^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки в областта на училищното и предучилищно образование.

Водещите стратегически документи при изготвяне на Програмата са:

 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020
 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020
 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020

                   I. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

 1. Мерки, свързани е превенцията на риска от отпадане от детска

градина.

 1. Обмен на добри и работещи практики, в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование.
 2. Разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността в детската градина, по отношение намаляването на отсъствията.
 3. Активно партньорство с родителската общност за превенция на ранното отпадане от детска градина.
 4. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата.

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Пълноценна социализация и равен достъп до образование и повишаване качеството на образованието за деца от уязвими етнически общности.
 2. Достъп до качествено образование за деца със СОП.
 3. Намаляване на риска от преждевременно напускане на детска градина, преди възникване на проблема.
 4. Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в образованието, чрез използването на различни форми на обучение: целодневна, почасова, полудневна, самостоятелна.

III. ПРИНЦИПИ НА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. Всеобхватност - общи координирани усилия при осъществяването на дейностите по превенция на ранното отпадане от детска градина.
 2. Приемственост - съхраняване на традициите и равнопоставеност на всички приоритети в развитието на образователната система.
 3. Публичност и прозрачност чрез сайт на ДГ, отразяване чрез медии и документиране на добри практики.
 4. Идентифициране на рисковите фактори за недопускане за преждевременното напускане на ДГ с оглед ограничаване на последиците от тях

                  IV. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА:

 

 1. Социално-икономически причини - ниски доходи.
 2. Образователни причини - затруднения при усвояване на учебния материал и слаб интерес към възпитателно-образователния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава детска градина;
 3. Етнокултурни причини;
 4. Институционални причини - липса на координираност между отделните служби и специалисти.
 5. Причини, свързани със здравния статус - недостатъчна подготовка на детските градини за интегриране на децата със специални образователни потребности.

                  V. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

 1. Приобщаване на децата от различен етнос, деца със СОП, както и деца, чиито родители са в чужбина.
 2. Дейности за усвояването на българския книжовен език и повишаване на грамотността.
 3. Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите.
 4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа с деца в риск и в посока управление на конфликти, справяне с агресията.
 5. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите чрез създаване на активно променяща се образователна среда.
 6. Търсене на форми за повишаване информираността на родителите на напусналите деца отново да се включат в образованието.
 7. Формиране на екип за разработване на дейностите по разглеждане на случаите на деца в риск и превенция от отпадане .

                  VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА

 

 1. Индивидуална работа е родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на ДГ.
 2. Провеждане на информационни кампании сред родителите за преодоляване на проблема с отсъствията.
 3. Допълнителни занимания с децата по интереси и подкрепа на деца-таланти. 
 4. Осигуряване на квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

                   VII.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Работещ комплекс от мерки, съответстващ на националните изисквания и основаващ се на системно наблюдение, анализ и оценка.
 2. Ефективно взаимодействие със семейството за повишаване ангажираността на родителите.
 3. Интерактивна образователна среда, гарантираща равен старт и ефективно качествено образование за развитие на всяко дете.
 4. Високо квалифицирани педагогически специалисти, осигуряващи качествен възпитателно-образователен процес.
 5. Повишен обхват в ДГ.