^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №78 „Детски свят”

1. Наименование на възложителя: Детска градина /ДГ/ № 78 “Детски свят” ” гр. София

2. Партиден номер на възложителя: 4494

3. Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №78 „Детски свят”

 

II. Вид на възложителя според ЗОП: Публичен

III. Статут на възложителя: Публичноправна организация

IV. Вид на процедурата: Открита процедура V. Обект на поръчката: Доставки

VI. Прогнозна стойност: Под праговите стойности по чл. 20, ал. 1 от ЗОП

VII. Източници на финансиране: Национално финансиране и други източници

VIII. Код/ове от Общия терминологичен речник (CPV): 1500000

IX. Дата на регистриране: 29/10/2019 (дд/мм/гггг)

 

Доклад doklad.pdf

ЗОП_Протокол_2.doc 

Протокол номер 1 от 10.12.2019 

ssi_appl.pdf

obiavlenie.pdf

reshenie.pdf

 dokumentacia detski gradini -DG78_2019.doc

espd-request.zip