^Горе
Get Adobe Flash player

ПЛАНОВ ПРИЕМ НА НОВОПРИЕТИ И ЗАВРЪЩАЩИ СЕ СЛЕД ОТСЪСТВИЕ ДЕЦА

          Уважаеми родители,

   В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното:

   При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

-   здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личниялекар;

-   еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактериии чревнипаразити,извършенонепо-раноот15днипредипостъпваненадететовдетската градина;

-   изследваниянакръвиурина,извършениведноседмиченсрокпредипостъпване на детето в детскатаградина;

-   данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005г.);

-   медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детскатаградина.

-   Деца,накоитонесаизвършенизадължителнитеимунизациизавъзрастта,могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в РепубликаБългария.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина, следва да се изисква:

При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката,профилактикатаиконтроланаместнитепаразитози(ДВ,бр.40от 2006г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

                                                                                                                                  Директор Св. Кенанова