^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

       Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да учат в интернационална среда. Всичко това е прекрасно, но същевременно налага изграждането на един нов комплекс от умения у деца и възрастни за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите – и понякога към самите себе си.

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Постигането на този стандарт изисква диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и социалните промени, превенция и навременно систематизиране на наличната информация, за да се организира учебният процес съобразно потенциала и силните страни на децата.

ДГ№78“Детски свят“ работи за осъществяване на успешно приобщаващо образование като крачка по пътя за постигане на крайната цел – създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, или с тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос.

Принципи на приобщаващото образование:

1.Гарантиране правото на достъп на всяко дете до качествено образование.

2.Гарантиране достъп до подкрепа за личностно развитие в зависимост от индивидуалните потребности;

3.Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към неговата способност да прилага усвоените компетентности на практика;

4.Приемане и зачитане уникалността на всяко дете –индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и отношенията, които детската градина трябва удовлетвори по начин, развиващ оптимално неговия потенциал;

5.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на възпитателно-образователния процес, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина;

6.Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всичкиравнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогическипрактики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, включване на родителите,наблюдение на процеса, на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата;

7.Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – деца, учители, семейство и социална общност;

8.Намаляване влиянието на социалните неравенства върху усвояване на образователното съдържание и участието в предлаганите допълнителни дейности.

9.Приемливо отхвърляне на дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата за живот в приобщаващо общество;

10.Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование, съобразно потребностите на децата и в зависимост от спецификата на обществения живот.

Програмата е насочена предимно към най-уязвимите групи деца и на тези, изложени на риск от дискриминация – деца с увреждания, деца от малцинствен произход, деца от семейства на мигранти, сираци или деца, лишени от родителска грижа по други причини, деца на родители алкохолици или наркомани. Тя е съобразена със :

ЗПУО; ДОС за приобщаващото образование

  •   Международна конвенция за правата на детето;,
  •   Световна програма на ЮНЕСКО”Образование за всички”;
  •   Национална стратегия на детето 2008-2018;
  •    Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила
  •    Основна цел:
  •   Осигуряване подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие потенциала на всяко дете с цел неговата личностна и гражданска реализация в съвременното общество.
  •   Постигането на тази цел изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане на разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяка от тях.
  •   На децата в системата на предучилищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
  •   Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие синдивидуалните образователни потребности на всяко дете.

        Мерки за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата:

        I.Ранно оценяване потребностите от подкрепа за личностно развитие 

1.Ранно оценяване развитието на детето и на риска от обучителни затруднения.

2.Определяне на необходимост от допълнителни подкрепа за деца, които не владеят добре български език.

3.Оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа. 

         ІІ. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие

1.Гарантиране участие и изява на всички деца.

2.Включване в дейности за ранно оценяване, с оглед превенция на обучителните затруднения;

3.Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения, занимания по интереси, участие в проекти, програми, форуми и в други изяви;

4.Библиотечно-информационно обслужване;

5.Поощряване с морални и материални награди;

6.Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, включително чрез психологическа подкрепа;

7.Предоставяне на логопедични консултации, като превенция на комуникативни и обучителни затруднения;

8.Изготвяне анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата с цел установяване необходимост от допълнителна подкрепа.

 9.Изготвяне на индивидуален план за действие в случаите на необходимост.

10.Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, вкл. тези от РЦПППО.

        ІІІ. Изграждане на позитивен психологически климат

1.Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници във възпитателно-бразователния процес.

2.Предоставяне методическа помощ на учителите и медицинските сестриза превенция и преодоляване на проблемното поведение на децата.

3.Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за преодоляване на проблемното поведение.

4.Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на благоприятна образователна среда и своевременно решаване на възникнали конфликти.

5.Групова и индивидуална работа с деца и родители; кризисна интервенция.

6.Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на деца за справяне с проблемното им поведение и приобщаване към специфичната среда в конкретната група.

7.При случаи на неизпълнение на задълженията, според действащото законодателство, след изчерпване на всички механизми на въздействие се налагат санкции според конкретния случай.

      Мерки за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата:

      ІV. Оценяване индивидуалните потребности за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

1.Издаване заповед от директора на ДГ №78 за сформиране на екип.

2.Изготвяне оценката на индивидуалните потребности в съответствие с чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО.

3.Оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: психолог, логопед и ресурсен учител, в зависимост от конкретния случай.

4.Оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца от началото на учебната година, при установяване на такава необходимост.

5.Оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка на индивидуалните потребности.

6.При несъгласие с оценката, родителят има право да подаде заявление до Директора на Регионален център за подкрепа /РЦП/ за повторна оценка на индивидуалните потребности.

7.При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, директорът на ДГ№78писмено уведомява съответния отдел за закрила на детето към ДСП.

8.Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно план за подкрепа на детето, след извършена оценка.

       V. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

1.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детската градина.

2.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа.

3.ДГ №78предоставя условия за равен достъп до образование, чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда.

4.ДГ №78 със съдействието на други институции може да изгради при необходимост специализирана подкрепяща среда.

5.ДГ №78 предоставя достъпни средства за информация и комуникация.

6. ДГ №78, съвместно с РЦПППО София-градосигурява психолог, логопед и ресурсен учител за допълнителна подкрепа.

7.ДГ №78 осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, според различните потребности на децата.

8.При необходимост и със съдействието на външни специалисти могат да се изработят специализирани учебни програми.

        VІ. Екип за подкрепа за личностно развитие на детето

1.Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за конкретно дете със СОП, с изявени дарби или в риск за всяка учебна година.

2.В екипа участват: психолог, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти, според индивидуалните потребности на детето.

3.Екипът осъществява дейностите по допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето.

4.Екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя два пъти годишно доклад до Директорът, съдържащ оценка за развитието на детето, за постигнатите цели и за резултатите от обучението, за използваните педагогически средства и методи на работа.

5.Директорът на ДГ№78 изпраща за одобрение до директора на РЦПППО София-град решението за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, изготвено от екипа за подкрепа за личностно развитие в 7-дневен срок от извършване на оценката.

6.При условие, че не може да сформира екип за подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, директорът изпраща заявление до директора на РЦПППО София-град за извършване оценка на индивидуалните потребности на детето.

Настоящата програма подлежи на актуализация при промени в обстоятелствата по реда на нейното приемане с обикновено мнозинство от членовете на педагогическия съвет в ДГ №78 „Детски свят“.