^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "КАРТИЧКА ЗА МАМА"

    Във връзка с международния ден на жената 8-ми март, децата от ПГ и III-та група участваха със свои произведения в Националния конкурс "Картичка за мама". За впечатляващото им представяне и те, и учителите им, бяха удостоени с грамоти.

     Поздравления!

 

          ДГ1     ЧЕТВЪРТА ГРУПА1     ТРЕТА ГРУПА1

          МАТЕЙ К     ТЕОДОР ХАРАЛАНОВ     ГАБИ

          ПЕТКОВА     МИХАЙЛОВА     ТОДОРОВА

 

 

                                                                                                                             Св. Кенанова - директор

                                                                                                      и  екипът   на   ДГ  № 78

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

      Уважаеми родители,

     Запознаваме ви с графика на родителските срещи, които ще се проведат в двора

на детската градина, на площадките на съответните групи.

 

      I- ва "А" група - 13.05.2021 г., от 17:45 ч.

      I- ва "Б" група - 28.05.2021 г., от 17:30 ч.

 

        II-ра група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч. 

 

      III-та "А" група - 25.05.2021 г., от 17:30 ч.

      III-та "Б" група - 13.05.2021 г., от 17:30 ч.

 

      ПГ - 18.05.2021 г., от 17:30 ч., с присъствието на учители

      от 55  СОУ  "Петко Каравелов"  и  8  СОУ  "Васил Левски"

 

                                                                                                                                       Директор Св. Кенанова 

      

 

 

ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ!

                 ноти

 

Честито Възкресение Христово! Мир, любов, здраве и благополучие!

 

 

                                                                                                                           Св. Кенанова - директор

                                                                                       и  екипът  на   ДГ  № 78

  

 

 

ЧЕСТИТА ЦВЕТНИЦА!

    

  Няма налично описание на снимката.

                                                                                                                           Св. Кенанова - директор

                                                                                      и  екипът  на   ДГ  №  78

ЧЕСТИТА ПРОЛЕТ!

 

     ПРОЛЕТ

  

                                                                                   СВЕТЛА  КЕНАНОВА  -  ДИРЕКТОР

И  ЕКИПЪТ  НА  ДГ  №  78

3 - ти март

Честит март

 Честит  национален   празник  на  всички  българи!

 

Св. Кенанова - директор

и  екипът  на   ДГ   №  78

Честита Баба Марта!

                       ЧБМ2

 

   Честит 1-ви март!

Желаем ви здраве, сила, сбъднати надежди, много късмет и дълголетие!

 

 

Светла Кенанова - Директор

и екипът на ДГ № 78 "Детски свят"

ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 г.

       

                                             Отчет за бюджета по функции

                                                   за месец декември 2020 78 ДГ "Детски свят" р-н Студентски

 

  

СУМАРНО Държавна Местна Дофинансиране
Пар. Наименование План Отчет % План Отчет % План Отчет % План Отчет %
ПРИХОД
2400 Приходи и доходи от собственост                    9661 9661 100 0 0 0 9661 9661 100 0 0 0
2404 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и проду 9661 9661 100 0 0 0 9661 9661 100 0 0 0
3600 Други приходи                                      765 765 100 0 0 0 765 765 100 0 0 0
3619 други неданъчни приходи                            765 765 100 0 0 0 765 765 100 0 0 0
3700 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите        -290 -290 100 0 0 0 -290 -290 100 0 0 0
3702 внесен данък върху приходите от стопанска дейност  -290 -290 100 0 0 0 -290 -290 100 0 0 0
4500 Помощи и дарения от страната                       2008 2008 100 0 0 0 2008 2008 100 0 0 0
4501 текущи помощи и дарения от страната                2008 2008 100 0 0 0 2008 2008 100 0 0 0
6100 Трансфери между бюджети (нето)                     758049 736682 97,18 599432 592959 98,92 158617 143723 90,61 0 0 0
Всичко ПРИХОД 770193 748826 97,23 599432 592959 98,92 170761 155867 91,28 0 0 0
3    РАЗХОД
0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тру 454740 450954 99,17 454740 450954 99,17 0 0 0 0 0 0
0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по труд 454740 450954 99,17 454740 450954 99,17 0 0 0 0 0 0
0200 Други възнаграждения и плащания за персонала       18909 18909 100 18909 18909 100 0 0 0 0 0 0
0205 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персо 10109 10109 100 10109 10109 100 0 0 0 0 0 0
0208 обезщетения за персонала, с характер на възнагражд 8800 8800 100 8800 8800 100 0 0 0 0 0 0
0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели   98544 97660 99,1 98544 97660 99,1 0 0 0 0 0 0
0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното  58698 58159 99,08 58698 58159 99,08 0 0 0 0 0 0
0552 осигурителни вноски от работодатели за Учителския  11597 11434 98,59 11597 11434 98,59 0 0 0 0 0 0
0560 здравно-осигурителни вноски от работодатели        22260 22078 99,18 22260 22078 99,18 0 0 0 0 0 0
0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от 5989 5989 100 5989 5989 100 0 0 0 0 0 0
1000 Издръжка                                           197374 180677 91,54 26613 24810 93,23 170761 155867 91,28 0 0 0
1011 Храна                                              63070 63070 100 7238 7238 100 55832 55832 100 0 0 0
1013 Постелен инвентар и облекло                        4425 4425 100 0 0 0 4425 4425 100 0 0 0
1014 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за 2885 2885 100 2885 2885 100 0 0 0 0 0 0
1015 материали                                          16666 16666 100 2260 2260 100 14406 14406 100 0 0 0
1016 вода, горива и енергия                             58574 43680 74,57 6000 6000 100 52574 37680 71,67 0 0 0
1020 разходи за външни услуги                           35085 33282 94,86 8230 6427 78,09 26855 26855 100 0 0 0
1030 Текущ ремонт                                       14786 14786 100 0 0 0 14786 14786 100 0 0 0
1062 разходи за застраховки                             1883 1883 100 0 0 0 1883 1883 100 0 0 0
1091 други разходи за СБКО (тук се отчитат разходите за 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД текущи 3    769567 748200 97,22 598806 592333 98,92 170761 155867 91,28 0 0 0
Всичко РАЗХОД капиталови 3    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД 3    769567 748200 97,22 598806 592333 98,92 170761 155867 91,28 0 0 0
4    РАЗХОД
1000 Издръжка                                           300 300 100 300 300 100 0 0 0 0 0 0
1012 Медикаменти                                        300 300 100 300 300 100 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД текущи 4    300 300 100 300 300 100 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД капиталови 4    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД 4    300 300 100 300 300 100 0 0 0 0 0 0
7    РАЗХОД
1000 Издръжка                                           326 326 100 326 326 100 0 0 0 0 0 0
1015 материали                                          326 326 100 326 326 100 0 0 0 0 0 0
1020 разходи за външни услуги                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД текущи 7    326 326 100 326 326 100 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД капиталови 7    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всичко РАЗХОД 7    326 326 100 326 326 100 0 0 0 0 0 0
Всичко за Приходни 770193 748826 97,23 599432 592959 98,92 170761 155867 91,28 0 0 0
Всичко за Разходни 770193 748826 97,23 599432 592959 98,92 170761 155867 91,28 0 0 0
Разлика 0 0 0 0 0 0 0 0

  

СКИ УЧИЛИЩЕ 2021

     От 08.02.2021 до 12.02.2021 г., чрез фирма "Дино", в околностите на хижа "Алеко", за децата от ДГ № 78 "Детски свят", бе организирано и проведено ски училище.  Участие взеха 27 деца от  II-ра,  III-та, и  IV-та възрастови групи.

 

  ски1 ски9 ски12

  ски5 ски11 ски3 

  ски14 СКИ20 ски4