^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                                                                                                                                                                        

Регистрационен индекс и дата
…….……..………/………….……………… г.
(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

за подаване на информация за нарушения съгласноЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

 

Попълва се от служителя, приел сигнала

УИН Дата

(Уникален идентификационен номер – предоставя се от Централния орган)

Начин на подаване

писмен

устен

                                                                                   лично

     чрез пълномощник

ДАННИ ЗА служителя, приел и регистрирал сигнала

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Длъжност

Месторабота Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

Попълва се от сигнализиращото лице, в случай че то ползва формуляра като образец за подаване на сигнал

ЧАСТ I. ДАННИ ЗА СигналИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ

Име

(собствено, бащино и фамилно)

Данни за контакт

Област

Населено място

Адрес за кореспонденция

 

Телефон Електронна поща(ако има такава)

Желая да получа потвърждение за приемането на сигнала (попълва се, само ако сигналът се подава пред КЗЛД)
В качеството му на работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

доброволец или стажант;

съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;
друго качество на сигнализиращо лице, за нарушение, станало му известно в работен контекст

част II.   Срещу коГо се подава сигналЪТ

идентификация (при сигнал срещу физическо лице)

Име

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

МЕСТОРАБОТА Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

идентификация (при сигнал срещу държавни, общински органи или юридически лица)

Наименование

Код по БУЛСТАТ/ЕИК

част III.   Данни за нарушението

1. Нарушението е свързано с (отбележете областта на нарушението)
нарушение на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в областта на:
обществените поръчки;

финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

безопасността и съответствието на продуктите;

безопасността на транспорта;

опазването на околната среда;

радиационната защита и ядрената безопасност;

безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

общественото здраве;

защитата на потребителите;

защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

сигурността на мрежите и информационните системи;

нарушение, което засяга финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

нарушение, свързано с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

нарушения на българското законодателство в областта на:

правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

трудовото законодателство;

законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
2. КОГА Е ИЗВЪРШЕНО НАРУШЕНИЕТО

Дата/ Период

3. ОПИСАНИЕ НА НАРУШЕНИЕТО (конкретни данни за нарушението или реалната опасност такова да бъде извършено)

4. ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА

част IV.   ЛИЦА, различни от сигнализиращото лице,

НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

(ако са известни към момента на подаване на сигнала)

лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

лица, които са свързани със сигнализиращото лице юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

ИЗБРОЯВАНЕ/ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЛИЦАТА, НА КОИТО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ЗАЩИТА

Качество на лицето

(колега, роднина без ограничение в степените, юридическо лице, в което сигнализиращото лице притежава дялово участие, за което работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст)

Име (за физически лица)

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

Наименование (за юридически лица)

Код по Булстат/ ЕИК

Представлявано от

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон Електронен адрес (ако има такъв)

част V.   ЛИЦА, КОИТО могат ДА потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация

Име (за физически лица)

(собствено, бащино и фамилно, ако е известно)

Наименование (за юридически лица)

Код по Булстат/ ЕИК

Представлявано от

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Населено място

Адрес за кореспонденция

Телефон Електронен адрес (ако има такъв)

настоящият сигнал е подаден по вътрешен канал:

(попълва се само при подаване на сигнал до КЗЛД)

да не

ПОКАНА ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СИГНАЛА от сигнализиращото лице

                         (отбелязва се от служителя, приел и регистрирал сигнала)

Съгласие отказ

сИГНАЛът Е ПРИЕТ и регистриран ОТ:

………………………………………………………………………………………………..……………………………

                                                                           (име на служителя)

ДЛЪЖНОСТ: ……………………………………………………………………………………………………………

ДАТА: ........................                                                                                            ПОДПИС: ..........................................

Сигнализиращо лице/пълномощник:

…………………………………………………………….……………………………………………………………….

                                                                                                             ( име )

ДАТА: ....................                                                                                                 ПОДПИС: ..........................................

Обща информация и указания за попълване:

1. Настоящият формуляр служи за регистриране на сигнали за нарушения чрез канал за вътрешно и/или външно подаване на сигнал.

•  „Вътрешно подаване на сигнал“ (пред задължените субекти по чл. 12 от ЗЗЛПСПОИНПо регистрирани анонимни сигнали или сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.

  • Не се разглеждат регистрирани сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни.
  • Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НЕВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ СЕ НОСИ АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ. 45 ОТ ЗЗЛПСПОИН.


[2] Съгласно §1, т. 9 от ДР на ЗЗЛПСПОИН -“Лица, свързани със сигнализиращото лице” са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените

[3] Задължени субекти

Чл. 12. (*) (1) Задължени субекти по този закон са:

1. работодателите в публичния сектор с изключение на общините по ал. 2;

2. работодателите в частния сектор с 50 и повече работници или служители;

3. работодателите в частния сектор независимо от броя на работниците или служителите, ако осъществяваната от тях дейност попада в приложното поле на актовете на Европейския съюз, посочени в част I, буква "Б" и част II от приложението към чл. 3, ал. 1 и 3.

(2) Общините с население под 10 000 души или по-малко от 50 работници или служители могат да споделят ресурси за получаване на сигнали за нарушения и за предприемане на последващи действия по тях при спазване на задължението за поверителност.

(3) Задължените субекти по ал. 1, т. 2 с общ брой от 50 до 249 работници или служители могат да използват общ канал за вътрешно подаване на сигнал, като определят едно лице или обособено звено съгласно чл. 14.