^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Обработка и защита на личните данни

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.
Детска градина №78 в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни
Детска градина №78, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.


Подаване на жалба
В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

 

Право на достъп
Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.
Коригиране, изтриване („да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни
Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение за обработване на Вашите лични данни.
Вие имате право да поискате от Детска градина №78 изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
Детска градина №78 няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.
Имате право да изискате Детска градина №78 да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:
Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Детска градина №78 да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Детска градина 78 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Детска градина №78 имат преимущество пред интересите Ви.
Правно основание за обработването
Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими, за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Детска градина №78 събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.
Срокове за съхранение на личните данни
Детска градина №78 съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.
Принципи при събирането, обработването и съхраняването
При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Детска градина №78 се ръководи от следните принципи:
Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
Съотносими с целите на обработка и свеждане до минимум на събираните данни;
Ограничение на целите на обработване;
Точност и актуалност на данните;
Ограничаване срока на съхранение на документи с лични данни;
Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни
Други
Детска градина №78 не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.
 
ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

Субектът на данни е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация.
Администраторът предприема необходимите мерки за всякаква комуникация по членове 15 - 22, която се отнася до обработването на субекта на данните в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, на ясен и прост език, особено що се отнася до всяка информация, конкретно насочена към деца. Информацията се предоставя писмено или по друг начин, включително, когато е целесъобразно, с електронни средства. Ако субектът на данните е поискал това, информацията може да бъде дадена устно, при положение че идентичността на субекта на данните е доказана с други средства.
Според общият регламент за защита на личните данни субектът на данни (физическо лице, за което се отнасят данните) има право на:
Достъп до собствените си лични данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Коригиране (ако данните са неточни) (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“) (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679)    
Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Преносимост на личните данни между отделните администратори (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Възражение спрямо обработването на неговите лични данни (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Субектът на данни има право и да не бъде обект на решения основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен (чл. 22 от Регламент (ЕС) 2016/679)
Вие можете да подадете заявление/декларация в Детска градина №78 по един от следните начини:
1. Лично, на хартиен носител – в деловодството на детската градина на адрес: гр. София , ул. „Айдемир” № 4
При подаване на заявление/декларация от упълномощено лице към заявлението/декларацията се прилага и съответното пълномощно.