^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

I. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

ДГ № 78 “Детски свят ” е общинска детска градина в кв.”Дървеница”,район “Студентски ” на Столична община.

Сградата е специално построена за целта – отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 1 г. до постъпване в първи клас.ДГ има 2 корпуса свързани с топла връзка, където се помещава административния блок.В триетажния корпус се помещават по 2 градински групи на етаж, а в двуетажния по 1 яслена група.Детската градина разполага с музикален салон, физкултурен салон, басейн и кабинети по чуждоезиково обучение,кабинет по БДП и изобразителни дейности. Има кухненски блок,съобразен с всички изисквания за приготвяне на здравословна храна за децата. Налично е и видеонаблюдение на входовете, а така също и пожаро известителна система. Сградата е укрепена, санирана с просторни самостоятелни спални, занимални, санитарни помещения и офиси на помощник – възпитателите във всяка група.

Дворът на ДГ е оформен с цветни алеи с рози и други цветя , храсти и дървета и самостоятелни детски площадки с пясъчник , съвременни настилки и детски съоръжения. Разполагаме и с футболно игрище и площадка по БДП, която ще се обнови във връзка със спечелен проект към Национална програма на МОН- Осигуряване на съвременна образователна среда – модул “Площадки за обучение по БДП”.

ДГ № 78 “Детски свят ” е на делегиран бюджет от 2012 г. и със заповед на кмета на СО № СОА21-РД.

СИЛНИ СТРАНИ

1.Сигурна безопасна среда за деца и персонал в ежедневието – физическа охрана , СОТ и ПИС.

2. Поддържане на отлични санитарно - хигиенни условия

3. Пълноценно,разнообразно храненена децата и участие на

в схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко”

4. Високан СМП , въпреки частичната епидемичната обстановка от COVID-19

5.Осигурена подкрепа за деца със СОП от учителите в групите и Екипа от психолог, логопед и ресурсен учител от РЦПППО

6.Гарантиране детското право на избор на дейност

7.Обновяване на материалната база

- изграждане на навеи над централен входиз

- магитна дъска за обновяване учебната стая на 2ра „Б“ група

- детски чаршафи и покривки за 1ва група

- бюро с шкаф за нуждите на ДГ №78

- ремонт на санитарно помещение

- нова маркировка на плащадката по БДП и обзавеждане с допълнителни пътни знаци

8.В педагогическата колегия е изграден климат на сътрудничество, разбирателство и взаимопомощ

9.Назначени са млади,амбициозни и мотивирани учители

10.Загрижен и отговорен непедагогически персонал

11.Прилагане на професионална компетентност за творческо реализиране на образователна програма и максимално овладяване на ДОС за ПУВ и подготовка.

12.Отлична подготовка за училище на децата от ПГ – резултатите от изходящата диагностика са

13.Разнообразни методи и похвати във ВОР “Използване на интерактивни методи”.

СЛАБИ СТРАНИ

1.Намаляване броя на децата

2. Продължилата епидемичната обстановка в страната до30.03.2022 год.

г. доведе до невъзможност за изпълнение на 100 % на всички задачи и мероприятия залегнали в Годишния план за 2021/ 2022 учебна година

3.По-активно участие на ДГ № 78 “Детски свят ” в търсене и реализиране на проекти – европейски и национални към различни министерства, освен към МОН.

ИЗВОДИ

1.Намаляване броя на децата в ПГ, поради постъпване в подготвителни групи в училище.

2.Отсъствие на децата от малките групи,поради епидемичната обстановка в страната –COVID – 19

3.Липса на участие на ДГ № 78 “Детски свят ” в Европейски проекти и съвместни проекти към МОН и др. министерства.

4.Нарастване броя на деца с не адаптирано и социално неприемливо поведение и неосвидетелствани деца, поради нежелание на родителите.

ВТОРИ РАЗДЕЛ

I.МИСИЯ:

ДГ № 78 “Детски свят ”поставя основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европейската общност, като съхранява националната култура и родовата идентичност, давайки любов и уважение на децата.

II. ВИЗИЯ: 

Утвърждаване авторитета на ДГ № 78 “Детски свят ” сред родителската общност за висок стандарт в образователно-възпитателната дейност с деца от 1 до 7 годишна възраст чрез създаване на комфортна , емоционална защитена и подкрепяща средагарантираща цялостно развитие на детето и много добра подготовка за училище.

III. ЦЕЛ:

Непрекъснато повишаване качеството на образованиена ДГ №78 „Детски свят“ , с осигуряване на условия за иновативна педагогическа дейност.                                                                                     IV. ЗАДАЧИ:

1.Изграждане на здравословна , сигурна и толерантна образователна среда , насърчаваща индивидуалното развитие на детето

2.Широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии

3.Придобиване на практически умения от децата за безопасно поведение на улицата, като участници в уличното движение

4.Овладяване на интелектуално – волеви форми на поведение и качествена подготовка на децата за училище

5.Активизиране работата на родителската общност като партньори на ДГ в процеса на социализация на детската личност и развитие на материалната среда за създаване на по-голям уют и комфорт в групите.

6.Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегиран бюджет.

7.Ползотворно взаимодействие между детската градина и СО, район “Студентски”,дом за възрастни хора “Дълголетие”,Столична библиотека и др. институции за ефективно образование, обучение и възпитание на децата.

8.Усвояване на знания и умения за действия при бедствия, катастрофи и пожари

9.Продължаващо обучение и възпитание в посока съхраняване на български традиции и духовни ценности

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯИУПРАВЛЕНИЕНА ДГ №78 ДЕТСКИ СВЯТ

 

1.СТРУКТУРА

Структурата на ДГ № 78 се определя от принципа на делегиране на право и вътрешна свобода за инициатива на персонала.

Стратегическото и финансово управление на ДГ са в правомощията на директор и педагогическия съвет.Те определят общата структура на ДГ , приемат различни видове правилници за дейността и разработват институционалната политика , определят образователната , финансова и стопанска стратегия.

В ДГ № 78 за учебната 2022 / 2023 г. са приети 206 деца , разпределени в 8 групи – 2 яслени и 6 градински групи : 2 първи възрастови групи , 1 втора възрастова група , 2 трети възрастови групи и 1 четвърта възрастова група. Разпределението на децата по възрастов принцип и съобразно с желанието на родителите.

I ясленагрупа„Слънчице“ 22деца
     II ясленагрупа„Калинка“ 22деца

I „А“група „Мики Маус“

27деца

I „Б“ група „Пипи дългото чорапче“

26деца

II група „Трите прасенца“

29деца

III „А“ група „Червената шапчица“

28деца

III „Б“ група „Мечо Пух“

28деца

IV група „Буратино“

24 деца

Децата за 2022 / 2023 учебна година са 206 , като от тях 7 деца са със СОП.

 

През 2022/ 2023 уч. г. са утвърдени 31,5 щ. бр., разпределени както следва:

2.АНАЛИЗ НА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

длъжност Заеман щат
А Педагогически персонал
1. директор 1
2 учители ДГ 12
3. старши у-ли 6
4. учители 5
5. главен у-л 1
3 учител по музика 0,5
4 педагог ясла 0,5
Общо          14,0
Б Административен персонал
1 счетоводител 1
2 ЗАС 1
3 касиер - домакин 1
Помощник -възпитатели
4 градински групи 6
5 яслени групи 3
6 чистач 1
Кухненски блок
7 готвач 1
8 помощник - готвач 1
9 работник кухня 0,5
10 работник поддръжка 1
В Непедагогически персонал 17,5

Образователен ценз и професионална квалификационна структура:

директор – магистър, IV – то ПКС

10 учители с висше образование

-магистър- 8 учители

-бакалавър – 2 учители

-професионален бакалавър – 4 учители

С V – то ПКС – 6 учители

С IV-то ПКС –   4 учители

С II – ро ПКС – 2 учител

За 2022/ 2023 уч. г .персоналът е разпределен по следния начин:

       

ГРУПИ УЧИТЕЛИ ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ ГРАДИНА СЕСТРИ В ЯСЛА ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ ЯСЛА КОРИДОРЕН ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ

I "А" група –

„ Мики маус“

Ивета

Градинарова

Деляна

Дамянова

     

Антоанета

Мудова

     

I "Б" група –

„Пипи дългото чорапче“

Миглена   

Тодорова

Спаска

Божилова

     

Мариана

Ангелкова

   

Ани

Енева

II група

„Трите прасенца“

Искра

Петкова

Николина

Пенкова

     

Елена

Михайлова

   

Харизанка

Миланова

III "А" група –

„Червената шапчица“

Радка

Гълъбова

Боряна

Цановска

     

Михаела

Билчова

     

III "Б" група –

„ Мечо пух“

Невена

Кацева

Цеца

Гергова

     

Йорданка

Костадинова

     

IV група

„Буратино“

Иванка

Делчева

Катя

Вучкова

Венера

Петрова

     

Мария

Стоянова

     
Ясла 1 „Слънчице“

Цветана

Стаменова

 

Жанет

Рангелова

Виолетка

Симеонова

 
   

Камелия

Николова

Цветана

Цветкова

 
Ясла 2 „Калинка“

Цветана

Стаменова

 

Добринка

Павлова

Любомира

Абаджиева

 
   

Даниела

Миткова

Ана Т

ропанкова

 

 

Медицинскикабинет

Незабравка Стойкова

Таня Тричкова

Музикален ръководител Теодора Симеонова
Счетоводител Камелия Петрова
ЗАС

Ина Стоянска – Владова

Касиер- домакин Петранка Донева

кухня - готвач

- пом. готвач

- работник кухня

Мариана Ненова

Цветанка Драганова

Харизанка Миланова

Работник поддръжка Радан Петков

КОМИСИИ И РАБОТНИГРУПИ ЗАПОДПОМАГАНЕНАВОР В ДГ№78 “ДЕТСКИСВЯТ

Комисия за подбор на персонал

Председател:Ц.Стаменова–директор

Членове:

1. Р. Гълъбова –главен учител

2.М.Тодорова –старши учител

Комисия задиференциранооценяванеизаплащанетрудана учителите

Председател:М.Тодорова- главен учител

Членове:

1.Р.Гълъбова – главен учител

2.М.Билчова -учител

Комисия поетика

Председател:.И.Градинарова

Членове

1. Д. Павлова – медицински специалист

2.М. Стоянова – старши учител

Комисия попревенцияна насилието между и над деца

Председател: А.Мудова –старши учител

Членове:

1.М.Билчова -учител

2.И.Градинарова –старши учител

ЩАБ за защита при бедствия

Председател: С. Кенанова – директор

Зам.председател – М.Тодорова

Секретар – С.Божилова

Членове:

1.И.Градинарова – старши учител

2.Н.Стойкова – медицинска сестра

3.И.Петкова – старши учител

4.Й.Костадинова - учител

5.М.Ангелкова – старши учител

Комисия за противодействие на агресията и тормоза/ КПА /

Председател:Ц.Стаменова- директор

Членове:

1. А.Мудова – старши учител

2. М.Билчова -учител

Групазанаблюдение и оповестяване

Ръководител:М.Ангелкова

Членове:

3.М.Ненова - готвач

4.Б.Цановска – пом.-възп.

5.Р.Петков – работник поддръжка

Санитарен пост: Ръководител –Н.Стойкова – медицинска сестра

Членове:

1.Д.Павлова – медицински специалист

2.Ж.Рангелова – м.с.?

5.И.Делчева

Група за противопожарна защита

Ръководител: И.Петкова – старши учител

Членове:

1.Й.Костадинова - учител

2.М.Ангелкова – старши учител

3.Л.Абаджиева – помощник - възпитател

4.А.Тропанкова – помощник - възпитател

5.М.Ненова - готвач

Група за получаване и раздаване на ИСЗ

Ръководител:Й.Костадинова - учител

Членове:

1.П.Донева – касиер - домакин

2.Н.Пенкова – помощник - възпитател

3.Ц.Цветкова – помощник - възпитател

Група за поддържане и експлоатация на КСЗ

Ръководител:И.Делчева

Членове:

1.Д.Павлова –медицински специалист

2.Д. Дамянова – помощник - възпитател

3.В.Симеонова –помощник - възпитател

Група по условия на труд

1. М. Ангелкова –старши учител / представител на работодателя/

2. Б. Цановска – помощник –възпитател / представител на работниците и служителите/

Комисия по БДП

Председател: М.Стоянова- старши учител

Членове:

2. Е. Михайлова - учител

3. И.Делчева -учител

Комисия   по хигиената и храненето

Председател: Н. Стойкова– медицинска сестра

Членове:

2. Т.Тричковамедицинска сестра

3. Д. Дамянова –помощник -възпитател

Комисия поприеманетонадарения

Председател: М. Ангелкова – старши учител

Членове:

2.М.Тодорова – старши учител

3. М. Стоянова – старши учител

Комисия за естетизация на ДГ

Председател: Й.Костадинова – учител

Членове:

2.Т.Симеонова –ст.учител

3.Е. Михайлова – учител

4. М.Билчова -учител

5. К. Николова – счетоводител

Квалификация и кариерно развитие на педагогически персонал–

Комисия за оценяване труда на НП

Председател:Р.Гълъбова– гл.учител

Членове:

1.Н.Кацева – учител

2.Т.Тричкова – медицинска сестра

3.С. Божилова – помощник - възпитател

Секретари

1. на педагогическисъвети–Н.Кацева

2. на общисъбрания – М.Тодорова

3. на родителскотонастоятелство – Р.Гълъбова

Синдикални организации

КНСБ –               председател - Р. Гълъбова секретар – М.Билчова

КТ“Подкрепа”–председател – И.Петкова секретар-И. Градинарова

Учители заместващи директора

1.М. Тодорова

2.Р. Гълъбова

3.И.Петкова

   РаботатавДГ№78 Детскисвят”есъобразенасъс следните нормативниактове :

- ЗПУО в сила от 01.08.2016 г. /ДВ бр.79/13.10.2015 г./

- ЗЗД / ДВ бр.48/13.06.2000 г. , изм. и доп.ДВ 56 / 23.07.2019 г.

- ППЗЗД в сила от 25.07.2003 г. ДВ бр.66 / 25.07.20013 г.

- КонвенциятанаООНзаправатанадетето

- Конвенциязаправатаначовека

-Кодекс на труда

-Наредба № 5от 03.06.2016г. на МОН за предучилищновъзпитаниеи подготовка

-Наредба№8/11.08.2016г.заинформациятаидокументитезасистемата напредучилищнотоиучилищнотообразование

- Наредба№3/2007 г.наМЗзаздравнитеизискваниякъмдетскитеградини

- Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учители , директори и др.педагогически специалисти / ДВ бр.61 / 02.08.2019 г.

- Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

- Правилницитенадетската градина– Правилникзадейността,Правилникза вътрешния ред,Правилник заздравословниибезопасниусловиянатрудиобучения

- Задължителнатадокументациянадетската градина.

- Етиченкодекснаучилищната общност наДГ№78 „Детскисвят

УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНАРАБОТА

1.През учебната 2022 / 2023 г.работата в ДГ № 78 “Детски свят ” е съобразена със следните нормативни актовe:Кодекса на труда,ЗПУО,Наредба№5 за предучилищно образование, Наредба№ 8 за информацията и документите за системата на ПУО и др.

   Според изискванията на Наредба № 5 / 03.06.16 г. за предучилищното образование , ДГ № 78 “Детски свят” има разработена стратегия за развитиена ДГ № 78 за периода 2020 / 2024 г.

   Неразделна част от нея е програмната система на ДГ,която е разработена в съответствие на чл.70 , ал.1 и ал.2 от ЗПУО и чл.29 от Наредба № 5 за предучилищно образование.Програмната система съдържа:

1.Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

2.Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие

3.Тематично разпределение за всяка възраст

4.Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

В своята работа педагозите от I „А“, I „Б“ и II групи ще рабтят по програмната система на Издателство „Изкуства“, а III“А“, III „Б“ и IV групис Издателство ”Просвета” – “Чуден свят.

За надграждане знанията на децата от IIIтите и IVта групи ще работят:

III „А“ – УП „Светът на децата“ Издателство „Атласи“ – граждански, здравно, екологично и интеркултурно образование

III „Б“ - УП „Математика“ , Издателство „Сънрей“

IV та група - УП „Математика“ , Издателство „Сънрей“

През учебната 2022 / 2023 г. над държавните образователни стандарти в предучилищно образование ще продължи осъществяването на допълнителните образователни дейности по избор на родителите на децата и решение на педагогическия съвет , но според епидемичната обстановка от COVID – 19

  • английскиезик
  • приложни изкуства
  • латинотанци
  • народнитанци
  • футбол
  • Плуване
  • Тенис на маса

Заниманията по ДОД ще се провеждат два пъти седмично.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинено на общата цел на предучилищното образование, а именно полагане основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето,като се отчита ролята на играта в предучилищна възраст.

3.Днизапосещениена:

учител по:

музика   -понеделник и сряда

  •                педагог в яслена група - 0,5 щ.бр. - по график

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ

  

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Видове дейности

Отговорник

Срок

1. Организиранеприеманадецатаиизготвяненаактуални списъци заучебната 2022/2023г. директор ЗАС медицински специалисти м. 09.2022 г.
2.

Изготвяне на годишен план за дейността на детското заведениезаучебната 2022/2023г.

Изготвяне на планзаконтролната дейност

директор м. 09.2022 г.
3.

Изготвяне на:

равилник завътрешния ред наДГ №78

равилник задейността на ДГ №78

равилник заБУВОТ

-Етичен кодекс на училищната общност на ДГ № 78

-Планзаевакуация

директор синдикални организации м. 09.2022 г.
4. Актуализиране на функционални графици за работа на помощнияперсонал

м.с.Стойкова

м.с. Тричкова

м. 09.2022 г.
5. Изготвяне на графикза дежурствата научителите И. Петкова постоянен
6. Инструктажнановопостъпилите служители Б. Цановска постоянен
7. Периодичен инструктаж м.с. Павлова НаІІІ месеца (персонал в кухня)
8. Актуализиране на длъжностните характеристики

Директор

ЗАС

м.10.2022 г.
9.

Изготвяне и заверкана Списък– образец

№ 2заучебната 2022/2023 г. в РУО-София-град

Директор

И.Стоянска - Владова

до 20.09.2022 г.
10. Изготвяне на   щатно разписание и други   финансови документи директор счетоводител м. 09.2022 г.
11. Оформяне и редовно актуализиране на родителскитетабла учителипо групи К.Генкова медицински специалисти постоянен
12. Годишенабонамент ЗАС 2023 г.
13. Извършване на инструктажзаесенно-зимниясезон

директор

М. Ангелкова (п-л на гр. БУВОТ)

м. 10.2022 г.
14. Профилактика на пожароизвестителната система и зареждане на пожарогасителите Касиер - домакин м. 10.2022 г.
15. Обследване говора на 5-6годишнитедеца

логопед

учителите         по групите

м. 10.2022 г..
16. Поддържане на сайтна ДГ№ 78 “Детскисвят”

А. Мудова

И. Градинарова

постоянен
17. Закупуванена медикаменти задетскотозаведение

м.с. Стойкова

м.с. Тричкова

м.10. 2022 г..
18. Осигуряване     на       формулярите     за     задължителна документация иучебнипомагала в детската градина и указания за водене на задължителната документация

директор

ЗАС

2022 г.
19.

Осигуряване на работно и представително облекло на настоящитеслужителиинановопостъпилите вДГ№78

Детскисвят”зауч.2022/2023 г.

директор счетоводител касиер-домакин 2022 / 2023г.
20. Актуализиране плана   за евакуация   и проиграване на пробнаевакуацияна децата от ДГ №78 медицински специалисти учители

м.11.2022 г.

м. 05. 2023 г.

21. Периодичнизаседания нагрупатапоусловия натруд М. Ангелкова 2022/2023уч.г.
22. Актуализиране на Списък– образец 2 за2022/2023уч.г.

директор

ЗАС

От 17 до 23.12.2022г.
23. Разработване   на бюджета на детското заведение за финансовата 2023 г. директор счетоводител 12.2022 г.
24. Извършване на инструктажзапролетно-летния сезон

директор

М. Ангелкова (п-л на гр. БУВОТ)

м. 04.2023г.
25. Изготвяне на сведениеза Средна месечна посещаемост ЗАС ежемесечно
26. Организиране надетски отдих и туризъм директор учители 2022/2023уч.г.
27. Търсене на контакти с институции,фондации, организации за подпомагане на дейността на ДГ № 78 “Детски свят ” директор учители 2022/2023 уч.г.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Набавяне на канцеларскииучебниматериали счетоводител касиер-домакин м. 09.2022 г.и при нужда
2. Почистване на двора, занимални, офиси, складовеит. н.

Медицински сестри ,

пом.-възпитатели, домакин,         работник- поддръжка

постоянен
3.

- Подмянана тръби в подземието на ДГ

- изграждане на навес над ясления вход

- изграждане на библиотечен кът в детската градина

- закупуване на покривала за пясъчници

Директор

Работник-поддръжка

2022/2023 г.

4. Своевременно извършване на   текущи и частични ремонти работник-поддръжка постоянен
5. Поддържаненазеленитеплощиицветнитекътовев двора на ДГ №78 пом.-възпитатели работник–поддръжка постоянен

ОРГАНИЗАЦИОННА – ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕЩАНИЯ Отговорник Срок
1. Организиране приема на деца, оформяне на групи и изготвянена списъци за учебната 2022/2023уч. г.

директор, педагог

м. 09.2022 г.

2. Отразяване и оформяне на електронните дневници по групи учители по групите М. 10 .2022г.
3.

Оформяне на родителските табла и входните фоайета

директор, музикален учител,

главенучител

27.09.2022 г.
4. Обсъждане график и дневен ред на родителските срещи учители м. 09.2022 г.
5. Организиране интериора в градината , съобразно работата през 2022 / 2023 уч. г. учители по групите м.10.2021 г.
6. Провеждане на диагностични процедури по групите учители по групите м.10.2021г.
7. Процедура по обезпечаване на детското портфолио с необходимата информация и портфолиата на учителите учители по групите м.10.2021 г.
8.

Обсъжданеорганизациятаназимен илетенотдихили ски-училищеотвсичкигрупи

Подготовка на изложби:

директор учители

м.01.2021г.

м.04.2021 г.

Педагогически съвет м. 09.2022 г.

1. Избор на секретар на педагогически съвети

2. Анализ на решенията на педагогически съвет от м.06.22 г.

3. Приемане на Правилник за дейността

4. Приемане на Правилника за вътрешен трудов ред

5. Приемане на Правилник за безопасни условия на възпитание , обучение и труд

6. Приемане на Етичен кодекс

7. Приемане на Програмна система

8. Приемане на учебен план , седмично разпределение и брой ситуации по образователните направления

9. Приемане форми на обучение

10. Приемане Годишен план за дейността на ДГ № 78 “Детски свят ”

11. Приемане Плана за квалификация и правилата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната и продължаващата квалификация през

2022/2023 учебна година

12. План за работа на педагогическия съвет

13. План за контролна дейност

14. Приемане Плана по БДП и график на ситуациите

15. Програма за превенция и ранно напускане на образователната система в ДГ № 78 “Детски свят ”

16. Приемане План за работата със семейството и родители по групи

17. Приемане на критерии и избор на комисия за оценяване труда на НП

18. Организация на учебния ден

19. Дневен ред на РС и график за провеждане

20. Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 78 “Детски свят ” и избор на комисия

21. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Педагогически съвет м. 10.2022 г.

1.Приемане Механизъм на противодействие на насилието и тормоза над деца , и при кризисна интервенция в ДГ № 78 “Детски свят ”

2. Приемане на План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни ситуации.

3. Приемане План за работа на главния учител

4. Приемане План за здравно, гражданско, екологично и интеркултурно образование

5. Приемане модел за адаптация ДГ №78 „Детски свят“

6. Приемане План за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ № 78

7. Приемане План за работа с надарени деца в ДГ № 78 “Детски свят ”

8. Комисии и работни групи за подпомагане на ВОР – евентуална промяна в състава

9.План за работа на етичната комисия в ДГ № 78

10.Правила за работа на екип за подкрепа на личностно развитие в ДГ № 78

11.Приемане План за насърчаване на грамотността и повишаване желанието на децата за възприемане на художествена литература

12..Правила за поведение по групите в ДГ № 78 “Детски свят ’

13..План за взаимодействие с родителите на децата по групи в ДГ № 78 “Детски свят ”

14.Приемане на Празничен календар

15.Избор на ДОД

Педагогически съвети м. 11.2022 г.

1.Отчет на решенията от предходния съвет

2.Анализ на резултатите от проведеното входно ниво

3.Приемане на График за педагогически консултации по групите

4.Доклад – анализ на портфолиото на детската градина за предходната 2021 / 2022 уч.г.

Педагогически съвети м. 01.2023 г.

1.Отчет на педагогическата работа през първо полугодие на 2022 /2023 учебна г.

Отг.учителите

2. Приобщаващо образование - отчет на екипите по групите за подкрепа на личностно развитие на децата със СОП.

3. Номинация на учител за награждаване

4. Избор на познавателни книжки за следващата учебна година

Педагогически съвет м. 04.2023г.

1. Отчет на решенията от предходния съвет

2. Предложения за промени в Правилниците, регламентиращи дейността на ДГ

3. Анализ на проверките през 2022 / 2023 учебна г.

4. Отчет на групите за работата със семейството

5. Годишен отчет за резултатите от работата на комисиите в ДГ

Педагогически съвет м. 06. 2023 г.

1. Анализ на резултатите от проведеното изходно ниво на децата

2. Анализ на контролна дейност

3. Избор на комисия за оценка на педагогическите специалисти в ДГ № 78 във връзка с допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати за 2022 / 2023 учебна година и карта за оценка на труда па ПС

4. Приемане на предложения за квалификация за предстоящата 2023/2024 учебна година.

5. Приемане на План за работа през летния период и неучебно време

6. Обсъждане график на годишните отпуски

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙОСТ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Вид квалификация/ Тема

Организационна форма/лектории, вътрешноинституцион. дискусионни форуми, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти, резулт. и анализи на педагогически изследвания и постижения, споделяне на

иноват. практики/

Време на провеждане

 

 

Целева група

/брой участници/

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник за провежданата квалификац. форма

 

 

 

Брой академ. часове

1.Помощни и технологични средства при обследване на деца със СОП семинар

м.10.2022 г.

м.10.2022 г.

15

Директор

Невена

Кацева-

учител

1 час
2.Насоки, подходи и техники за работа с деца с емоционални проблеми семинар м.11.2022 г. 15

Директор

Миглена

Тодорова–

старши учител

1 час
3.Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето в ПУВ семинар м.12 .2022 г. 15

Директор

Радка Гълъбова – главен учител

1 час
4. „Възможности за речево развитие на децата в ДГ чрез дидактична игра“ семинар м.01.2023 г. 15

Директор

Антоанета Мудова – старши учител

1 час
5. „Трудности и проблеми на децата от ПУВ“ семинар м.02.2023 г. 15

Директор

Мария Стоянова – старши учител

1 час
7.Характеристика на екологичното възпитание като комплексно психологическо образование семинар м.03.2023 г 15

Директор

Елена Михайлова – учител

1 час
8. „Практически насоки за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите“ Практикум м.04.2023 г 15

Директор

Михаела Билчова - учител

2 часа

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тема

Организац. форма

/курс,

семинар, тренинг, школа, практикум, лектория, уебинар, специализ. и др./

Време на провежд.

Целева група

/брой участници/

 

Брой

академични часове

 

 

 

Източник на финансиране

1. Работа с административна платформа "OneBook" за детски градини. 09. 2022 г. Учители

29-30.09.2022 г

16 ч.

Бюджет на детската

градина

2.Подготовка и обучение за безопасно поведение при бедствия“

 

 

Учители

Бюджет на детската

градина

3.”Методика за обучение на децата и учениците по БДП“

 

 

 

 

Обучение

Бюджет на детската

градина

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

1.Изготвяне на Проект по ПМС № 46 / 20 г. за физическа активност ,физическо възпитание , спорт и спортно – туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищно и училищно образование и във висшите училища

2.Проект към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на

 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

                                                                                                                     

м.Септември
 
 • Откриване на новата учебна 2022/2023г.

развлечение с участие на 4та възрастова група

 
м. Ноември
     
м. Декември
 
 • Посрещане на коледари“ – 4та група
 
 
 • „Добре дошъл, Дядо Коледа!“ – развлечение с участието на всички групи.
19.12.2022 г.
М.Февруари  
     
м.Март
 • „Посрещане на баба Марта“-развлечение с всички групи
 
 
 • „Мартенички бели и червени“ -3та „А“ група
 
     
     
м. Април
 • “Пролетна приказка“ –1ва „А“ група
 • „Пролетна приказка“ – 1ва „Б“ група
 • „Чук-чук яйчице“ – 2ра група
 • „Цветница е “ – 3та „Б“ група
 
м.Май
 • „Довиждане детска градина“ - 4та група
 
 
 • Юбилеен концерт – 35 години „Детски свят“
 
     
м.Юни    
 
 • 1-ви юни – Ден на детето – развлечение за децата от всички групи
 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Осъществява се административен контрол, финансов контрол и педагогически контрол

Открити практики

  I А– ОН: Околен свят И.Градинарова м. 04.2023 г.
  I Б – ОН: Околен свят М. Ангелкова м. 03.2023 г.
  II –ОН :Математика И. Петкова м. 02.2023 г.
 

III А–ОН: Математика

М. Билчова

м. 03.2023 г.

 

  III Б–ОН: Околен свят

Й. Костадинова

м. 10.2022 г.
 

IV група – ОН: Математика

И. Делчева

м. 04.2023 г

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.

Извършване прием на новоприетидеца

в градинаи ясла                      

Срок:м.10.2022 и м.11.2022 год.

Отг: медицински сестри кабинет

2.

Представяне на профилактични карти

от личният лекар

До 31.10.2022 г

Отг: медицински сестри

3. Провеждане на здравнибеседи

Срок: Постоянен

Отг:медицински

сестри

4.

Работа с родители

-инфекциозни заболявания

-закаляване на децата

- здравословно хранене на децата

Срок: Постоянен

Отг: Медицински сестри

5.

Работа с  деца под формата на

игри и занимания за ъздаванена здравниихигиенни навици

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

6.

Изнасяне на материали за родителите

по теми, които засягат интересите

на децата им.

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

7.

Консултации с родители по теми,

които засягат интересите на децата им

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

8.

Извършване на хигиенни проверки

в детската градина

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

9.

Хигиенни проверки в кухненския

сектор. Проверки за грамажа,

приготвянето на храната и нейното

разпределение

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

10. Изследвания по повод хигиенни и противоепидемични мерки в ДГ

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

11.

Изготвяне на график за работата на

помощния персонал

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

12.

Изготвяне на седмично меню -

целогодишно

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

13.

Провеждане на беседи на здравна

тематика от медицинските сестри

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

14. Предаване на отчети

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

15. Проверки относно правилното сервиране и разпределяне на храната по групите

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

16.

Организиране дейността на детската

градина в изпълнение на Национална

кампания за безплатно поставяне на силанти

 
     

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

 

отговорник

 

срок

1.

Анкети зо проучване нагласите на родителите за допълнителни образователни дейности ДОД в детската градина

Родителскисрещи по групите: А/

-запознаване   с     извадките   от     Правилника   задейносттана ДГ№ 78 „Детски свят“

-организация на новата учебна година

-Избор на родители за Обществен съвет

-застраховане надецата

-разни

 

30.09.2022 г.

01.10.2022 г.

2022 / 2023 уч.г.

2. Подпомагане на родителите , чрез родителските срещи през учебната 2022 / 2023 уч.г с разяснителна цел,относно насърчаване на четенето и повишаване на грамотността сред децата Учителките по групи постоянен
3. Запознаване с резултатите на децата от входящата диагностика Учители по групи м. 10.2022 г.
4.

Ден на Народните будители

Ден на толерантността

Учителите по групи

4та група

01.11.2022 г.

16.11.2022 г.

5. Изработване на сурвачки съвместно с родители 3та „А“ група м. 12.2022 г.
6. „Коледна работилница – в помощ на джуджетата“ 3та „Б“ група м. 12.2022 г.
7. Зимни игри на открито 1ва „Б“ група м. 01.2023 г.
8. „Развитие на детето от ПУВ – съвременни акценти“ –семинар с родители 1ва „А“ група м. 01.2023 г.
9. Честване деня на Левски Инициатива на ДГ м. 02.2023 г.
10. Кръцни, нанижи, закачи“ 3та „Б“ група м. 02.2023 г.
11. „Мама и аз“ – конкурс най-красива мартеница 2ра група м. 03.2023 г.
12. „Пролетно почистване“ 2ра група м. 04. 2023 г.
13. „Великденски яйца“ 3та „А“ група м. 04.2023 г.
14. “Четем заедно с мама и татко – Инициатива на ДГ м. 04.2023 г.
15. „Здрави и силни“ – спортен празник 1ва „Б“ група м. 05.2023 г.
16. “Организиране на   кампания сред децата, учители и родители за обогатяване на библиотечните кътове по групи” Учители по групите 2021/ 2022 уч.г.
17. Участие на родителите в тематичните тържества на децата Учители по групите 2022-2023 г.
18. Запознаване родителите с резултатите от изходящата диагностика на децата. Учители по групите м. 06.2023 г.
   

  

ОБЩИ СЪБРАНИЯ С ПЕРСОНАЛА

отговорник срок
1.

-запознаване с актуализираните     правилници на детското заведениеза

уч. 2022/2023 г.

-избор на групипоусловия натруд

-работнооблекло

М. Тодорова

м. 10.2021 г.

2.

-предложения за честване на Нова година,8 март и др.

директор 2022/2023уч.г.
3.

24 май

-обсъждане       на     трудовата     и       финансовата дисциплина

-графикна предложенията залетните отпуски

Р. Гълъбова И. Петкова счетоводител
4.

-начин наполучаване на СБКО

-обсъжданеиизготвяне направилатазаработна заплата

директор счетоводител синдикални организации м.01.2022 г.
5.

-отчетнагрупата поусловияна труд

-отчетнакомисиятапо хигиена издравеопазване

директор М.Ангелкова комисия м.05.2022 г.

РАБОТА С ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ

отговорник срок
1.

Съвместни       мероприятия      с         район

Студентски”

-изложбинарисунки в районната администрация

Симеонова учители наПГ

2022/2023учебна година

2.

Честване на празници в дом за възрастни хора “Дълголетие

директор

Симеонова

учителинаПГ-5и

ПГ - 6 годишни

2022/2023 учебна година

3.

Съвместнимероприятияс55-тоСОУ“Петко

Каравелов” и8-мо ОУ “ Васил Левски ”:

  • Участие в родителските срещи на 4та възрастова група
  • Посещение на открити моменти
  • Посещение на бъдещите първокласници в училище с цел адаптация

директор

Петкова

2022/2023 учебна година
4. Съвместна   дейност с РС   по Пожарна безопасност – посещениена пожарната в кв.”Дървеница”

директор

Петкова

10.09.2022 г.
5. Коректни   отношения със синдикатите – КНСБ иПОДКРЕПА директор 2022/2023 уч.г.
6.

Участиенаперсоналаидецатав “Bulgaria Cap Project” – събиране на пластмасови капачкиипомощ надецата внужда

Михайлова 29.09.2021 г.
7.

Съвместно     мероприятие   със     Столична

Библиотека /филиал Студентски град/

директор 2022/2023уч.г.
8.

Работа с неправителствени организации

учителите 2022/2023уч.г.
9. Работа по проект – Спортно-туристическа дейност. „Горската пътека на приказките“ 05.10.2022 год.

Годишният план за учебната 2022/2023 година е приет на   заседание на Педагогически съвет с протокол № 1/21.09.2022 год. Планът е отворен и може да бъдед опълван и променян през учебната година.