^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПРИРОДАТА ПРЕЗ НАШИЯ ФОТООБЕКТИВ

 

  Няма налично описание.

 

      Това е нашата изложба "Природата през нашия фотообектив", която бе изработена със снимки, предоставени от родителите и децата, направени по време на техни екскурзии и пътувания.

     Благодарим на всички за красивите пейзажи!

 

 

 

СРЕЩИ С РОДИТЕЛИ

      На 13.10.2020 г., вторник, от 17:15 ч.,в двора на детското заведение, ще се проведе среща с родителите на децата от I-ва и II яслени групи на ДГ № 78 "Детски свят".

                                                                                                                    Директор

                                                                                                                    Светла Кенанова

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА

        На 30.09.2020 г.,в двора на детското заведение, с песни, стихотворения, танци, игри и много усмивки, бе открита новата учебна 2020/2021 година.

        Г-жа Светла Кенанова, директор на ДГ № 78 "Детски свят", поздрави всички възпитаници и персонала на детската градина с "На добър час!", а на децата пожела здраве, щастливо детство, много нови знания, игри и усмивки.

       С кратка музикална програма, поздрав към по-малките си приятели отправиха и децата от ПГ, а после всички заедно се веселиха на своя празник в любимата си детска градина.

 

            42086238 2049035552073576 2420452686794063872 n  42215145 1031448527032336 4285964039525236736 n  120598913 348123839832947 4365898886550683956 n   

 

                               120592956 705791560146403 4633388433823094285 n    120483474 699958643934800 6693609527376779752 n    117223819 898159760675759 8307532218991582241 n  

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

     На 30.09.2020 г., сряда, от 17:30 часа, ще бъдат проведени родителски срещи във всички градински групи - I-ва"А", I-ва"Б", II-ра, III-та"А", III-та"Б" и ПГ.

       Поради извънредната епидемиологична обстановка във връзка с разпространението на COVID 19, родителските срещи ще бъдат проведени в двора на ДГ, на площадките на съответните групи. 

                                                                                                                         

                                                                                                                             Светла Кенанова

                                                                                                                             Директор на ДГ № 78

ЧЕСТИТА НОВА 2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА!

                                                                DSC_0260.JPG

      Спорна и успешна нова учебна година на всички настоящи, и сега постъпващи възпитаници в ДГ № 78 "Детски свят"! Пожелаваме ви много здраве, много късмет, много игри, нови приятелства, радостни преживявания, знания и успехи!

          На добър час! 

                                                                                               

                                                                                         Директор: Св. Кенанова 

                                                                                     

                                                                 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЗАВРЪЩАНЕ НА ДЕЦАТА В ДГ И ПРИ ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИ ДЕЦА В ЯСЛИТЕ И ГРАДИНИТЕ

Уважаеми родители,

Запознаваме ви с последните изисквания относно прием на новоприети и завръщането на отсъствали от ДГ деца.

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, държавен санитарен главен инспектор е регламентирано следното:

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                 Светла Кенанова

                                                                                                                                    Директор на ДГ № 78

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

           На вниманието на родителите на децата, които посещават детска градина или ясла в ДГ № 78

             и на тези, на които предстои планов прием в детското заведение в условията на COVID-19.

 

                                         DSC 0268

                                         DSC 0259

 

                                                                                                                     Св.Кенанова

                                                                                                                     Директор на ДГ № 78

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ 78, СВЪРЗАНИ С РАЗПРОСТРАНЕНИЕЕТО НА COVID - 19

Изисквания относно приема на децата в ДГ

 1. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детскатаградина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето.
 2. Приемът в детската градина се извършва от медицинско лице при използване на необходимите индивидуални предпазни средства – маска/шлем и ръкавици, като деца с признаци на заболяване не се допускат в детската градина. При сутрешния филтър задължително се измерва телесната температура на децата с термометър и се отбелязва в Рапортната тетрадка на групата. В детската градина се допускат само афебрилни деца.
 3. В сградата на Детската градинасе допускат деца, придружени само от един родител/настойник, който е задължително с предпазна маска за лице. В съблекалните на групите се допускат едновременно, максимално две деца с родителите им. Отстоянието между родителите да е най-малко 2 м.
  1. Родителите изчакват пред сградата на детската градинав случаите, когато е невъзможно спазване на дистанция между лицата.
   1. II.Изисквания относно отглеждането на децата в детската градина
 4. Веднага след приема на дете в детската градина се измиват ръцете, като за децата от яслените групи се оказва помощ от медицинската сестра. Ръцете на децата се измиват и преди всяко хранене, след ”ползване на гърне” /за яслени групи/ и при необходимост.
 5. При съобразяване с климатичните условия децата остават навън с изключение на времето за хранене и почивка, като за децата се организират игри, които да осигурят необходимата позитивна емоционална среда.
 6. Осигурява се индивидуална площадка за игра на всяка група. Не се допуска смесване на групите.
 7. 4.Децата играят само с играчки, които подлежат на измиване с топла вода и сапун и обработка с дезинфектант.
  1. III.Изисквания относно персонала в детската градина

Служителите на детската градина, е нужно:

 1. Да се запознаят срещу подпис преди отваряне на детската градина с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 2. При поява на оплаквания, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 ◦С) да уведомят директора. Служителите се отстраняват от детската градина до изясняване на здравния статус.
 3. Да използват обособеното помещение, в което да сменят обувките и дрехите, с които идват отвън, с работни.
 4. Да измият ръцете си, да ги дезинфекцират и да поставят необходимите предпазни средства (маска/шлем) веднага след влизане в детската градина.
 5. Да придружават децата и да им дават насоки, когато това е необходимо, за това как най-добре да мият ръцете си, като преди това им покажат как става това (задължително при пристигането в детската градина, при прибиране от двора, преди и след всяко хранене, преди и след използване на тоалетна, след кихане или кашляне, в края на деня преди тръгване за вкъщи и при влизане у дома). Измиването да е с вода и сапун за поне 30 секунди, изсушаването да е по възможност със салфетка за еднократна употреба или с въздушна струя.
 6. Да организират дейностите така, че децата да бъдат разделяни на подгрупи, в които да играят различни игри.
 7. Да организират срещи с родителите само при необходимост, по възможност на открито и при спазване на физическа дистанция.
 8. Да спазват физическа дистанция от 1.50 метра по време на регламентираните почивки. Стаята за почивка да се ползва най-много от двама служителя по едно и също време.
 9. IV.Дезинфекционни мероприятия
  1. Да се постави мокър филтър пред всички входове.
  2. Да се осигури многократно проветряване на помещенията (минимум 10 минути на всеки час).
  3. Да се извършва текуща дезинфекция на всички подове и повърхности сутрин, след приключване на обяда, а в спалното помещение и след вдигане от сън.Тоалетната да се дезинфекцира сутрин и след всяко „ползване на гърне”. Гардеробите на децата и столчета в гардеробното помещение да се дезинфекцират преди приема на децата, след приема на последното дете за деня и след прибиране на децата от разходка или игра на двора.
  4. Да се дезинфекцират дръжките на всички врати и прозорци, ключовете на осветителните тела и перилата на стълбищата най-малко 4 пъти дневно (по 2 дезинфекции на смяна – 7:00 ч., 10:00 ч., 13:00 ч., 16:00 ч.). Административните и пералните помещения да се дезинфекцират по 4 пъти дневно (7:00 ч., 9:00 ч., 12:00 ч., 15:00ч.). Дезинфекцията в кухненския блок се провежда съгласно изискванията на НАССР системата.
  5. При възможност да се ползват бактерицидни лампи, по установен график, при отсъствието на хора в помещенията.
  6. Да се дезинфекцират детските площадки и съоръженията към тях два пъти дневно - 7:30 ч., 12:30 ч.
 10. V.Протоколи за поведение

 

При наличие на един или повече симптоми при дете (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. 1.Първоначално поведение

 

 • Детето да се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се прибере у дома или докато не му се обърне внимание от медицински специалист. На детето се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно да се осъществивръзка с родителите/настойниците и да се изискада вземат детето, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • На родителите/настойниците да се припомнят процедурите, които трябва да следват –да се избягва физически контакт и да се консултират с лекуващия лекар на семейството, за да реши дали е необходимо да се направи тест.
 • След като детето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Да се приеме отново детето в детската градина срещу медицинска бележка от семейниялекар, че това е допустимо.
 1. 2.В случай на положителен тестна дете

 

 • Родителите/настойниците даинформират директора на детската градина, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между СРЗИидиректора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица меркитеможе да включватзатваряне на една или няколко групи или на цялата детскаградина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • Да се почистяти дезинфекциратщателно помещенията и предметите, до които е ималоконтакт детето в последните 48 часа.
 • СРЗИ информира контактните лица на дететоза стъпките, които трябва да предприемат.

При наличие на един или повече симптомипри възрастен (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.):

 1. 1.Първоначално поведение

 

 • Да се изолира незабавно възрастният човек и да му се даде маска, ако връщането у дома не е възможно в същия момент. Да се спазват ограничителните мерки.
 • Да се избягва физическиятконтакт с други лица и да се консултира с лекуващия си лекар, който ще реши дали е нужно да се направи тест.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция няколко часа по-късно.
 • Да се спазват превантивните и ограничителните мерки стриктно.

 

 1. 2.В случай на положителен тест при възрастен

 

 • Да се информира директорът, който трябва незабавно да се свърже със СРЗИ.
 • Може да се оцени рискът от разпространение на инфекцията в семейството и в зависимост от това да се предприемат най-адекватните мерки за изолацията в конкретния случай.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат, се съгласуват между СРЗ Иидиректора на съответната детската градина.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко групи или на цялата детска градина.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от СРЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • СРЗИ информира контактните лица на възрастния за стъпките, които ще трябва да предприемат.
 • Да се извършатщателно почистване и дезинфекция на помещенията и предметите, до които е ималоконтакт лицето в последните 48 часа.
 •                                                                                                                                            Св. Кенанова 
 •                                                                                                                            директор на ДГ № 78

                                                                                                                                         

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЗАМ.КМЕТА НА РАЙОН "СТУДЕНТСКИ"

Отваряне на детските градини в район "Студентски"

 

Уважаеми родители,

Бихме искали да Ви уведомим, че тази седмица започна подготовката за отваряне на детските градини на територията на район „Студентски“.

Първият работен ден ще бъде 1-ви юни.

Децата ще се приемат при спазване на всички противоепидемични мерки и при проверка на здравословното им състояние на входа на детските заведения.

Всяка сутрин тяхното здравословно състояние ще се проверява от медицинския персонал на детската градина, като децата с висока температура и грипоподобни симптоми трябва да останат вкъщи до пълното си възстановяване.

При приема на децата няма да се изискват медицински бележки.

 

При постъпване е необходимo родителите да представят попълненa декларация за информирано съгласие.

 

Децата от ДГ № 16 ще имат възможност да посещават детска градина спрямо направеното разпределение за учебна 2020/2021 учебна година.

           

От ДГ № 16 В ДГ/Ясла
1 Яслена Ясла 69
2 1 78
3 10
4 72
5 16
6 79
7 78
8 12

                                                                                                                      Светла Кенанова

                                                                                                                     Директор на ДГ № 78                                                                                                 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ РАБОТАТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

    Уважаеми родители,

    Детската градина възстановява работата си с деца, считано от 01.06.2020 г.

   Молим, всички родители подробно да се запознаят с мерките за организиране на дейностите в детските градини и ясли след възстановяване приема на децата и с формуляра за информирано съгласие, които прилагаме. Необходимо е всеки родител да попълни този формуляр и в деня, в който доведе детето си в детското заведение, да го представи.

     Без документ за информирано съгласие, няма да бъдат приемани деца за посещение в ДГ.

 

                                                                                                                        Светла Кенанова

                                                                                                                        директор на ДГ № 78