^Горе
Get Adobe Flash player

НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

    Уважаеми родители, предлагаме на вашето внимание Заповед РД-01-758/07.11.2020, касаеща новите противоепидемични мерки във връзка с разпространението на COVID-19.


 

З А П О В Е Д

                            07.11.2020 г.

                                                                              РД-01-758/ 07.11.2020

Signedby: TatyanaLinkovaShtereva

На основание чл.63, ал.7 и 11 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., във връзка с взети решения на 06.11.2020 г. от заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на COVID-19, създаден със Заповед № СОА20-РД09- 1480/13.03.2020 г. на кмета на СО и писмо с вх.№ 07-312/07.11.2020 г. от кмета на Столична община,

НАРЕЖДАМ:

  1. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на област София-град, считано от 07.11.2020 г. до 30.11.2020 г., както следва:

1. Посещенията на непълнолетни лица, в търговските обекти, представляващи голям търговски и  център с магазини, заведения за хранене, киносалони, ателиета за услуги и/или др. - тип мол, да се осъществява в присъствието на поне един от изброените:

                                           родител;

  •                                          настойник;
  •                                          попечител;
  •                                          лице полагащо грижи за детето;
  •                                          пълнолетно дееспособно лице, осигурено от горе изброените.

           2. Считано  от  08.11.2020 г.  въвеждам ежедневен  часови  диапазон от  8.00 до 10.00 часа,  в  който гражданите  над  65         годишна възраст да посещават хранителните магазини, т. нар. „зелени коридори“. 

           Препоръчва се на лицата под 65 г. възраст да посещават хранителните магазини извън горепосочения времеви диапазон.

  1. Заповедта да се съобщи на кмета на Столична община и на министъра на вътрешните работи, които да уведомят заинтересованите лица и да създадат организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, както и на Министески съвет за публикуване в портала coronavirus.bg.
  2. Мерките могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната обстановка.

На основание чл.63, ал. 11 във връзка с ал.7 от Закона за здравето настоящата заповед подлежи на предварително изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на Столична регионална здравна инспекция, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

   ЛОГО

                                                                                                                                        Директор на ДГ №78

                                                                                                                                              Светла Кенанова