^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

                                                                                                                                                                        

Регистрационен индекс и дата
…….……..………/………….……………… г.
(попълва се от служителя, отговарящ за приемането и регистрирането на сигнала)

ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ

за подаване на информация за нарушения съгласноЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

ВАЖНО! Преди попълване на формуляра, моля да се запознаете с указанията на стр. 5 и 6.

Read more ...

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

  

ИНФОРМАЦИЯ

за условията и реда за вътрешно подаване на сигнали в Детска градина №78 „Детски свят“

 

Настоящата информация се предоставя в изпълнение на чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обнародван в ДВ, бр. 11 от 2 февруари 2023 („Закон“).

1. Кой има право да подава сигнали.

   • служител;

   • стажант;

   • подизпълнител или доставчик;

   • кандидат за работа;

   •  всеки, който е научил за нарушение в работен контекст.

Важно!  Не се разглеждат анонимни сигнали.

2. За какви нарушения можете да подавате сигнали.

За нарушения на българското и европейското законодателство, които застрашават или увреждат обществения интерес в различни области, сред които:

   • обществени поръчки;

   •  финансови услуги и дейности;

   •  защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

   •  безопасност и съответствие на продуктите;

   • безопасност на храните;

   • защитата на потребителите;

   •  сигурност на мрежите и информационните системи;

   •  извършено престъпление от общ характер;

   •  трудово законодателство и др. области, посочени в Закона.

Важно! Не се разглеждат сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години. Нарушения извън обхвата на Закона и оплаквания във връзка с междуличностни конфликти не се разглеждат по настоящия ред – в тези случай моля да се свържете с прекия си ръководител или с Директора на Детскатаградина.

3. Как можете да подадете сигнал в Детска градина №78 „Детски свят“.

   •  Писмено, като попълните формуляр по образец, наличен на сайта на детската градина, и го изпратите до следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

   •  На 0879 155 123. В този случай Служителят за разглеждане на сигнали в Детска градина №78 „Детски свят“ ще се свърже с Вас и ще проведе беседа, на която следва да му предоставите необходимата информация, за да може той да попълни формуляра по образец.

  • Добре е да приложите всички писмени доказателства, с които разполагате. Също така може да посочете лица, който биха могли да потвърдят съобщените данни или да представят допълнителна информация.

4. Какво се случва след подаване на сигнала.

  •  Ние ще потвърдим получаването му в срок до 7 дни и ще го регистрираме с уникален идентификационен номер. Ако сигналът не отговаря на изисквания на Закона, ще ви уведомим да отстраните установената нередовност в 7 дневен срок.

   •  Ще бъде възложена проверка по сигнала от лице, определено със заповед на Директора, което не е в конфликт на интереси.

   •  В срок до три месеца от потвърждаване на получаването на сигнала проверяващият предоставя на сигнализиращото лице обратна информация с резултатите от проверката и предприетите действия.

5. Каква защита имат лицата, подаващи сигнали.

   •  Лицата, които имат право да подават сигнали, както и свързаните с тях лица (например колеги и роднини), са защитени срещу неоснователно разкриване на самоличността им, освен в позволените от Закона случаи.

   •  Забранено е предприемане на репресивни и ответни мерки срещу защитените лица, в това число: временно отстраняване от работа, уволнение, понижаване в длъжност, отрицателна оценка за работата, прилагане на имуществена и дисциплинарна отговорност, физическа и словесна принуда, заплаха, враждебност и накърняване на достойнството им, дискриминация и др.

   •  Комисията за защита на личните данни предоставя безплатни и достъпни информация и съвети на защитените лица.

6. Какви са условията за предоставяне на защита.

   •  Лицето, подаващо сигнал, е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването и че тази информация попада в приложното поле на Закона;

   •  Сигналът за нарушение е подаден при условията и по реда на Закона.

   

Важно! Моля да имате предвид, че лицата, посочени в сигнала като нарушители, имат право на обезщетение за всички имуществени и неимуществени вреди, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал с невярна информация, както и когато според обстоятелствата е било длъжно да предположи, че информацията е невярна.