               Директор на ДГ № 78

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

        Уважаеми родители,

      Благодарим на всички, които проявиха разбиране и отговорност, и заплатиха в срок дължимите суми по начислените такси за посещение на децата им в детската градина.

        За тези, които не са успели, по банков път, да извършат заплащането на сумите за месеците февруари и март, обявяваме, че могат, при строго спазване на противоепидемичните мерки, да направят това на място, в детската градина, в периода от днес до 08.05.2020 г., /без 06.05.2020 г./ във времето от 09:00 до 15:00 часа.

   Отново напомняме, че това не се отнася за таксите за допълнителните образователни дейности. Дължимите суми за тях ще бъдат заплатени при отварянето на детските градини.

           За справки и запитвания ви предоставяме служебния телефон на детската градина - 0879155123  

 

                                                                                                                                                        Св. Кенанова

                                                                                                                                                         Директор на ДГ № 78

"УЧИЛИЩНО МЛЯКО", "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

      Уважаеми родители,
      Детската ни градина участва за поредна година в схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод". 
      В изпълнение на писмо на  заместник - министъра на образованието и науката №9105-140 / 15.04.20 г. Вх.№ РУО1 - 8380/15.04.20 г. и писмо на РУО - София с изх.№ РУО1 - 8409/15.04.20 г. Ви уведомявам, че по предложение на Държавен фонд "Земеделие" стартира доставянето на продуктите по схемите.Това ще бъдат плодове или зеленчуци и млечни продукти - сирене или кашкавал, съгласно действащите правила и изисквания за съхранение, качество и доставка.
    Количеството продукти за целия период на  извънредното положение,   което се полага на дете ще бъдат подготвени от доставчиците в индивидуална опаковка, която следва родителите да получат.
      Доставката от схемата "Училищен плод" за ДГ№78"Детски свят" ще бъдат доставени при нас на 04.05.20 г./понеделник/. На същата дата ще бъдат раздавани на входа на детското заведение от 12 до 16 ч. при спазване на всички противоепидемични изисквания на Националния оперативен щаб - без струпване на хора и при необходимата дистанция  един от друг.
       Моля, всеки да си носи личен химикал за подписване  при получаване на индивидуалния пакет.
     Обявеното раздаване на продукти по схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" се отнася само за децата от ГРАДИНСКИТЕ ГУПИ.
       Бъдете здрави и се пазете!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            С.Кенанова
                                                                                               директор на ДГ № 78 "Детски свят"

ВЕСЕЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

                                     SKMBT C28018060410080

 

                                                                                                                              Директор - Св. Кенанова

КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА COVID-19

КАК ДА РАЗГОВАРЯТЕ С ДЕЦАТА СИ ЗА COVID-19

 

Нормално е да се почувствате разтревожени от всичко, което чувате за заболяването коронавирус (COVID-19) в момента. Разбираемо е, ако и децата ви също се чувстват тревожни. На децата може да им е трудно да разберат какво виждат онлайн или по телевизията - или чуват от други хора - така че те могат да бъдат особено уязвими за чувствакато тревожност, стрес и тъга. Откритият и подкрепящ разговор с вашите деца може да им помогне да разберат ситуацията, да се справят и дори да помогнат на другите.

1. Задавайте отворени въпроси и слушайте

Започнете, като поканите детето си да говори по проблема. Разберете какво вече знае, дали има достоверна и надеждна информация и го оставете да води разговора. Ако децата ви са съвсем малки и не са чували за епидемията, може би не е необходимо да повдигате въпроса - просто използвайте шанса да им напомните за добрите хигиенни практики, без да въвеждате нови страхове.

Уверете се, че сте в защитена среда и позволете на детето си да говори свободно. Рисуването, историите и други дейности могат да помогнат за започването на разговор.

Най-важното е, да не омаловажавате и да не отричате техните притеснения. Не забравяйте да признаете техните чувства и да ги уверите, че е естествено да се страхувате от тези неща. Демонстрирайте, че слушате, като им отделите цялото си внимание и се уверете, че разбират, че могат да говорят с вас и с техните учители, когато пожелаят.

2. Бъдете честни: обяснете истината по начин, който е подходящ за децата

Децата имат право на достоверна информация за случващото се в света, но възрастните също имат отговорност да ги пазят. Използвайте подходящ за възрастта им език, наблюдавайте реакциите им и бъдете бдителни за нивото на тяхната тревожност.

Ако не можете да отговорите на техните въпроси, не се базирайте на предположения. Използвайте го като възможност да проучите отговорите заедно. Уебсайтове на международни организации като УНИЦЕФ и Световната здравна организация са надеждни източници на информация. Обяснете им, че част от информацията онлайн не е достоверна и че е най-добре да се доверят на експертите.

3. Покажете им как да защитят себе си и приятелите си

Един от най-добрите начини да се предпазят от коронавирус и други заболявания, е просто да бъдат насърчени редовно да си мият ръцете. Не е нужно да започвате специален разговор, който да бъде плашещ за тях. Пейте заедно или следвайте този танц, за да направите разговора ви забавен. Можете също така да покажете на децата как да покриват устата си с лакът, когато кашлят или кихат и да им обясните, че е най-добре да не се приближават твърде много до хората, които имат подобни симптоми.

Също така ги помолете да ви кажат, ако започнат да се чувстват зле, ако имат температура, ако кашлят или имат затруднено дишане.

4. Успокойте ги

Когато виждаме много тревожни новини по телевизията или онлайн, често у нас остава чувството, че кризата е навсякъде около нас. Децата не правят разлика между това, което виждат на екрана и собствената си реалност и могат да повярват, че са в непосредствена опасност. Можете да им помогнете да се справят със стреса, като им предоставите възможност да играят и да се отпуснат, когато е възможно. Практикувайте редовните хигиенни навици и се придържайте към ежедневния си режим, доколкото е възможно, особено преди лягане. Ако това е невъзможно, създайте си нови ежедневни ритуали в нова среда.

Ако имате инфекция във вашия район, напомнете на децата си, че няма вероятност да хванат болестта, че повечето хора, които имат коронавирус, не се разболяват и че много възрастни работят усилено, за да предпазят семейството ви в безопасност.

Ако детето ви не се чувства добре, обяснете, че трябва да остане вкъщи / в болницата, защото така е по-безопасно за него и за приятелите му. Уверете го, че знаете, че е трудно (може би страшно или дори скучно) на моменти, но че спазването на правилата ще ви помогне да предпазите всички.

5. Проверете дали не са жертви на тормоз или самите те не тормозят някого

Появата на коронавирус донесе множество съобщения за расова дискриминация по целия свят, така че е важно да проверите дали вашите деца не са обект на тормоз или дали не допринасят за тормоза.

Обяснете, че коронавирусът няма нищо общо с това как изглежда някой, откъде е или на какъв език говори. Ако в училище са станали свидетели на други деца, жертви на тормоз, те трябва да се чувстват удобно да споделят с възрастен, на когото имат доверие.

Напомнете на децата си, че всеки заслужава да бъде в безопасност в училище. Тормозът е недопустим и неправилен и всеки трябва да се постарае да показва съпричастност и да оказва подкрепа.

6. Покажете им примери на хора, които помагат

За децата е важно да знаят, че хората си помагат взаимно с доброта и щедрост.

Споделете истории на здравни работници, учени и млади хора, наред с други, които работят за спиране на епидемията и за опазване на здравето в общността. Голямо успокоение е да знаем, че има много съпричастни хора, които полагат усилия за овладяване на ситуацията.

7. Погрижете се за себе си

Можете да помогнете на децата си само, ако и вие се справяте с тревожността. Децата ще наблюдават вашите собствени реакции на новините, така че го имайте предвид и за да им помогнете, им покажете, че сте спокойни и всичко е под контрол.

Ако се чувствате тревожни или разстроени, отделете време за себе си и се свържете с други семейства, приятели и доверени хора от вашата общност. Отделете малко време да правите неща, които ви помагат да се отпуснете и да се възстановите.

8. Завършете внимателно разговорите

Важно е да знаем, че не оставяме децата в състояние на тревожност. Когато разговорът ви приключи, опитайте се да прецените нивото на тревожност, като наблюдавате езика на тялото им, обърнете внимание дали използват обичайния тон на гласа си и наблюдавайте дишането им.

Напомнете на децата си, че те могат да водят други трудни разговори с вас по всяко време. Напомнете им, че ви е грижа, че ги слушате и че сте на разположение винаги, когато се чувстват притеснени.

                                                                                                       Светла Кенанова

                                                                                                       Директор на ДГ № 78

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ

      Уважаеми родители,

    Поради обявеното извънредно положение, е въведено извършване заплащането на таксите за посещение на детска градина по банков път. Изпращаме ви необходимите данни:

 

         ОБЩИНСКА БАНКА, АД

         BIC       SOMBBGSF

         BG59SOMB91303143368200

 

         Във вносната бележка трябва да се напише, че получател е ДГ № 78 „Детски свят”.

       Всеки родител трябва да посочи трите имена на детето си, групата, която посещава и за кой месец е дължимата сума.

     Надяваме се, че това ще ви улесни и молим, да извършите необходимите плащания на сумите, които дължите.

         По горепосочения начин ще се извършва само заплащането на таксите за посещение на детска градина, не се отнася за таксите за допълнителните образователни дейности.

                                                   

                                                                                                                                       Директор – Светла Кенанова