^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА

    Увод

  Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ № 78 Детски свят се основават на чл.263,ал.1,т.7 от ЗПУО , съобразени с Наредба № 16 / 08.12.16 г. за управление качеството в институциите и Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

   Управление на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията от които зависи качеството на образование и резултатите от него.    Осъществява се на национално , регионално и институционално равнище.

  Повишаването качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между традициите на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.

   Оценяване качеството на образованието се извършва чрез самооценка и инспектиране.

Самооценяването се извършва при условия и по ред определен с ДОС за управление на качеството в институциите,а инспектирането при условия и по ред определени с ДОС за инспектирането на детски градини и училища. Самооценяването е вътрешна система за управление на качеството в ДГ и се извършва от комисия в ДГ № 78 Детски свят ,чрез дейности , процедури и критерии.

     Задачи

1.Стимулиране и мотивиране за изяви на децата и учителите

     I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  •      Въведение
  •      Визия

     II ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  •      Повишаване на качеството на предоставеното образование и социализация от ДГ
  •      Развитие на системата за повишаване квалификацията на учителите
  •      Осигуряване равен достъп до качествено образование
  •   Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност
  •      Подобрение на външната и вътрешна среда на ДГ
  •      Разработване на собствени програми и ситеми

     -Програма за превенция на напускане на деца от ПГ на ДГ № 78

     -Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата към образователните процеси

     Механизъм за противодействие на насилието – Етичен кодекс.Базисни правила за поведение в групите.

     III ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

    1.Повишаване качеството на предоставеното образование и социализация

    Цели:

    1.Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация

  2.Разширяване и стимулиране на формите на обучение и възпитание в дух на демокрация , гражданска отговорност , здравно и екологично възпитание , физическа активност и спорт

  3.По-широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение / интерактивност , иновативност , проектна работа/

   Дейности за постигане на целите:

   -Повишаване познавателната активност на децата при педагогическо взаимодействие

 -Осъществяване на допълнителна работа с децата.Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област , в която ,то ще се изяви най-добре своя потенциал

 -Поставяне на детето в активна позиция на отношение на усвояване на нови знания и практическата им приложимост.

   -Използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване и усвояване на знания

   -Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП

   -Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда. Правилника за вътрешен ред, закони , наредби , свързани с образованието , опазване на живота и здравето на децата. Превенция на различни форми на дискриминация сред децата , педагогически и непедагогически персонал , здравословни и безопасни условия на обучение , възпитание и труд.

   - Засилване взаимодействието с родители и др. заинтересовани представители на общността

  -Повишаване социалните умения на деца, чрез подпомагане на физическото , социалното и личностното им развитие

   2.Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

   Цели:

   -Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите , работещи в ДГ № 78

   -Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация

   -Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството и резултатите

   Дейности за постигане на целите

   -Повишаване личната квалификация на всеки учител. Провеждане на въвеждаща , поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия

   -Използване на разнообразни форми на квалификационна работа-практикум , тренинг , лектория , семинар и дискусия и т.н.

   -Обмен на информация и съобщения ,чрез електронна поща

   -Участие във формите за квалификация , организирани на регионална и национално ниво

   -Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

   3.Утвърждаване на ДГ като прилагащо иновативни подходи

   Цели:

   -Използване на иновативни технологии

  -Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на ДГ

   Дейности по постигане на целите

   -Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии

   -Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение

   -Организиране Ден на отворените врати в ДГ

   -Изготвяне и издаване на информационни , рекламни и др. видове табла , рекламни материали и електронни информационни средства , поддръжка на динамичен сайт на ДГ.

   4.Осигуряване на равен достъп за качествено образование и възпитание

   Цели:

   -Осигуряване на качествено и ефективно образование , възпитание и социализация

   -Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация

   -Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП

   Дейности за постигане на целите:

   -Съвместно обучение на деца с различен етнически произход

   -Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата

   -Интегрирано обучение на деца със СОП или ХЗ и деца от уязвими групи

   -Стимулиране участието на децата в пресъздаване на традиции и обичаи на различни етноси

   5.Взаимодействие и родителска общност и другите заинтересовани представители на местната общност

   Цели:

   -Осъществяване процеса на подготовка , обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им

   -Прилагане на модели на поведение , основани на идеите и принципите на гражданското образование

   -Спазване на единни педагогически изисквания и стандарт за поведение и успеваемост

   Дейности за постигане на целите

   -Подобряване на уменията за работа с родители

   -Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време, участие в родителските срещи, консултиране по въпроси свързани с възпитанието на децата от специалист , запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на ДГ № 78

   -Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето , с оглед максимално развитие на заложбите му , както и за възможностите за оказване на педагогическата и психологическата подкрепа от специалист , когато това се налага

   -Участие на родители в отбелязване на празници , изяви , годишнини и посещение на културни институции / ако COVID ситуацията позволява/.

   6.Подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ № 78 Детски свят .

   Цели:

   -Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност

   -Подобряване равнището на административно обслужване

   -Естетизация на околната среда

   -Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

   Дейности за постигане на целите:

  •    Подобряване във външната среда

   -поддръжка на зелените площи. Оформяне на двора на ДГ

   -поддържане на състоянието на външната среда

  •    Подобрения във вътрешната среда

   -Планиране на дейности за подобряване на средата , в която се работи – обзавеждане на стаи , кабинети по дейности

   -Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие.Стремеж за изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване интерактивно обучение

   -Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронното съдържание

   -Актуализиране на иновативните технологии в образованието

   -Активно участие в електронната свързаност на образователните институции