^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ” РАЙОН “СТУДЕНТСКИ ” ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

  Образованието е сложна система, която е тясно свързана с обществото. То е негова подсистема.

 Времето ,в което живеем е динамично и непрекъснатите промени в наши дни предопределят по-високи изисквания и към учителите и към ръководителите в учебно – възпитателните заведения.

  ДГ , като първо звено в тази система , също трябва да откликне на промените в образователната практика. Тя трябва да се развива свободно и творчески и да съдейства за формирането на независими и свободни деца.

   Стратегията за развитие на ДГ № 78 “Детски свят” определя актуални цели за 4 годишен период за развитие на ДГ , начините за реализирането им и очакваните резултати. Основава се на принципите и насоките от ЗПУО , приоритетите на МОН,РУО и на спецификата на ДГ. Стратегията се основава на разбирането , че детето е главна ценност в образователната система. Тя е съвкупност от взаимосвързаните мисия , визия ,ценности , дейности , цели и подцели. Стратегията се опира на положителния опит и начертава бъдещите действия по посока на очакваните резултати.

"Преди да започнем да "чертаем определени програми" за децата, от която и да е възрастова степен, ние трябва да се опитаме да се отърсим от рутинността и стереотипите, в които се чувстваме удобно без промени години наред. Още - да осъзнаем, че това са децата на нацията ни - тези от малкото патриархално селце до тези, изгубени в анонимността на големия град. Да се опитаме да определим онези елементи, които са най-съществени за успеха на която и да е образователна стратегия."

                                                                   Х. Плакроуз "Училището място за деца"

 

Стратегията се основава на следните нормативни документи

 

1.ЗПУО

2.Наредба № 5 / 03.06.16 г. за предучилищно образование , в сила от 01.08.16 г.

3.Конвенцията за защита на правата на детето

4.Закона за закрила на детето

5.Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

6.Национална стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността

7.Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

8.Стратегия за образование на СО за периода 2016 – 2023 г., приета на 17.03.2016 г.

Факторите за реализиране на Стратегията за развитие на ДГ са процесите в обществото , пазарната ориентация ,собствени мотивиращи фактори – лични желания , амбиции за развитие , социална и икономическа среда. Създаването та стратегически цели да допринесе за:

 • Ефективно използване на ресурсите-финансови, човешки и материални
 • Използване на интерактивни форми и квалификация на персонала
 • Личностно ориентиран подход към детето
 • Прилагане на знания и умения , вместо натрупване на информация

           

I АНАЛИЗ НА РЕАЛНОТО, СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДГ № 78

“ ДЕТСКИ СВЯТ ”

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
1.ДЕЦА Поради липса на помещения е невъзможен приема на всички желаещи деца за ясла и първите групи
Приемат се деца от 10 м., пожелание на родителите  
Няма ограничение при приема по пол етническа религиозна и социална принадлежност Изтичане на децата от трета група, вследствие на откриване на подготвителни групи в училище
Пълен обхват на децата за ПГ Наличие на деца с неадаптивно и социално неприемливо поведение
Децата са физически и психически здрави Голям брой на децата в първа група с говорен дефицит
Осъществена е приемственост между яслата, ДГ и училище  
Осигурена допълнителна подкрепа за деца със СОП от РЦПППО  
2.КАДРОВИ РЕСУРС  
Всички учители имат необходимата професионална квалификация-директор – магистър;учители-4 магистър , от които 1 с II ПКС,2 бакалавър и 4 професионален бакалавър, учител по музика - магистър с II ПКС Необходимост от заместник за отпуските
Помощен персонал – отговорен със средно образование и средно специално Липса на възможност за откриване на щ. бр. за психолог и логопед
Наличие на финансови средства за материално стимулиране-на педагозите чрез диференцирано заплащане и делегиран бюджет и на целият персонал доплащане до 3 пъти в годината и награди Необходимост от допълнителна квалификация на учителите за работа с деца със СОП
Осигурена здравна профилактика от лицензирана фирма – лицензирана фирма – “Санико Трейд”ЕООД Нежелание на част от педагогическите специалисти за придобиване на ПКС
Подсигурени логопед и ресурсен учител от РЦПППО Недостатъчни умения за работа с компютър
   
3.ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС  
Целодневен режим на обучение  
Наличие на програмна система и помагала Недостатъчно извеждане на децата през зимата

Изпълнение на ДОС за предучилищна възраст

Допълнителна индивидуална работа с по-не успяващите деца е малка
Планове и правилници приети в началото на учебната година Липса на интерес , разбиране и мотивация от страна на някои родители в определени моменти
Стриктно спазване на седмичното разписание по образователните направления  
Създаване на условия за “равен старт” на всяко дете Възпрепятстване пълноценната работа в ДГ , поради продължителната епидемична обстановка в страната
Творчество и вариативност на учителите при работа с деца  
Приобщаване на децата към националните ценности и традиции. Въвеждане на ритуали в ДГ. Съхраняване на ритуалите в градината  
Гъвкав дневен режим  
Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание  
Анализиране на учебно-възпитателен процес и резултатите от него на децата  
Предоставяне на възможност и за допълнителни образователни дейности – английски ез., латино танци, народни танци, футбол, плуване, приложни изкуства Невъзможност за провеждане на допълнителна дейност по плуване ,във връзка с епидемиологичната обстановка
Привличане на родителите като съмишленици във ВОП. Информираност на родителите относно ВОП , чрез различни комуникационни форми Невъзможност за провеждане на качествен възпитателно – образователен процес по физическа култура и музика
Хранене – пълноценно изготвяне на менюто от медицинската сестра по Наредба №6/10.08.11 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3-7 години и Наредба № 2 / 07.03.13 г. за здравословното хранене на децата от 0-3 г.  
Скрининг -тестове  
4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА  
Масивна сграда, специално построена за ДГ с 2 корпуса-за градински групи -6 и за яслени групи-2.Слънчеви и просторни занимални и отделни спални помещения, офиси ,санитарни възли Сграда ,нуждаеща се от подмяна на ВиК на сградата на ДГ; изграждане на навеси на входовете. ОВИ в кухнята
Кабинети –на директор ,на счетоводител, на касиер – домакин и ЗАС, на медицинската сестра, на педагога , по БДП и кабинет по чуждоезиково обучение Липса на кабинет по БДП
Наличие на басейн , физкултурен салон и музикален салон Липса на достатъчно помещения за провеждане на допълнителни образователни дейности
Централно отопление Остарели дворни съоръжения
Дворни площадки с пясъчник и катерушки и противоударни настилки .Изградена ПИС Липса на кандидатстване по национални или европейски програми за благоустройство на ДГ. Покриване на пясъчниците Специализиран кабинет за деца със СОП
Технически средства за подпомагане на образователния процес – телевизори , ,компютри, интерактивни дъски, мултимедия и копирни машини и др.  
Технически средства и различни видове инструменти за работа по поддръжка Липса на домофона уредба
Пълно оборудване на кухненския блок Липсва професионален пасатор
Библиотечен фонд-научна литература, периодичен печат, помагала, книжки и др.  
Богат набор от кукли за театър и костюми-национални , на животни, растения и др.  
Футболно игрище  
Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и обновяване на МТБ на ДГ  
  Подобряване сайта на ДГ
5.ФИНАНСИРАНЕ Еко-занимания / голяма тераса/
ДГ е общинска детска градина с права на третостепенен разпоредител с бюджетни кредити и е на делегиран бюджет Разминаване между действителни и необходими разходи за издръжка на едно дете
Финансирането на ДГ е от държавата и от СО  
Директорът е с управленски решения, съобразени с финансовите възможности на детското заведение  
Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета  
Допълнителни приходи от дарения и допълнителни образователни дейности  
Заплатите на учителите са обвързани с Наредбата за РЗ – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.  
Целеви средства за медицинския кабинет  
Финансови средства за учебни помагала на децата от ПГ  
Наличие на ВПРЗ, съгласувани с председателите на КТ “Подкрепа” и СБУ към КНСБ  
Въведена СФУК, финансов контрольор  
Навременно предоставяне на средства за работно и представително облекло за персонала  
Ежемесечно отчитане на финансовите средства в системата  
6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ  
Родителската общност – участие на родителите в дейността на ДГ Неспазване срока за плащане на таксите на децата от част от родителите
Наличие на Родителско настоятелство “Детски свят с любов” Трудно поддържане на двора на ДГ в добро хигиенно състояние и опазване в безопасно състояние на съоръженията за играот вандализъм
Активна помощ и съдействие от р-н “Студентски” при решаване на възникнали проблеми  
  Добри партньорски взаимоотношения с 55-то училище,8-мо училище, Столична библиотека читалището в кв.”Дървеница” и др. ДГ в района
Ползотворни връзки с обществени организации – Дом за възрастни хора в кв.”Дървеница”,Военна академия, Столични театри и театрални групи, ски-училища и др. Много малка членска маса. Липса на сътрудничество със социални домове за деца

 

 

II ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

 • Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна възраст
 • Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност
 • Липса на психолог и логопед ресурсен учител
 • Проблеми с някои родители – разминаване в критериите за възпитание, развитие и социализация на децата; свръх претенции и др.
 • Недостатъчен брой млади учители и медицински сестри

 

III МИСИЯ НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ

     ДГ 78 “Детски свят ” да отглежда, възпитава и обучава деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас, като опазва уникалността на всяко дете и постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европейската общност, съхранили своята национална култура и родова идентичност, чрез търсене на единство във физическото, нравственото , интелектуалното и социално развитие на детето-гаранция за знаещи и можещи , с високо самочувствие деца на България.

 

IV ВИЗИЯ НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ

    Непрекъснатото развитие и утвърждаване на ДГ № 78 “Детски свят ”,като общинска детска градина, конкурентно способна спрямо другите форми в предучилищната система, с отговорна грижа за децата и съвременен възпитателно – образователен процес. Място , където детето се чувства щастливо, обичано ,защитено, където се гарантира неговото физическо, познавателно ,езиково ,социално и емоционално развитие.

 

V ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

     Да се поставят основите на личностно развитие на децата от ПУВ, чрез осигуряване на качествено предучилищно образование

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1.Създаване на условия за организиране на педагогическа дейност, която следвайки принципа на индивидуалния темп на развитие да допринесе за формирането на социално отговорни, значими в обществото личности.

2.Привличане,приобщаване и активно участие на родителите в живота на детската градина ,чрез постоянен диалог ,взаимно доверие и подкрепа. Утвърждаване на обществения съвет и родителско настоятелство “Детски свят с любов”,като орган, подпомагащи цялостната работа на детската градина.

3.Обогатяване на материалната база и подпомагане творческата дейност на учители и деца, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение и социализация.

4.Повишаване качеството на образование и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност

VI ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

1.Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие

2.Реализиране на ценностите и принципите на педагогика на толерантността и не насилието.

3.Внедряване на съвременен мениджмънт, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на европейското образование

4.Създаване на условия за квалификационна дейност на педагозите и другия персонал, основаващо се на поддържащо образование – образование през целия живот.

5.Непрекъсната подкрепа на децата и техните семейства с акцент на децата със СОП

 

VII ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

А/ АДМИНИСТРАТИВНО –УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

1.Реално участие на част от колектива в управлението и спомагане работата на ДГ

 

1.Популяризиране на дейността и постиженията на ДГ № 78 “Детски свят ”,чрез:

     -сайт на ДГ и вътрешни “facebook” групи

     -участие в обществени прояви, фестивали, конкурси, изложби и др.

     -открити практики на учителите по групите по различни направления

2. Включване на различни проекти за набиране на допълнителни средства

3.Търсене на контакти с различни културни ,обществени и др. институции с цел подпомагане дейността на детската градина.

 

Б/ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ , ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА

 

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование - по-голяма практическа насоченост на обучението .

2.Използване на съвременни форми, методи и подходи за организиране и провеждане на педагогическото взаимодействие, съгласно държавните образователни стандарти за предучилищна възраст – дидактични игри, интерактивни методи и разнообразни материали и др.

3.Издигане равнището на езиковата подготовка по български език – акцент върху грамотността на децата

4.Създаване на предпоставки и условия за разгръщане потенциала на всяко дете и пълноценна изява на уменията му.

5.Въвеждане и разширяване на интерактивни и нестандартни техники за децата със СОП.

6.Продължаване провеждането на допълнителните дейности за удовлетворяване желанието на родителите и интересите на децата по английски език, модерни и народни танци, футбол ,плуване и приложно-декоративни дейности.

7.Реализиране на гражданско и здравно образование и изграждане на навици за здравословен начин на живот-спортни състезания ,ски-курсове и зелено училище.

8.Осигуряване на пълноценно и разнообразно хранене на децата .Участие в схеми – “Училищен плод “и “Училищно мляко”.

В/.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1.Създаване на мотивация у педагозите за включване в квалификационни курсове

2.Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни нива – вътрешна и външна квалификация

3.Обмяна на опит между членовете на педагогическия колектив и педагозите от другите учебни заведения

4.Включване на учителите в курсове за придобиване на V - то и IV - то ПКС

Г/МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

1.Частична подмяна на ВиК на ДГ

2.Поддържане на богата материална база в групите

3.Ремонт на офисите на помощник – възпитателите и санитарните помещения на три групите

4.Системна преинсталация на лаптопите

5.Подобряване функционалността на кабинета по БДП

6.Изграждане на кабинет по БДП

7.Продължаване на обогатяването с педагогическа литература - библиотечен шкаф

8.Преконструкториране на терасата в лятна градина , “еко занималня” и промяна функционалността

9.Изграждане на навеси на входовете

10.Архив – обновяване по стандарт

11.Асансьорите

12.Подземието

13.Столчета в кабинета по английски език

Д/ ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1.Основен източник е бюджета на ДГ – държавно и общинско финансиране, третостепенен разпоредител

2.Допълнителни източници:

 • Участие в проекти с външно финансиране
 • Привличане на спонсори и дарители
 • Благотворителни мероприятия
 • Организиране на трудови дни с участието на персонала и родителите
 • Привличане на родителите за извършване на безвъзмездни ремонтни дейности

 

VIIIОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата в детското заведение

2.Творческо разгръщане на наличния потенциал на детето

3.Използване на нови интерактивни педагогически технологии

4.Повишаване квалификацията на персонала, като част на националната стратегия за учене през целия живот

5.Оптимизиране на взаимодействието със семейството ,родителското настоятелството и обществения съвет

6. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда

7.Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора

8.Своевременно решаване на възникнали проблеми

IXЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Стратегията представлява система от цели и дейности , насочени към създаване на условия на съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детската градина. Тя е основен документ, който регламентира дейността на детската градина и се актуализира на 4 години. Стратегията е обсъдена и приета на Педагогически съвет с Протокол № 1/17.09.2020 г.

   Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаване престижа на ДГ , осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност.