^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

                    УТВЪРЖДАВАМ:

                                                    /СВ.КЕНАНОВА/

                                                     ДИРЕКТОР НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ”

 

                    СЪС ЗАПОВЕД № 13 / 17.09.2021 г. 

 

 

ЕТИЧЕН   КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ЗА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА    

ВЪВЕДЕНИЕ

 

   Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ДГ  №78 в сферите на: образование, здравеопазваноциални грижи, правосъдие, вътрешни работи и други, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебни задължения и конфликт на интереси.

   Моралният кодекс за работа с деца има за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  І

 

                                          ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл.4 На всяко дете е гарантирано правота на:

  - свобода на изразяване на мнение

  - свобода на мисълта, съвестта и религия

 - формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно

Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форма на въздействие.

Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.10 Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  ІІ

 

                     ОТГОВОРНОСТИ    НА    УЧАСТНИЦИТЕ   В ОБЩНОСТТА

 

Педагогически специалисти и служители в  ДГ

 

Чл.11 Всички  работници и  служители  в  ДГ „Детски свят“ са длъжни:

 1. Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност и отговорност
 2. Да осъществяват действия, да предлагат и да вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията
 3. Да не накърняват престижа на детската градина не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот

        Педагогически  съвет

 

Чл.12/ 1/ Педагогическият съвет предприема мерки за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на общността.

/2/ Изгражда вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба:

 1. Правилник за дейността на детската градина чрез изграждане на постоянно действащи комисии- Етична комисия, Комисия по противодействие на тормоза, Комисия по качество
 1. Годишният план за дейността на детската градина. Предприемат се конкретни дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели, свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата.
 1. Мерки за повишаване качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.
 1. Планове за самостоятелна форма на обучение-в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете нуждите му от подкрепа.

Обществен съвет

 

Чл.13  При вземане на решения Общественият съвет да спазва Етичния кодекс на общността към ДГ  „Детски свят“ и да не накърнява достойнството и авторитета на членовете й.

Чл.14   Общественият съвет да изпълнява своите правомощия само при необходимост и при нарушаване на Етичния кодекс на общността.

Чл.15 Членовете на Обществения съвет в дейността си да избягват наличие на конфликт на интереси.

Родители

 

Чл.16  Родителите имат следните  права, свързани с етиката в отношенията с работещите в детската градина:

 1. Своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите на децата си и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 4. Веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието, възпитанието и социализацията и с личностното развитие на децата си;
 5. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на ДГ или Родителското настоятелство „Детски свят с любов“
 6. Да изразяват мнение и да правят предложения  за развитие на детската градина

Чл.17 Родителите имат следните  задължения, свързани с етичните правила в детската градина:

1.Да осигуряват постоянно присъствие на децата в детската градина, като уведомяват своевременно в случаите на отсъствието му.

2.Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в средата, развитието им и поведението им.

3.Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето.

4.Да участват в процеса на изграждане на етични, здравни, трудови, учебни и други навици като част от изграждането на умения за учене през целия живот.

5.Да проявяват постоянни грижи  за доброто образование на своето дете.

6.При възникване на проблем първо поговорете с учителката. Тя винаги има добри намерения. Добре е тонът ви да не бъде критичен, защото децата са склонни да преувеличават. Не се саморазправяйте по между си и не търсете обяснение от други деца без присъствието на техните родители.

7.Не подронвайте авторитета на учителите пред детето си. Не си позволявайте да коментирате пред него учители, другите деца или родителите им. Детето ви прекарва голяма част от времето си с тях.

8.Бъдете активни участници в живота на детето си в детската градина- присъствайте на срещите, помагайте на учителите.

Чл.18 Родителят трябва да упражнява контрол и да налага  своя авторитет без насилие, като зачита детето и спазва основните му права.

Чл.19 Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.20 Родителят трябва да стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на общността.

Чл.21 Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача: да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

 

                                                                   РАЗДЕЛ  III

 

                    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

 

Чл.22Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.23 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.24Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.25Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционално и физическо развитие на детето.

Чл.26Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.27Да работим за най-добрия интерес на детето.

Чл.28Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

 

Чл.29 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото му и емоционално здраве и развитие.

Чл.30 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин                 децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.31 Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл.32 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.33 Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл.34 Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

                                                                           РАЗДЕЛ ІV

 

              МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

 

Чл.35 Наша първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл.36 Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.37 Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.38 Информиране семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е възможно включвайки го във вземането на такива решения.

Чл.39 Зачитане правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл.40 Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.41 Не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Не влизаме в отношения  с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл.42 Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.43 Ангажименти по разработването на правила за опазването поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл.44 В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

                                                                            РАЗДЕЛ V

 

                             ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл.45 Изграждане и поддържане  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.46 Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.47 Работа за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията и  проява на нетърпимост към подобни действия.

 

                                                                             РАЗДЕЛ  VI

 

                  МОРАЛНИ  ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл.48Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме  компетентност,квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл.49 Работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.50 Работим за подобряване на сътлрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.51 Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.52 Работа за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.53 Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които ги нарушават.

                                                                            РАЗДЕЛ  VІI

 

                               ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл.54Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си  по начин , допускащ влияние от друг.

Чл.55 Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загуба или повреда.

Чл.56 Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.

Чл.57 Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в ДГ №78 единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

Чл.58 Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.59 Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, учебната институция или който и да е служител в системата.

 

                                                                            РАЗДЕЛ VІІI

 

                                     КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.60Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и  обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

 

РАЗДЕЛ  ІX

 

ПРАВИЛА  ЗА   ДЕЙНОСТТА    НА   КОМИСИЯТА ПО  ЕТИКА

 

Чл.61   Комисията по етика приема  правила за дейността си, с които се запознава  педагогическия съвет и които се утвърждават от Директора

Чл.62 Всеки заинтересован член може да внесе жалба до  Комисията по Етика, която  се завежда  във входящ дневник.

Чл.63 Комисията по Етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс , а при необходимост се самосезира.

Чл.64 Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася  с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.65 Комисията по етика е длъжна веднъж  годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ №78.

 

                                   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс , са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на ДГ №78 „Детски свят”. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато  развитие и обогатяване.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в интерес на детето.
 3. В работата си да не използвам  физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила, заложени в този Кодекс.

 

  Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед №....от Директора на ДГ №78 „Детски свят” и влиза в сила от същата дата.