^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ” ЗА 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Програмната система е разработена в съответствие с чл.70 , ал.1 и ал.2 от ЗПУО / ДВ бр.79 / 13.10.2015 г./ в сила от 15.09.2020 г. и чл.29,ал.1 от Наредба № 5 за предучилищно образование

2.Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие , които са подчинени на обща цел.

3.Програмната система е част от Стратегия за развитието на ДГ

      ЦЕЛИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

      1Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и целите на стратегията на детската градина за

       постигане н ацелта на образователния процес в предучилищна възраст;

     2Създаване на условия за личностно и общопсихично развитие на детето и подготовка на детето за училище чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;

     3.Овладяване на български книжовен език като основа за опознаване на света, за общуване, за разширяване на познанието и систематизиране на детския опит в междукултурна среда чрез компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група;

      4. Проследяваненарезултатитеотпредучилищнотообразование;

      5Ефективно сътрудничество между Детска градина „Детски свят” и родителите в процеса на възпитание,социализация и обучение на децата.

      6птимално взаимодействие между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащидейноститенадетскатаградина.

      ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

1.Програмната система приема образованието като процес ,който включва обучение , възпитание и социализация на децата от 2 г. до 7 г. възраст.

2.Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на ДГ за повишаване качеството на образованието, задържане на децата – 5 и 6 годишните с цел осигуряване на равен старт в училище.

3.Програмната система утвърждава ДГ пред родителите - пълноценно развитие на детето от ПУВ като значима и необходима среда

4.Програмната система мотивира учителите да реализират във висока степен уменията си във възпитателно – образователния процес с малките.

5.Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие , подчинени на стратегическата цел на ДГ – полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта в предучилищна възраст.

6.Програмната система урежда отношенията в ДГ за период от 4 год. И включва участниците в образователно – възпитателния процес и разпознава детската личност като уникална.

      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основните принципни положения, които са залегнали при организацията на педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации в Програмната система са:

•   Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.

•   Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят,

•   Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен.

• Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност.

• Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.

•  Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.

•   Уважение към различните етноси и култури.

• Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и възрастните.

•  Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра

•   Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления.

Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес:

    1) възприемане на информацията,

    2) разбиране и

    3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.

Отношението към родителите, които са отговорни за развитието на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в живота, се базира на взаимно уважение, толерантно и подкрепящо.

В програмната система е заложена цялостната концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ДГ № 78ДЕТСКИ СВЯТ

1.Подходи на педагогическо взаимодействие

Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за педагогическо въздействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.

Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всяко дете и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В Детска градина № 78 „Детски свят” държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др.

Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален – оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете.

Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.

Подход наравнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.

Подход заопазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности – уважение в общи ценности и морал.

Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете.

Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване.

2.Форми на педагогическо взаимодействие

    Педагогическото взаимодействие е процес ,насочен към постигане на определен очакван резултат свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.

   При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителят използва игровата дейност за постигане на компетентности по 7 образователни направления – математика, БЕЛ, Околен свят, Изобр. и-во , Музика , Физ. к-ра , Конструиране и технологии.Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействие през учебното и неучебното време в ДГ.

    Формите на педагогическо взаимодействие се провеждат в съответствие с прилаганата програмна система , като се зачитат потребностите и интересите на децата.Годишният календар е разпределен на учебно време от 15.09. до 31.05 и неучебно от 01.06. до 14.09.

-основна

-допълнителна

   Провеждат се в съответствие с прилаганата програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата.

   Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра /подвижни, сюжетни, дидактични и други/. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

    В детска градина № 78 „Детски свят” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическа култура“ и „Конструиране и технологии“.

Продължителността на една педагогическа ситуация е в зависимост от възрастта на децата варира:

от 15до 20минути–за първа възрастова група

от 20до 30минути- за следващите възрастовигрупи

 

Допълнителна форма за педагогическо взаимодействие. Организират се извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно 

по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в ДГ № 78 „Детски свят” са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри, конструктивни игри , слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двор.

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СЪЩНОСТ, МЕТОДИ И ФОРМИ

    Същност на процеса

Проследяването на всички  резултати  от предучилищното  образование на децата  във  всяка  възрастова  група  се определят от  учителя  в съответствие с   очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.

  В подготвителните  групи за училище  (5–7-години)  акцентът  при  проследяване  на  резултатите е поставен върху цялостното развитие на детската личност; придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование.

                   Периодичност на отчитане на резултатите от предучилищното образование.

               Отчитането  на  резултатите  от  постиженията  на  детето  се осъществява от учителите              на съответната група в началото и в края на учебната годината.

                Резултатите са отразени в електронните дневници и са част от портфолиото на децата.

      Показателите за отчитане на резултатите

          Показателите за отчитане на резултатите включват знанията,  уменията  и способностите  проявени в процеса  на предучилищното образование  и     очакваните резултати по образователните направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и   технологии; и физическа култура), като се акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционално развитие.

Методи за проследяване на резултатите от предучилищното образование

1.   Наблюдение

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в                  различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година.

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло.  Най-ефективно и информативно е                        наблюдението  на  детето в неговата естествената среда,  която включва  –  неговият дом и детската група в които всяко дете се развива. Тази среда предоставя на            детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения.

В Детската градина децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови способности, творческа дейност, отношението къмдругите деца в групата и по този начин изразяват своите типични черти от характера си. Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в  позната и защитена среда, в която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности.Чувства се свободно, сигурно и значимо в резултат на което може да разкрие (пред наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. Събраната информация от наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на съответни изводи и насоки следващия възрастов период. С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели:

             Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални

особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения.

   Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал и затруднения.

   Проследява настъпилите промени при децата през учебната годината.

   Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина

В ДГ №78 „Детски свят“ учителят участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник в него.

Наблюдение, в което учителят не участва.

Задачата при този вид наблюдение е учителят само да наблюдава и проучва автентичността  на детето в обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него или да се намесва по някакъв начин в ситуацията, общуването, който би могъл да повлияе върху неговото поведение.

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично поведение на детето и взаимодействията му с околната и със   социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението.

Наблюдение, в което учителят е участник (включено наблюдение)

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. Например:даване на разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото, подготвяне на обстановката за извършване на дадена дейност; съучастник в играта на детето; поощряване на другите да се сближат с наблюдаваното дете и др.

Силни  страни  на  наблюдението:   помощ от учителя,  която  може да доведе до по-високи резултати.  Слаба  страна на наблюдението е субективизма на                  учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на резултатите.

2. Познавателна задача

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им. Този вид задачи        имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието.

Задачи със свободен отговор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, моделиране, конструиране – при които се            проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.

3. Продукти от дейността на децата

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни дейности, то създава различни по характер и вид продукти      (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.). Част от тези произведения се съхраняват      в хартиен  вариант  –  в  Портфолиото  на  детето, други  –  се  документират  чрез  видео  и  снимки и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност            при  проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето.

4. Социометрични методи

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители.  Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица.

Форми за проследяване на постиженията.

1.   Портфолио

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група. За разлика от другите методи за оценяване, които дават информация за моментното състояние, портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне този ефект, материалите включени в портфолиото се събират по време на целия престой на детето в детската градина. 

2.   Установяване на готовност на детето за училище.

Готовността на детето за училище се отчита по пет показателя: физическо, познавателно, езиково, социално и емоционално развитие на детето. Установяването на училищна готовност се извършва 14-дневен срок преди края на учебното време. Резултатите се вписват в удостоверение издадено от детската градина.

В детската градина създаваме условия за интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа чрез играта като основна дейност на детето. Учителите в партньорство с родителите създават условия за пълноценно детско развитие, така че детето да живее в условията на емоционален комфорт, с увереност да опознава света чрез игри, познание и творчество. Осигуряване на висок стандарт и качество на образователната работа на учителите чрез професионална подкрепа, гъвкава квалификация и автономност при определяне на ценностите, приоритетите, подходите и методите в работата с децата, съобразно конкретните условия и специфика на групата. Учителите да придобиват професионална увереност и удовлетвореност от работата си и постигнатите резултати.

В ДГ №78 „Детски свят“ се стремим към създаване на условия и възможности за избор и включване на децата в значими дейности, адресирани към индивидуалните им потребности (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява и свобода при определяне на приоритетите и подходите в работата, споделена отговорност към резултатите от педагогическото взаимодействие чрез подпомагане на професионалната компетентност и лична мотивация).

В рамките на образователните цели и утвърдените държавни образователни стандарти, за всяка учебна година екипите на всяка група разработват свой проект по значими теми, чрез който да развиват уменията, знанията и творчеството на децата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В ДГ № 78 „Детски свят” за учебната 2022/2023 година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание.

Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин:

- Първа възрастова група – 13 педагогически ситуации

- Втора възрастова група – 15 педагогически ситуации

- Трета възрастова група – 17 педагогически ситуации

- Четвърта възрастова група – 19 педагогически ситуации

група БЕЛ

Матема

тика

Околен свят

Изобразит

изкуство

Музика

Физ.

култура

Констр. и техн.

I А

I Б

2 1 2 2 2 3 1

II

2 2 2 2 2 3 2

III А

III Б

3 3 2 2 2 3 2
   ПГ

4 3 3 2 2 3 2

Приложение – ситуацията се използва при реализация на 7-те образователни направления

Разпределение на педагогическите ситуации –конкретното разпределение на педагогическите ситуации в образователните направления се осъществяват в седмичното разпределение. То е разработено от учителите на съответната възрастова група още в началото на учебната година. Директорът утвърждава седмичното разпределение.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Те се организират извън времето на провеждане на педагогически ситуации .Чрез тях се разширяват и усъвършенстват компетентностите на децата и допринасят за личностното развитие на малките , както и разнообразяват живота им в ДГ. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се провеждат ежедневно.

Видове допълнителни форми:

1.   Самостоятелна дейност по избор на детето

2.Дейности организирани от учителите-различни видове игри/ подвижни , дидактични, творчески/-четене и гледане на приказки, игри на двора, разходки сред природата, екскурзии , ски-училище, спортни празници , тържества, лагери и развлечения, театрални постановки в ДГ.

ДФПВ се провеждат в учебно и неучебно време. Провеждат се главно в сутрешните режимни моменти и след следобедния сън.

Приложение: Тематично разпределение по групи

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните - родителите и учителите от детската градина, които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

Съществена част от работата по програмната система е и приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската общност включва освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца отгледани от един родител или от други членове на семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в различна среда и култура – имат специфични и специални потребности. От друга страна темата за приобщаване трябва да бъде

разгледана през различните призми – морална, духовна, етична и образователна. В ДГ №78 се стремим да възпитаваме децата да уважават и приемат различията и да отхвърлят предразсъдъците. В процеса на приобщаване и преодоляване на затрудненията на детето е необходимо навременно и пълноценно сътрудничество между родителите и съответните специалисти.

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите в Детска градина „Детски свят” се създават условия за постигане на целите на детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина.

 

Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители:

1. Повишаване на доверието в образователната система

2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата

3.   Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище

4.Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството, формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене

5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност

6.Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.

1.   Индивидуални форми на сътрудничество

Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.

Детският учител предлага време в което няма деца в групата или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин детският учител не нарушава правата на децата и своите задължения по длъжностната характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в групата.

Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) и/или в начало на месец септември. По време на първата среща родителите трябва да запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за техните страхове и очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника на градината и правилата в групата, както и с неговите родителски задължения.

 

Индивидуална консултация

Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на външен експерт специалист, той трябва да обясни това на родителите. Да подскаже варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие на неговото дете. Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необходимо детският учител да насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят към работещи стратегии.

 

Съобщения

Устните съобщения могат да бъдат: разговор лице в лице, телефонно обаждане;

Писмените съобщение са: съобщение на информационното табло но групата или детската градина, е-мейл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата, съобщение на сайта на детската градина

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и развлечения, екскурзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи форми на съобщения.

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.

 

2.   Групови форми на сътрудничество с родителите

Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на Детска градина „Детски свят”. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага реализирането на програмната система на Детска градина №78 „Детски свят”. Сътрудничеството с всички родители се постига през няколко канала:

В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организират родителски срещи, на които се представя обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се родителски актив. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата.

3.   Други форми на сътрудничество

Участие на родителя в образователния процес

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между Детска градина „Детски свят” и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания. Стремим се обаче да предоставим възможност на родителите да участват в подготовката и реализацията на тези инициативи. Според техните индивидуални нагласи, възможности   и способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и др.) родителите са ценен партньор на детската градина. Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог – ситуацията.

Значението на включването на родителя има тристранен характер:

   за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е важно за него;

за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски умения.

за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите.

 

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

1.   Основни акценти в обучението по направление Български език и литература са:

•стимулиране на желание за речева активност и формиране на умения за комуникиране и общуване чрез натрупване на лексикален запас и възприемане на речеви еталони;

•   развиване на устната реч, опознаване предметната отнесеност на думите;

• развиване на речева компетентност в диалогичен и монологичен план и автоматизиране на речевия етикет;

•развиване на умения за самостоятелен подбор на думи и граматически форми при конструиране на различни по вид изречения и текст;

•развиване на слуховите възприятия и графичните умения, изграждане на представи за основни части на речта – дума, звук, изречение;

• овладяване на еталони за общуване и усет за логическа свързаност на думите в изречение и на изреченията в текст;

•   развиване на фината моторика.

2.   Основни акценти в обучението по направление Математика са:

•насочване на вниманието към математически отношения в околния свят – количествени, пространствени, времеви, и овладяване на общи начини за тяхното отделяне

•изграждане на елементарни математически представи за обекти, релации и закономерности, акцентирани върху количество, форма

•усвояване на основни начини на логическото мислене и развиване на уменията за решаване на мисловни задачи в нагледно-практичен план.

•усъвършенстване уменията за прилагане на усвоени мисловни операции като основна компетентност в математическата подготовка за училище

3.   Основни акценти в обучението по направление Околен свят са:

•   натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за заобикалящата децата среда

• възприемане на еталони за общуване, поведение и взаимодействие в различна социална и природна среда

•   трансформиране на усвоените представи и социален опит в условия на общуване и дейност

•изразяване на емоционално-оценъчно отношение към света на хората и спазване на общоприети норми в природна и социална среда

•овладяване на умения за откриване на причинно-следствени връзки във взаимодействия и емоционални взаимоотношения дете – дете, дете – възрастен и човек – природа

4.   Основни акценти в обучението по направление Изобразително изкуство са:

•създаване на интерес и желание за участие в изобразителни дейности; изграждане на общи представи за произведения на изобразителното изкуство;

•   изграждане на конкретни представи за средства за изобразяване;

•   изграждане на конкретни представи за видове изобразителни материали и техники;

•формиране на умения за комбиниране на елементи и на композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството

•формиране на умения за създаване на образи от различни по форма и големина части. изграждане на конкретен представи за произведения на различните видове изобразителни изкуства и умения за възприемането и описването им;

•формиране на умения за създаване на естетичен продукт чрез използване и съчетаване на различни изобразителни материали и техники.

•изграждане на обобщени представи за творби на изящните и приложно-декоративните изкуства и развитие на творчески способности, емоционално-оценъчно отношение и естетическа култура

5.   Основни акценти в обучението по направление Музика са:

•създаване на интерес към музикалното изкуство и приобщаване на децата към различните видове музикални дейности,

•укрепване и обогатяване на музикално-слуховите представи и опит, както и на музикално-двигателните умения и навици на децата

•разгръщане на художествените и музикално-творческите заложби и способности на децата за емоционално възприемане и възпроизвеждане на музика и танци.

•формиране на потребност за общуване с музика, както и развитие на емоционално-оценъчното отношение към музикалните произведения

6.   Основни акценти в обучението по направление Конструиране и технологии са:

•пресъздаване на социално-битова среда за уточняване представите на децата за труда на хората и усвояване на достъпни трудови и технически действия,

•развитие на познавателните интереси на детето в областта на техниката и технологиите и формиране на умения за създаване на модел чрез подражание или по указания.

•натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за различни материали и инструменти и правила за осъществяване на конструктивно-техническата дейност.

• възприемане на причинно-следствени зависимости в предметно-практическата дейност

•развитие на сензорно-аналитичната и художествено-творческата дейност и формиране на положителни нагласи за участие в групова работа

7.   Основни акценти в обучението по направление Физическа култура са:

•   комплексното развитие на детето от предучилищна възраст:

•   добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност;

•   формиране на потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност;

•   развиване на игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

•   изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности

•умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия;

•   формиране на познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка;

•положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет

По време на основните форми на педагогическо взаимодействие учителите в ДГ №78 „Детски свят“ ползват познавателни книжки на:

ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА:

Iва „А“ група

Iва „Б“ група

IIра група

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА:

IIIта „А“ група

IIIта „Б“ група

IVта група

     За надграждане знанията на децата от IIIтите и IVта групи ще работят с познавателни книжки на:

Издателство „Атласи“ – гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - III „А“ група

Издателство „Сънрей“ - III „Б“ - УП „Математика“

Издателство „Сънрей - IV та група - УП „Математика“

Програмната система е приета на педагогически съвет с Протокол №1/21.09.2022г.