^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ” РАЙОН “СТУДЕНТСКИ ” ЗА ПЕРИОДА 2020 – 2024 ГОДИНА

  Образованието е сложна система, която е тясно свързана с обществото. То е негова подсистема.

 Времето ,в което живеем е динамично и непрекъснатите промени в наши дни предопределят по-високи изисквания и към учителите и към ръководителите в учебно – възпитателните заведения.

  ДГ , като първо звено в тази система , също трябва да откликне на промените в образователната практика. Тя трябва да се развива свободно и творчески и да съдейства за формирането на независими и свободни деца.

   Стратегията за развитие на ДГ № 78 “Детски свят” определя актуални цели за 4 годишен период за развитие на ДГ , начините за реализирането им и очакваните резултати. Основава се на принципите и насоките от ЗПУО , приоритетите на МОН,РУО и на спецификата на ДГ. Стратегията се основава на разбирането , че детето е главна ценност в образователната система. Тя е съвкупност от взаимосвързаните мисия , визия ,ценности , дейности , цели и подцели. Стратегията се опира на положителния опит и начертава бъдещите действия по посока на очакваните резултати.

"Преди да започнем да "чертаем определени програми" за децата, от която и да е възрастова степен, ние трябва да се опитаме да се отърсим от рутинността и стереотипите, в които се чувстваме удобно без промени години наред. Още - да осъзнаем, че това са децата на нацията ни - тези от малкото патриархално селце до тези, изгубени в анонимността на големия град. Да се опитаме да определим онези елементи, които са най-съществени за успеха на която и да е образователна стратегия."

                                                                   Х. Плакроуз "Училището място за деца"

 

Стратегията се основава на следните нормативни документи

 

1.ЗПУО

2.Наредба № 5 / 03.06.16 г. за предучилищно образование , в сила от 01.08.16 г.

3.Конвенцията за защита на правата на детето

4.Закона за закрила на детето

5.Национална стратегия за детето 2008 – 2018 г.

6.Национална стратегия за повишаване и насърчаване на грамотността

7.Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри

8.Стратегия за образование на СО за периода 2016 – 2023 г., приета на 17.03.2016 г.

Факторите за реализиране на Стратегията за развитие на ДГ са процесите в обществото , пазарната ориентация ,собствени мотивиращи фактори – лични желания , амбиции за развитие , социална и икономическа среда. Създаването та стратегически цели да допринесе за:

 • Ефективно използване на ресурсите-финансови, човешки и материални
 • Използване на интерактивни форми и квалификация на персонала
 • Личностно ориентиран подход към детето
 • Прилагане на знания и умения , вместо натрупване на информация

           

I АНАЛИЗ НА РЕАЛНОТО, СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДГ № 78

“ ДЕТСКИ СВЯТ ”

 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
1.ДЕЦА Поради липса на помещения е невъзможен приема на всички желаещи деца за ясла и първите групи
Приемат се деца от 10 м., пожелание на родителите  
Няма ограничение при приема по пол етническа религиозна и социална принадлежност Изтичане на децата от трета група, вследствие на откриване на подготвителни групи в училище
Пълен обхват на децата за ПГ Наличие на деца с неадаптивно и социално неприемливо поведение
Децата са физически и психически здрави Голям брой на децата в първа група с говорен дефицит
Осъществена е приемственост между яслата, ДГ и училище  
Осигурена допълнителна подкрепа за деца със СОП от РЦПППО  
2.КАДРОВИ РЕСУРС  
Всички учители имат необходимата професионална квалификация-директор – магистър;учители-4 магистър , от които 1 с II ПКС,2 бакалавър и 4 професионален бакалавър, учител по музика - магистър с II ПКС Необходимост от заместник за отпуските
Помощен персонал – отговорен със средно образование и средно специално Липса на възможност за откриване на щ. бр. за психолог и логопед
Наличие на финансови средства за материално стимулиране-на педагозите чрез диференцирано заплащане и делегиран бюджет и на целият персонал доплащане до 3 пъти в годината и награди Необходимост от допълнителна квалификация на учителите за работа с деца със СОП
Осигурена здравна профилактика от лицензирана фирма – лицензирана фирма – “Санико Трейд”ЕООД Нежелание на част от педагогическите специалисти за придобиване на ПКС
Подсигурени логопед и ресурсен учител от РЦПППО Недостатъчни умения за работа с компютър
   
3.ВЪЗПИТАТЕЛНО – ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС  
Целодневен режим на обучение  
Наличие на програмна система и помагала Недостатъчно извеждане на децата през зимата

Изпълнение на ДОС за предучилищна възраст

Допълнителна индивидуална работа с по-не успяващите деца е малка
Планове и правилници приети в началото на учебната година Липса на интерес , разбиране и мотивация от страна на някои родители в определени моменти
Стриктно спазване на седмичното разписание по образователните направления  
Създаване на условия за “равен старт” на всяко дете Възпрепятстване пълноценната работа в ДГ , поради продължителната епидемична обстановка в страната
Творчество и вариативност на учителите при работа с деца  
Приобщаване на децата към националните ценности и традиции. Въвеждане на ритуали в ДГ. Съхраняване на ритуалите в градината  
Гъвкав дневен режим  
Утвърждаване на личностно ориентиран и позитивен подход на възпитание  
Анализиране на учебно-възпитателен процес и резултатите от него на децата  
Предоставяне на възможност и за допълнителни образователни дейности – английски ез., латино танци, народни танци, футбол, плуване, приложни изкуства Невъзможност за провеждане на допълнителна дейност по плуване ,във връзка с епидемиологичната обстановка
Привличане на родителите като съмишленици във ВОП. Информираност на родителите относно ВОП , чрез различни комуникационни форми Невъзможност за провеждане на качествен възпитателно – образователен процес по физическа култура и музика
Хранене – пълноценно изготвяне на менюто от медицинската сестра по Наредба №6/10.08.11 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3-7 години и Наредба № 2 / 07.03.13 г. за здравословното хранене на децата от 0-3 г.  
Скрининг -тестове  
4.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗА  
Масивна сграда, специално построена за ДГ с 2 корпуса-за градински групи -6 и за яслени групи-2.Слънчеви и просторни занимални и отделни спални помещения, офиси ,санитарни възли Сграда ,нуждаеща се от подмяна на ВиК на сградата на ДГ; изграждане на навеси на входовете. ОВИ в кухнята
Кабинети –на директор ,на счетоводител, на касиер – домакин и ЗАС, на медицинската сестра, на педагога , по БДП и кабинет по чуждоезиково обучение Липса на кабинет по БДП
Наличие на басейн , физкултурен салон и музикален салон Липса на достатъчно помещения за провеждане на допълнителни образователни дейности
Централно отопление Остарели дворни съоръжения
Дворни площадки с пясъчник и катерушки и противоударни настилки .Изградена ПИС Липса на кандидатстване по национални или европейски програми за благоустройство на ДГ. Покриване на пясъчниците Специализиран кабинет за деца със СОП
Технически средства за подпомагане на образователния процес – телевизори , ,компютри, интерактивни дъски, мултимедия и копирни машини и др.  
Технически средства и различни видове инструменти за работа по поддръжка Липса на домофона уредба
Пълно оборудване на кухненския блок Липсва професионален пасатор
Библиотечен фонд-научна литература, периодичен печат, помагала, книжки и др.  
Богат набор от кукли за театър и костюми-национални , на животни, растения и др.  
Футболно игрище  
Мотивиране на родителите на децата за собствен труд и обновяване на МТБ на ДГ  
  Подобряване сайта на ДГ
5.ФИНАНСИРАНЕ Еко-занимания / голяма тераса/
ДГ е общинска детска градина с права на третостепенен разпоредител с бюджетни кредити и е на делегиран бюджет Разминаване между действителни и необходими разходи за издръжка на едно дете
Финансирането на ДГ е от държавата и от СО  
Директорът е с управленски решения, съобразени с финансовите възможности на детското заведение  
Обективност, публичност и достъпност при разработване и управление на бюджета  
Допълнителни приходи от дарения и допълнителни образователни дейности  
Заплатите на учителите са обвързани с Наредбата за РЗ – диференцирано заплащане, кариерно развитие и др.  
Целеви средства за медицинския кабинет  
Финансови средства за учебни помагала на децата от ПГ  
Наличие на ВПРЗ, съгласувани с председателите на КТ “Подкрепа” и СБУ към КНСБ  
Въведена СФУК, финансов контрольор  
Навременно предоставяне на средства за работно и представително облекло за персонала  
Ежемесечно отчитане на финансовите средства в системата  
6.ВЪНШНИ ФАКТОРИ  
Родителската общност – участие на родителите в дейността на ДГ Неспазване срока за плащане на таксите на децата от част от родителите
Наличие на Родителско настоятелство “Детски свят с любов” Трудно поддържане на двора на ДГ в добро хигиенно състояние и опазване в безопасно състояние на съоръженията за играот вандализъм
Активна помощ и съдействие от р-н “Студентски” при решаване на възникнали проблеми  
  Добри партньорски взаимоотношения с 55-то училище,8-мо училище, Столична библиотека читалището в кв.”Дървеница” и др. ДГ в района
Ползотворни връзки с обществени организации – Дом за възрастни хора в кв.”Дървеница”,Военна академия, Столични театри и театрални групи, ски-училища и др. Много малка членска маса. Липса на сътрудничество със социални домове за деца

 

 

II ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОБЛЕМИТЕ

 • Нарастване на проявите на агресивно поведение от децата в предучилищна възраст
 • Затруднена идентификация на нестандартните деца и липса на адекватна корекционна дейност
 • Липса на психолог и логопед ресурсен учител
 • Проблеми с някои родители – разминаване в критериите за възпитание, развитие и социализация на децата; свръх претенции и др.
 • Недостатъчен брой млади учители и медицински сестри

 

III МИСИЯ НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ

     ДГ 78 “Детски свят ” да отглежда, възпитава и обучава деца от яслена възраст до постъпването им в първи клас, като опазва уникалността на всяко дете и постави основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европейската общност, съхранили своята национална култура и родова идентичност, чрез търсене на единство във физическото, нравственото , интелектуалното и социално развитие на детето-гаранция за знаещи и можещи , с високо самочувствие деца на България.

 

IV ВИЗИЯ НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ

    Непрекъснатото развитие и утвърждаване на ДГ № 78 “Детски свят ”,като общинска детска градина, конкурентно способна спрямо другите форми в предучилищната система, с отговорна грижа за децата и съвременен възпитателно – образователен процес. Място , където детето се чувства щастливо, обичано ,защитено, където се гарантира неговото физическо, познавателно ,езиково ,социално и емоционално развитие.

 

V ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА

     Да се поставят основите на личностно развитие на децата от ПУВ, чрез осигуряване на качествено предучилищно образование

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ:

1.Създаване на условия за организиране на педагогическа дейност, която следвайки принципа на индивидуалния темп на развитие да допринесе за формирането на социално отговорни, значими в обществото личности.

2.Привличане,приобщаване и активно участие на родителите в живота на детската градина ,чрез постоянен диалог ,взаимно доверие и подкрепа. Утвърждаване на обществения съвет и родителско настоятелство “Детски свят с любов”,като орган, подпомагащи цялостната работа на детската градина.

3.Обогатяване на материалната база и подпомагане творческата дейност на учители и деца, чрез прилагане на нови форми и методи на обучение и социализация.

4.Повишаване качеството на образование и създаване на условия за иновативна педагогическа дейност

VI ЦЕННОСТИ И РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА СТРАТЕГИЯТА

1.Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие

2.Реализиране на ценностите и принципите на педагогика на толерантността и не насилието.

3.Внедряване на съвременен мениджмънт, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в контекста на европейското образование

4.Създаване на условия за квалификационна дейност на педагозите и другия персонал, основаващо се на поддържащо образование – образование през целия живот.

5.Непрекъсната подкрепа на децата и техните семейства с акцент на децата със СОП

 

VII ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

А/ АДМИНИСТРАТИВНО –УПРАВЛЕНСКА ДЕЙНОСТ

1.Реално участие на част от колектива в управлението и спомагане работата на ДГ

 

1.Популяризиране на дейността и постиженията на ДГ № 78 “Детски свят ”,чрез:

     -сайт на ДГ и вътрешни “facebook” групи

     -участие в обществени прояви, фестивали, конкурси, изложби и др.

     -открити практики на учителите по групите по различни направления

2. Включване на различни проекти за набиране на допълнителни средства

3.Търсене на контакти с различни културни ,обществени и др. институции с цел подпомагане дейността на детската градина.

 

Б/ДЕЙНОСТИ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ , ОБУЧЕНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА

 

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование - по-голяма практическа насоченост на обучението .

2.Използване на съвременни форми, методи и подходи за организиране и провеждане на педагогическото взаимодействие, съгласно държавните образователни стандарти за предучилищна възраст – дидактични игри, интерактивни методи и разнообразни материали и др.

3.Издигане равнището на езиковата подготовка по български език – акцент върху грамотността на децата

4.Създаване на предпоставки и условия за разгръщане потенциала на всяко дете и пълноценна изява на уменията му.

5.Въвеждане и разширяване на интерактивни и нестандартни техники за децата със СОП.

6.Продължаване провеждането на допълнителните дейности за удовлетворяване желанието на родителите и интересите на децата по английски език, модерни и народни танци, футбол ,плуване и приложно-декоративни дейности.

7.Реализиране на гражданско и здравно образование и изграждане на навици за здравословен начин на живот-спортни състезания ,ски-курсове и зелено училище.

8.Осигуряване на пълноценно и разнообразно хранене на децата .Участие в схеми – “Училищен плод “и “Училищно мляко”.

В/.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

1.Създаване на мотивация у педагозите за включване в квалификационни курсове

2.Осигуряване условия за участие в квалификационни форми на различни нива – вътрешна и външна квалификация

3.Обмяна на опит между членовете на педагогическия колектив и педагозите от другите учебни заведения

4.Включване на учителите в курсове за придобиване на V - то и IV - то ПКС

Г/МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

1.Частична подмяна на ВиК на ДГ

2.Поддържане на богата материална база в групите

3.Ремонт на офисите на помощник – възпитателите и санитарните помещения на три групите

4.Системна преинсталация на лаптопите

5.Подобряване функционалността на кабинета по БДП

6.Изграждане на кабинет по БДП

7.Продължаване на обогатяването с педагогическа литература - библиотечен шкаф

8.Преконструкториране на терасата в лятна градина , “еко занималня” и промяна функционалността

9.Изграждане на навеси на входовете

10.Архив – обновяване по стандарт

11.Асансьорите

12.Подземието

13.Столчета в кабинета по английски език

Д/ ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА

1.Основен източник е бюджета на ДГ – държавно и общинско финансиране, третостепенен разпоредител

2.Допълнителни източници:

 • Участие в проекти с външно финансиране
 • Привличане на спонсори и дарители
 • Благотворителни мероприятия
 • Организиране на трудови дни с участието на персонала и родителите
 • Привличане на родителите за извършване на безвъзмездни ремонтни дейности

 

VIIIОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Емоционален комфорт и успешна адаптация на децата в детското заведение

2.Творческо разгръщане на наличния потенциал на детето

3.Използване на нови интерактивни педагогически технологии

4.Повишаване квалификацията на персонала, като част на националната стратегия за учене през целия живот

5.Оптимизиране на взаимодействието със семейството ,родителското настоятелството и обществения съвет

6. Гъвкавост и вариативност в организацията на материалната среда

7.Мобилност на мениджърските и управленските функции на директора

8.Своевременно решаване на възникнали проблеми

IXЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Стратегията представлява система от цели и дейности , насочени към създаване на условия на съвременно европейско образование за децата и развитие на човешкия потенциал в детската градина. Тя е основен документ, който регламентира дейността на детската градина и се актуализира на 4 години. Стратегията е обсъдена и приета на Педагогически съвет с Протокол № 1/17.09.2020 г.

   Осъществяването на целите в единство би обезпечило повишаване престижа на ДГ , осигуряване на неговия просперитет в условията на автономност. 

 

МОДЕЛ ЗА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКА ЯСЛА/ДЕТСКА ГРАДИНА В ДГ №78„ДЕТСКИ СВЯТ”

Екипът на ДГ №78„Детски свят" гр.София са чувствителни към нуждите на Вашето дете, разбираме, че адаптацията е труден период за семейството. В това отношение следим внимателно адаптацията на Вашето дете и ще Ви информираме за неговото състояние. Адаптирането е строго индивидуален процес за всяко дете и за неговите родители. Всяко дете е уникално и може да се нуждае от известно време, за да се адаптира към новия ежедневен режим в детската ясла/детска гради на. Продължителността на адаптация може да продължи една седмица, две или един месец. Ето защо е важно по време на адаптационния период да се следва темпото на детето.

Правила за адаптация:

1.Подготовка на детето за детска ясла/детска градина.

За да подготвите детето си, трябва да му разкажете за това, което ще му предстои, за това което го очаква, съобразено с евентуалните му страхове.

2.Отделете достатъчно време сутрин преди тръгването към детската ясла/градина. Периодът на подготовка преди тръгването на детето трябва да е приятен както за Вас, така и за Вашето дете.

Предварително се запознайте с дневния режим.

Направете графика си у дома, съвпадащ с този на Детската ясла/ детската градина. Необходимо е родителите да отделят между две и пет седмици за адаптация, като не внасят промени в ежедневието на детето.

Предварително можете да се консултирате с психолога / педагога в детската градина относно предстоящата адаптация на Вашето дете.

Първи стъпки в детската ясла / детска градина.

А/Подготовка за раздяла.

Тя трябва да започне вкъщи. Важно е детето да разбере, че мама и татко ходят на
работа, а неговата работа е да посещава детска ясла/градина и да играе с децата.

Раздялата трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Желателно е сутрин то да бъде водено от родителя, който е готов да се раздели с него нежно, спокойното твърдо и бързо.

Б/Много важни са емоциите на родителя при раздялата.

Колкото по-плах и нерешителен е родителят, толкова по-тревожно ще бъде детето. Най-добре е родителят да помисли за своя ритуал при раздяла: гушкане, целуване, до скоро, въздушна целувка, махане с ръка.

В/На детето трябва да е обяснено след кое събитие от деня родителят ще го вземе: След ката се наобядва, или след като се наспи. Така то няма да е тревожно, а ще очаква събитието.

Г/Не променяйте правилата, които сте въвели при раздяла.

Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този

начин то ще се чувства сигурно и спокойно.

Д/Направете родителска група за подкрепа между майките готови да споделят.

Всяка майка ще научи още работещи стратегии - какво правят, какво помага на детето им.

Е/Ежедневен контакт с медицинските сестри и учителите.

Как се справя детето с новата обстановка, с цел да се изгради взаимно доверие между родители и служители.

Ж/ Целодневният престой на детето да е по-кратък, като в първите дни да бъде до обяд.

6. Прибиране от детска ясла/детска градина.

Зареждането с положителна енергия е от голямо значение за успешната адаптация.

Изпълнете ритуала си при взимане на детето , игра на площадката, разходка в парка, нещо което доставя удоволствие на детето.

7. Стъпки с присъствие на родител - при деца с трудна адаптация към детскаясла/детска градина.

А/. Първи стъпки в детска ясла/детска градина.

При необходимост родителя посещава заедно с детето си детска ясла/детска градина

през първите три дни. Престоят трябва да е съобразен с дневния режим на децата,

посещенията да бъдат във времето на свободни игри. Първите дни са за опознаване на средата, персонала, децата. Времетраене от 15 до 30 минути, като постепенно детето бъде оставено в групата. Ако родителят желае раздялата се осъществява още през втория ден , според психичното състояние на детето. По време на престоя си, детето се развежда от персонала в групата, като му се предлагат игри и занимания с други деца.

Б/.Раздяла с родител.

Препоръчително е раздялата с родител - дете да се осъществи на четвъртия ден от посещението на детето при редовни посещения. Преди раздялата родителят трябва да обясни на детето си, че излиза и ще се върне за да го вземе. Първата раздяла протича 15 минути. Ако детето се успокои в рамките на това време, раздялата се смята за успешна и времето за разделите се увеличава постепенно. Ако детето продължи да плаче, търси родителя си, не се заиграва с децата, не поддържа контакт с персонала - раздялата се смята за неуспешна. При неуспешна раздяла се повтаря отново горепосочената процедура.

В/. Стабилизиране

Времето за раздяла се увеличава плавно. Персонала наблюдава детето и подпомага адаптацията. През петия Ден, ако детето е спокойно, може да приспи в детската ясла/група.

Г/. Финализиране на периода на адаптация.

Адаптацията е приключила след като детето е приело персонала, децата и средата. Възможно е при сутрешния прием

детето да протестира, но при влизане в групата се чувства спокойно.

Етапи на игровия процес, спомагащ за безболезнената адаптация на детето.

Първи ден: Детето играе само, почти не забелязва другите/липсва взаимодействие/.

Втори ден: Игра - наблюдение. Детето наблюдава действията на възрастните и връстниците и ги наподобява.

Трети ден: Паралелна игра-децата играят едно до друго, използват почти едни и същи играчки и игрови материали, но не се опитват да си взаимодействат едно с друго.

Четвърти ден: Игра - от време на време влизат във връзка действайки с играчките, разменят играчки, извършват някои действия заедно, но липсва сюжети или цели.

Пети ден: Съвместна игра - през цялото време на играта децата осъществяват общ замисъл, в които има допълващи се роли: майка-дете, лекар-пациент и други. В началото на учебната година се провежда анкета за новопостъпили деца в ДГ №

78 „Детски свят".

Цел на анкетата: да се проучи емоционалната нагласа на детето, как да се преодолява трудностите на адаптация към новата социална среда, очакванията на родителите и отношението им към формите на сътрудничество с детската ясла /детска градина. След провеждане на анкетата с родителите се прави отчет на събраната информация с цел да се получи обективна информация за детско поведение извън детската ясла/детска градина.

Забранени за използване от персонала са:

Упреци към детето;

-Наказанията и насилието върху детето;

-Грубо отношение, обиди и висок тон към детето, както от страна на педагозите, така и от страна на родителите.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА В ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ” ЗА 2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Програмната система е разработена в съответствие с чл.70 , ал.1 и ал.2 от ЗПУО / ДВ бр.79 / 13.10.2015 г./ в сила от 15.09.2020 г. и чл.29,ал.1 от Наредба № 5 за предучилищно образование

2.Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие , които са подчинени на обща цел.

3.Програмната система е част от Стратегия за развитието на ДГ

      ЦЕЛИ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

      1Прилагане на образователни модели, съобразно европейските ключови компетенции и целите на стратегията на детската градина за

       постигане н ацелта на образователния процес в предучилищна възраст;

     2Създаване на условия за личностно и общопсихично развитие на детето и подготовка на детето за училище чрез неговата индивидуална и групова игрова и познавателна дейност;

     3.Овладяване на български книжовен език като основа за опознаване на света, за общуване, за разширяване на познанието и систематизиране на детския опит в междукултурна среда чрез компетентно тематично разпределение на съдържанието по образователни направления за всяка възрастова група;

      4. Проследяваненарезултатитеотпредучилищнотообразование;

      5Ефективно сътрудничество между Детска градина „Детски свят” и родителите в процеса на възпитание,социализация и обучение на децата.

      6птимално взаимодействие между детската градина и други педагогически специалисти и институциите, подпомагащидейноститенадетскатаградина.

      ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМНАТА СИСТЕМА

1.Програмната система приема образованието като процес ,който включва обучение , възпитание и социализация на децата от 2 г. до 7 г. възраст.

2.Програмната система отчита образованието като национален приоритет и определя политиката на ДГ за повишаване качеството на образованието, задържане на децата – 5 и 6 годишните с цел осигуряване на равен старт в училище.

3.Програмната система утвърждава ДГ пред родителите - пълноценно развитие на детето от ПУВ като значима и необходима среда

4.Програмната система мотивира учителите да реализират във висока степен уменията си във възпитателно – образователния процес с малките.

5.Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие , подчинени на стратегическата цел на ДГ – полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява личностно развитие на детето, като се отчита значението на играта в предучилищна възраст.

6.Програмната система урежда отношенията в ДГ за период от 4 год. И включва участниците в образователно – възпитателния процес и разпознава детската личност като уникална.

      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Основните принципни положения, които са залегнали при организацията на педагогическия процес, при подбора и структурирането на образователното съдържание и провеждането на педагогическите ситуации в Програмната система са:

•   Детето – център и субект на педагогическото взаимодействие.

•   Детето е различно, уникално и неповторимо в този свят,

•   Детето се развива само в интеракцията – дете-възрастен.

• Отношението към детето – с уважение към неговата личност и подкрепа неговата индивидуалност.

• Осигуряване на условия за равен старт на всички деца, базиран на възрастта и индивидуалните темпове на тяхното развитие.

•  Включване на „различното” дете в живота на групата, чрез подкрепа и уважение от детския педагог, децата в групата и техните родители.

•   Уважение към различните етноси и култури.

• Педагогическото взаимодействие е насочено към придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование; утвърждаване на доброжелателно и самоуверено поведение при общуване си с връстници и възрастните.

•  Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра

•   Интегриране на образователното съдържание по всички образователни направления.

Проследяването на детските постижения е на основание на трите етапа на учебния процес:

    1) възприемане на информацията,

    2) разбиране и

    3) приложение на информацията в нови непознати ситуации и условия.

Отношението към родителите, които са отговорни за развитието на потенциала на детето, за да може успешно да се справя в живота, се базира на взаимно уважение, толерантно и подкрепящо.

В програмната система е заложена цялостната концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел на предучилищното образование: полагане на основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето, като се отчита значението на играта за детето.

ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ДГ № 78ДЕТСКИ СВЯТ

1.Подходи на педагогическо взаимодействие

Игров подход – образователните и възпитателните цели се постигат при използването на играта като водеща дейност за педагогическо въздействие във всичките й разновидности: предметни игри, творчески игри, конструктивни игри, игри с правила, дидактични игри, словесни игри, подвижни игри, народни игри.

Подход на хуманност и толерантност – този подход поставя детето като главна ценност в системата на взаимоотношения, а хуманността като главна тяхна норма. Педагогическото взаимодействие се основава на уважение към всяко дете и към неговите различия на вероизповедание, етническа принадлежност, физическото или психическото му състояние. В Детска градина № 78 „Детски свят” държим на хармоничното общуване между децата. Това включва дребни, но важни неща – поздрави при среща и раздяла, изрази на учтивост и внимание, изчакване и др.

Диференциран подход, съчетан с личностен и индивидуален – оценяване на възрастовите различия на децата и индивидуалните качества на всяко дете.

Иновативен подход – всичко ново, което може да донесе развитие на добри идеи и ще доведе до изпълнение на поставените цели в Стратегията за развитие на детската градина.

Подход наравнопоставеност и антидискриминация – този подход дава възможност за равен достъп и липса на дискриминация на всички деца, независимо от тяхната вяра, етнос или различни физически и психически състояния.

Подход заопазване на образователните традиции и съхраняване на културните ценности – уважение в общи ценности и морал.

Позитивен подход – вяра във възможностите и силите на всяко дете.

Екологичен подход – уважение към природата и грижи за нейното опазване.

2.Форми на педагогическо взаимодействие

    Педагогическото взаимодействие е процес ,насочен към постигане на определен очакван резултат свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са учителят и детето.

   При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителят използва игровата дейност за постигане на компетентности по 7 образователни направления – математика, БЕЛ, Околен свят, Изобр. и-во , Музика , Физ. к-ра , Конструиране и технологии.Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействие през учебното и неучебното време в ДГ.

    Формите на педагогическо взаимодействие се провеждат в съответствие с прилаганата програмна система , като се зачитат потребностите и интересите на децата.Годишният календар е разпределен на учебно време от 15.09. до 31.05 и неучебно от 01.06. до 14.09.

-основна

-допълнителна

   Провеждат се в съответствие с прилаганата програмна система, при зачитане на потребностите и интересите на децата.

   Основна форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра /подвижни, сюжетни, дидактични и други/. Тя се организира само в учебно време и осигурява постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

    В детска градина № 78 „Детски свят” се провеждат основни форми на педагогическо взаимодействие по Държавния образователен стандарт за предучилищно образование: „Български език и литература“, „Математика“, „Околен свят“, „Изобразително изкуство“, „Музика“, „Физическа култура“ и „Конструиране и технологии“.

Продължителността на една педагогическа ситуация е в зависимост от възрастта на децата варира:

от 15до 20минути–за първа възрастова група

от 20до 30минути- за следващите възрастовигрупи

 

Допълнителна форма за педагогическо взаимодействие. Организират се извън времето за провеждане на педагогически ситуации. Организират се ежедневно 

по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, като допринасят за личностното развитие и разнообразяване живота на детето. Такива в ДГ № 78 „Детски свят” са разходки сред природата, творчески игри, подвижни игри, драматизирани игри, конструктивни игри , слушане и гледане на приказки, игри и занимания на двор.

 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СЪЩНОСТ, МЕТОДИ И ФОРМИ

    Същност на процеса

Проследяването на всички  резултати  от предучилищното  образование на децата  във  всяка  възрастова  група  се определят от  учителя  в съответствие с   очакваните резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователните направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии и физическа култура.

  В подготвителните  групи за училище  (5–7-години)  акцентът  при  проследяване  на  резултатите е поставен върху цялостното развитие на детската личност; придобиването на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешно преминаване на детето към училищно образование.

                   Периодичност на отчитане на резултатите от предучилищното образование.

               Отчитането  на  резултатите  от  постиженията  на  детето  се осъществява от учителите              на съответната група в началото и в края на учебната годината.

                Резултатите са отразени в електронните дневници и са част от портфолиото на децата.

      Показателите за отчитане на резултатите

          Показателите за отчитане на резултатите включват знанията,  уменията  и способностите  проявени в процеса  на предучилищното образование  и     очакваните резултати по образователните направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и   технологии; и физическа култура), като се акцентира и върху показатели свързани със социалното и емоционално развитие.

Методи за проследяване на резултатите от предучилищното образование

1.   Наблюдение

Основният метод за проследяване на постиженията на децата е включеното наблюдение. То е процес от целенасочено наблюдение на детското поведение в                  различни ситуации, в различни режимни моменти, в различни среди, по време на ежедневните занимания в продължение на цялата учебна година.

Наблюдението е един от многото начини за събиране на информация относно функционирането на децата като цяло.  Най-ефективно и информативно е                        наблюдението  на  детето в неговата естествената среда,  която включва  –  неговият дом и детската група в които всяко дете се развива. Тази среда предоставя на            детето широки възможности за ежедневна изява и проява на различните му знания, способности, начини на поведение, както и на неговите затруднения.

В Детската градина децата играят и проявяват своите чувства, емоционални реакции, двигателни и езикови способности, творческа дейност, отношението къмдругите деца в групата и по този начин изразяват своите типични черти от характера си. Наблюдението на детето в естествената му среда има много предимства за него: детето се намира в  позната и защитена среда, в която е адаптирано и привикнало да се занимава с ежедневни дейности.Чувства се свободно, сигурно и значимо в резултат на което може да разкрие (пред наблюдаващия, своите силни страни, знания и умения, наред с ограниченията си и затрудненията си. Събраната информация от наблюденията служи за основа при тълкуването на резултатите от развитието и извеждането на съответни изводи и насоки следващия възрастов период. С помощта на информацията, получена чрез наблюдението детската учителка постига следните цели:

             Опознава индивидуално развитие на децата чрез установяване на техните характерни възрастови и индивидуални

особености: нужди, способности, обноски, ограничения и затруднения.

   Планира индивидуална програма за развитие на детето през учебната година, която е насочена към детския потенциал и затруднения.

   Проследява настъпилите промени при децата през учебната годината.

   Периодично уведомява родителите за функционирането на детето в детската градина

В ДГ №78 „Детски свят“ учителят участва в дейността на детето на различни нива – от ниво на не-участник в наблюдението; до пряк участник в него.

Наблюдение, в което учителят не участва.

Задачата при този вид наблюдение е учителят само да наблюдава и проучва автентичността  на детето в обичайните естествени условия и действия в детската група, без да се включва в разговор с него или да се намесва по някакъв начин в ситуацията, общуването, който би могъл да повлияе върху неговото поведение.

Силни страни на наблюдението: спомага за деликатно регистриране на спонтанното и автентично поведение на детето и взаимодействията му с околната и със   социална среда, без то да усеща, че е център на наблюдение. Слаба страна на наблюдението е субективизма на учителя по време на наблюдението.

Наблюдение, в което учителят е участник (включено наблюдение)

Задача при този вид наблюдение е учителят – наблюдател да участва в дейностите на детето. Например:даване на разяснения; задаване на насочващи въпроси; използване езика на тялото, подготвяне на обстановката за извършване на дадена дейност; съучастник в играта на детето; поощряване на другите да се сближат с наблюдаваното дете и др.

Силни  страни  на  наблюдението:   помощ от учителя,  която  може да доведе до по-високи резултати.  Слаба  страна на наблюдението е субективизма на                  учителя при наблюдение поведението на детето и регистриране на резултатите.

2. Познавателна задача

Задачите, които са използвани за установяване на резултатите по седемте образователни направления през учебната година са два вида:

Задачите със структуриран отговор, които се използват за проследяване на възприемането на знанията, тяхното разбиране и приложението им. Този вид задачи        имат по-висока степен на обективност, което от своя страна допринася за надеждността на измерването на резултатите от развитието.

Задачи със свободен отговор се използват при установяване на изпълнителски умения – пеене, свирене, рисуване, моделиране, конструиране – при които се            проследява тяхното изпълнение и анализира крайният резултат, който във всички случаи ще бъде уникален за всяко дете.

3. Продукти от дейността на децата

По време на цялостния престой на детето в детската градина, чрез активното му участие в различни дейности, то създава различни по характер и вид продукти      (фантастични разкази, игри, рисунки, апликации, конструктивни и хартиени модели, пластилинови фигури и форми, и др.). Част от тези произведения се съхраняват      в хартиен  вариант  –  в  Портфолиото  на  детето, други  –  се  документират  чрез  видео  и  снимки и поставени в портфолиото. Те имат изключителна стойност            при  проследяване на резултатите от образователния процес, документирайки развитието, креативността и успеваемостта на детето.

4. Социометрични методи

Всяка детска група има свой специфичен облик, който е повлиян от взаимоотношенията между децата вътре в групата и от подходите на детските учители.  Социометрията описва и анализира социалните взаимоотношения и структура в групи с помощта на социограма или социоматрица.

Форми за проследяване на постиженията.

1.   Портфолио

В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио, което е своеобразен запис на детското развитие от първа възрастова група и продължава до края на подготвителна група. За разлика от другите методи за оценяване, които дават информация за моментното състояние, портфолиото отразява развитието на детето, като процес. За да се постигне този ефект, материалите включени в портфолиото се събират по време на целия престой на детето в детската градина. 

2.   Установяване на готовност на детето за училище.

Готовността на детето за училище се отчита по пет показателя: физическо, познавателно, езиково, социално и емоционално развитие на детето. Установяването на училищна готовност се извършва 14-дневен срок преди края на учебното време. Резултатите се вписват в удостоверение издадено от детската градина.

В детската градина създаваме условия за интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа чрез играта като основна дейност на детето. Учителите в партньорство с родителите създават условия за пълноценно детско развитие, така че детето да живее в условията на емоционален комфорт, с увереност да опознава света чрез игри, познание и творчество. Осигуряване на висок стандарт и качество на образователната работа на учителите чрез професионална подкрепа, гъвкава квалификация и автономност при определяне на ценностите, приоритетите, подходите и методите в работата с децата, съобразно конкретните условия и специфика на групата. Учителите да придобиват професионална увереност и удовлетвореност от работата си и постигнатите резултати.

В ДГ №78 „Детски свят“ се стремим към създаване на условия и възможности за избор и включване на децата в значими дейности, адресирани към индивидуалните им потребности (кътове, материална база, дейности, ателиета, школи) и на учителите (работна среда, работно поле за изява и свобода при определяне на приоритетите и подходите в работата, споделена отговорност към резултатите от педагогическото взаимодействие чрез подпомагане на професионалната компетентност и лична мотивация).

В рамките на образователните цели и утвърдените държавни образователни стандарти, за всяка учебна година екипите на всяка група разработват свой проект по значими теми, чрез който да развиват уменията, знанията и творчеството на децата.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

В ДГ № 78 „Детски свят” за учебната 2022/2023 година се провежда целодневна организация на предучилищно възпитание.

Педагогическите ситуации за различните възрастови групи по преценка на учителите са разпределени по следния начин:

- Първа възрастова група – 13 педагогически ситуации

- Втора възрастова група – 15 педагогически ситуации

- Трета възрастова група – 17 педагогически ситуации

- Четвърта възрастова група – 19 педагогически ситуации

група БЕЛ

Матема

тика

Околен свят

Изобразит

изкуство

Музика

Физ.

култура

Констр. и техн.

I А

I Б

2 1 2 2 2 3 1

II

2 2 2 2 2 3 2

III А

III Б

3 3 2 2 2 3 2
   ПГ

4 3 3 2 2 3 2

Приложение – ситуацията се използва при реализация на 7-те образователни направления

Разпределение на педагогическите ситуации –конкретното разпределение на педагогическите ситуации в образователните направления се осъществяват в седмичното разпределение. То е разработено от учителите на съответната възрастова група още в началото на учебната година. Директорът утвърждава седмичното разпределение.

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Те се организират извън времето на провеждане на педагогически ситуации .Чрез тях се разширяват и усъвършенстват компетентностите на децата и допринасят за личностното развитие на малките , както и разнообразяват живота им в ДГ. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се провеждат ежедневно.

Видове допълнителни форми:

1.   Самостоятелна дейност по избор на детето

2.Дейности организирани от учителите-различни видове игри/ подвижни , дидактични, творчески/-четене и гледане на приказки, игри на двора, разходки сред природата, екскурзии , ски-училище, спортни празници , тържества, лагери и развлечения, театрални постановки в ДГ.

ДФПВ се провеждат в учебно и неучебно време. Провеждат се главно в сутрешните режимни моменти и след следобедния сън.

Приложение: Тематично разпределение по групи

МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Предучилищното детство е много ценен и значим период в живота на човека. Безспорни авторитети за детето в тази възраст са възрастните - родителите и учителите от детската градина, които оказват съдействие и подкрепа на детето в този процес. Чрез предучилищното образование в детската градина се полагат основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето и се отчита значението на играта за детето. В резултат на сътрудничество между учителя и родителя, детето получава най-необходимата и ценна подкрепа за неговото пълноценно цялостно развитие.

Съществена част от работата по програмната система е и приобщаването на едно дете и неговите родители в живота на детската общност включва освен децата със СОП и децата, които се отличават по етнос, култура, непълни семейства, деца отгледани от един родител или от други членове на семейството, или настойници и т.н. Всички тези деца, израснали в различна среда и култура – имат специфични и специални потребности. От друга страна темата за приобщаване трябва да бъде

разгледана през различните призми – морална, духовна, етична и образователна. В ДГ №78 се стремим да възпитаваме децата да уважават и приемат различията и да отхвърлят предразсъдъците. В процеса на приобщаване и преодоляване на затрудненията на детето е необходимо навременно и пълноценно сътрудничество между родителите и съответните специалисти.

Чрез различните форми на сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите в Детска градина „Детски свят” се създават условия за постигане на целите на детската градина – за възпитание, социализация, отглеждане, обучение, на децата, както и за формиране на положително отношение към детската градина.

 

Цели за съвместно сътрудничество между педагози от детската градина и родители:

1. Повишаване на доверието в образователната система

2. Активно участие на родителите за успешна адаптация и социализация на детето, както и в образованието на техните деца за подкрепа на личностното развитие на децата

3.   Създаване на условия за ранно детско развитие и подготовката на децата за училище

4.Разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството, формиране на положително отношение към училището и мотивация за учене

5. Съвместна работа за разбиране на ученето като ценност

6.Разпределяне на правата, задълженията и отговорностите между детската градина и семейството за постигане на стратегическите цели и приоритетите на политиката за учене през целия живот.

Форми на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството

Взаимодействието, основано на взаимно доверие и сътрудничество, между родителите на всяко дете и екипа на детската градина, има голямо значение за адаптирането на детето към правилата на образователната среда, както и за развиване на самоувереност и чувство за принадлежност.

1.   Индивидуални форми на сътрудничество

Индивидуален разговор (среща) между детския учител и родителя.

Детският учител предлага време в което няма деца в групата или в групата е осигурено присъствие на друго лице от детската градина. По този начин детският учител не нарушава правата на децата и своите задължения по длъжностната характеристика, Правилника за вътрешния ред, а осигурява защитеност на децата в групата.

Срещата може да се проведе преди началото на учебната година (през летния период) и/или в начало на месец септември. По време на първата среща родителите трябва да запознаят учителя с особеностите на тяхното дете, да поговорят открито за техните страхове и очаквания от детската градина. От друга страна учителят на групата запознава родителя с правилника на градината и правилата в групата, както и с неговите родителски задължения.

 

Индивидуална консултация

Ако учителят трябва да сподели наблюдавани затруднения, които изискват намесата на външен експерт специалист, той трябва да обясни това на родителите. Да подскаже варианти за вземането на решение, което засяга бъдещо развитие на неговото дете. Когато родителят среща затруднения при отглеждането, възпитанието или при оказване на помощ в процеса на обучение. В тези случаи е необходимо детският учител да насочи родителя към специалист или самият той да насочи родителят към работещи стратегии.

 

Съобщения

Устните съобщения могат да бъдат: разговор лице в лице, телефонно обаждане;

Писмените съобщение са: съобщение на информационното табло но групата или детската градина, е-мейл, sms по мобилен телефон, лично съобщение във фейсбук на групата, съобщение на сайта на детската градина

В зависимост от ежедневните събития и извънредни ситуации, при провеждане на празници и развлечения, екскурзии, лагери и др., събития в детската гадина или извън нея, могат да възникнат ситуации в които учителят да използва бързи форми на съобщения.

За планираните мероприятия, за които е необходима повече подробна и детайлизирана информация за родителя – е желателно използването на писмени съобщения.

 

2.   Групови форми на сътрудничество с родителите

Родителската среща – традиционната и най-популярна групова форма

Създаването на сплотена група от родители, които да се включат в живота на групата, допринася за реализирането на целите и задачите на Детска градина „Детски свят”. Позитивното въвличане на родителите като наблюдатели, участници и партньори, подпомага реализирането на програмната система на Детска градина №78 „Детски свят”. Сътрудничеството с всички родители се постига през няколко канала:

В началото на учебната година, във всяка група на детската градина се организират родителски срещи, на които се представя обосновката и работния план за учебната година. Координират се очакванията на родителите и на екипа на групата. Избира се родителски актив. Определят се неговите функции, работните отношения и начин на комуникация с екипа на групата.

3.   Други форми на сътрудничество

Участие на родителя в образователния процес

Включването на родителите в живота на детето в детската група е друга изключително важна форма на сътрудничество между Детска градина „Детски свят” и семейството. Обикновено родителите присъстват на открити ситуации, тържества, празници и състезания. Стремим се обаче да предоставим възможност на родителите да участват в подготовката и реализацията на тези инициативи. Според техните индивидуални нагласи, възможности   и способности (организаторски, изпълнителски, музикални, кулинарни, естетически и др.) родителите са ценен партньор на детската градина. Родителите могат да участват и в образователния процес провеждан в детската градина – чрез включването им в основната форма на работа на детския педагог – ситуацията.

Значението на включването на родителя има тристранен характер:

   за детето – защото чувства подкрепата и съпричастността на родителя към това, което е важно за него;

за родителя – който може да види детето си в различна от ежедневието ситуация; да общува с другите деца от групата и по този начин да обогати своите родителски умения.

за детските учители в групата – за успешното постигането на целта на социализация, възпитание и образование на детето, чрез подкрепата получена от родителите.

 

АКЦЕНТИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

1.   Основни акценти в обучението по направление Български език и литература са:

•стимулиране на желание за речева активност и формиране на умения за комуникиране и общуване чрез натрупване на лексикален запас и възприемане на речеви еталони;

•   развиване на устната реч, опознаване предметната отнесеност на думите;

• развиване на речева компетентност в диалогичен и монологичен план и автоматизиране на речевия етикет;

•развиване на умения за самостоятелен подбор на думи и граматически форми при конструиране на различни по вид изречения и текст;

•развиване на слуховите възприятия и графичните умения, изграждане на представи за основни части на речта – дума, звук, изречение;

• овладяване на еталони за общуване и усет за логическа свързаност на думите в изречение и на изреченията в текст;

•   развиване на фината моторика.

2.   Основни акценти в обучението по направление Математика са:

•насочване на вниманието към математически отношения в околния свят – количествени, пространствени, времеви, и овладяване на общи начини за тяхното отделяне

•изграждане на елементарни математически представи за обекти, релации и закономерности, акцентирани върху количество, форма

•усвояване на основни начини на логическото мислене и развиване на уменията за решаване на мисловни задачи в нагледно-практичен план.

•усъвършенстване уменията за прилагане на усвоени мисловни операции като основна компетентност в математическата подготовка за училище

3.   Основни акценти в обучението по направление Околен свят са:

•   натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за заобикалящата децата среда

• възприемане на еталони за общуване, поведение и взаимодействие в различна социална и природна среда

•   трансформиране на усвоените представи и социален опит в условия на общуване и дейност

•изразяване на емоционално-оценъчно отношение към света на хората и спазване на общоприети норми в природна и социална среда

•овладяване на умения за откриване на причинно-следствени връзки във взаимодействия и емоционални взаимоотношения дете – дете, дете – възрастен и човек – природа

4.   Основни акценти в обучението по направление Изобразително изкуство са:

•създаване на интерес и желание за участие в изобразителни дейности; изграждане на общи представи за произведения на изобразителното изкуство;

•   изграждане на конкретни представи за средства за изобразяване;

•   изграждане на конкретни представи за видове изобразителни материали и техники;

•формиране на умения за комбиниране на елементи и на композиционни умения за подреждане и изобразяване в пространството

•формиране на умения за създаване на образи от различни по форма и големина части. изграждане на конкретен представи за произведения на различните видове изобразителни изкуства и умения за възприемането и описването им;

•формиране на умения за създаване на естетичен продукт чрез използване и съчетаване на различни изобразителни материали и техники.

•изграждане на обобщени представи за творби на изящните и приложно-декоративните изкуства и развитие на творчески способности, емоционално-оценъчно отношение и естетическа култура

5.   Основни акценти в обучението по направление Музика са:

•създаване на интерес към музикалното изкуство и приобщаване на децата към различните видове музикални дейности,

•укрепване и обогатяване на музикално-слуховите представи и опит, както и на музикално-двигателните умения и навици на децата

•разгръщане на художествените и музикално-творческите заложби и способности на децата за емоционално възприемане и възпроизвеждане на музика и танци.

•формиране на потребност за общуване с музика, както и развитие на емоционално-оценъчното отношение към музикалните произведения

6.   Основни акценти в обучението по направление Конструиране и технологии са:

•пресъздаване на социално-битова среда за уточняване представите на децата за труда на хората и усвояване на достъпни трудови и технически действия,

•развитие на познавателните интереси на детето в областта на техниката и технологиите и формиране на умения за създаване на модел чрез подражание или по указания.

•натрупване на сетивен опит, възприятия и представи за различни материали и инструменти и правила за осъществяване на конструктивно-техническата дейност.

• възприемане на причинно-следствени зависимости в предметно-практическата дейност

•развитие на сензорно-аналитичната и художествено-творческата дейност и формиране на положителни нагласи за участие в групова работа

7.   Основни акценти в обучението по направление Физическа култура са:

•   комплексното развитие на детето от предучилищна възраст:

•   добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност;

•   формиране на потребност, познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност;

•   развиване на игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

•   изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности

•умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия;

•   формиране на познания за спортове, спортни съоръжения, пособия и екипировка;

•положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет

По време на основните форми на педагогическо взаимодействие учителите в ДГ №78 „Детски свят“ ползват познавателни книжки на:

ИЗДАТЕЛСТВО ИЗКУСТВА:

Iва „А“ група

Iва „Б“ група

IIра група

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА:

IIIта „А“ група

IIIта „Б“ група

IVта група

     За надграждане знанията на децата от IIIтите и IVта групи ще работят с познавателни книжки на:

Издателство „Атласи“ – гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование - III „А“ група

Издателство „Сънрей“ - III „Б“ - УП „Математика“

Издателство „Сънрей - IV та група - УП „Математика“

Програмната система е приета на педагогически съвет с Протокол №1/21.09.2022г.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки в областта на училищното и предучилищно образование.

Водещите стратегически документи при изготвяне на Програмата са:

 • Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020
 • Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020
 • Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността 2014-2020

                   I. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

 1. Мерки, свързани е превенцията на риска от отпадане от детска

градина.

 1. Обмен на добри и работещи практики, в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование.
 2. Разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността в детската градина, по отношение намаляването на отсъствията.
 3. Активно партньорство с родителската общност за превенция на ранното отпадане от детска градина.
 4. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата.

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Пълноценна социализация и равен достъп до образование и повишаване качеството на образованието за деца от уязвими етнически общности.
 2. Достъп до качествено образование за деца със СОП.
 3. Намаляване на риска от преждевременно напускане на детска градина, преди възникване на проблема.
 4. Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в образованието, чрез използването на различни форми на обучение: целодневна, почасова, полудневна, самостоятелна.

III. ПРИНЦИПИ НА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. Всеобхватност - общи координирани усилия при осъществяването на дейностите по превенция на ранното отпадане от детска градина.
 2. Приемственост - съхраняване на традициите и равнопоставеност на всички приоритети в развитието на образователната система.
 3. Публичност и прозрачност чрез сайт на ДГ, отразяване чрез медии и документиране на добри практики.
 4. Идентифициране на рисковите фактори за недопускане за преждевременното напускане на ДГ с оглед ограничаване на последиците от тях

                  IV. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА:

 

 1. Социално-икономически причини - ниски доходи.
 2. Образователни причини - затруднения при усвояване на учебния материал и слаб интерес към възпитателно-образователния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава детска градина;
 3. Етнокултурни причини;
 4. Институционални причини - липса на координираност между отделните служби и специалисти.
 5. Причини, свързани със здравния статус - недостатъчна подготовка на детските градини за интегриране на децата със специални образователни потребности.

                  V. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

 1. Приобщаване на децата от различен етнос, деца със СОП, както и деца, чиито родители са в чужбина.
 2. Дейности за усвояването на българския книжовен език и повишаване на грамотността.
 3. Повишаване на ангажимента на родителите, засилване на тяхното сътрудничество с учителите.
 4. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за работа с деца в риск и в посока управление на конфликти, справяне с агресията.
 5. Повишаване качеството и ефективността на въздействие върху подрастващите чрез създаване на активно променяща се образователна среда.
 6. Търсене на форми за повишаване информираността на родителите на напусналите деца отново да се включат в образованието.
 7. Формиране на екип за разработване на дейностите по разглеждане на случаите на деца в риск и превенция от отпадане .

                  VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА

 

 1. Индивидуална работа е родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на ДГ.
 2. Провеждане на информационни кампании сред родителите за преодоляване на проблема с отсъствията.
 3. Допълнителни занимания с децата по интереси и подкрепа на деца-таланти. 
 4. Осигуряване на квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

                   VII.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 1. Работещ комплекс от мерки, съответстващ на националните изисквания и основаващ се на системно наблюдение, анализ и оценка.
 2. Ефективно взаимодействие със семейството за повишаване ангажираността на родителите.
 3. Интерактивна образователна среда, гарантираща равен старт и ефективно качествено образование за развитие на всяко дете.
 4. Високо квалифицирани педагогически специалисти, осигуряващи качествен възпитателно-образователен процес.
 5. Повишен обхват в ДГ.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

       Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да учат в интернационална среда. Всичко това е прекрасно, но същевременно налага изграждането на един нов комплекс от умения у деца и възрастни за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите – и понякога към самите себе си.

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Постигането на този стандарт изисква диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и социалните промени, превенция и навременно систематизиране на наличната информация, за да се организира учебният процес съобразно потенциала и силните страни на децата.

ДГ№78“Детски свят“ работи за осъществяване на успешно приобщаващо образование като крачка по пътя за постигане на крайната цел – създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, или с тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос.

Принципи на приобщаващото образование:

1.Гарантиране правото на достъп на всяко дете до качествено образование.

2.Гарантиране достъп до подкрепа за личностно развитие в зависимост от индивидуалните потребности;

3.Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към неговата способност да прилага усвоените компетентности на практика;

4.Приемане и зачитане уникалността на всяко дете –индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и отношенията, които детската градина трябва удовлетвори по начин, развиващ оптимално неговия потенциал;

5.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на възпитателно-образователния процес, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина;

6.Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всичкиравнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогическипрактики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, включване на родителите,наблюдение на процеса, на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата;

7.Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – деца, учители, семейство и социална общност;

8.Намаляване влиянието на социалните неравенства върху усвояване на образователното съдържание и участието в предлаганите допълнителни дейности.

9.Приемливо отхвърляне на дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата за живот в приобщаващо общество;

10.Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование, съобразно потребностите на децата и в зависимост от спецификата на обществения живот.

Програмата е насочена предимно към най-уязвимите групи деца и на тези, изложени на риск от дискриминация – деца с увреждания, деца от малцинствен произход, деца от семейства на мигранти, сираци или деца, лишени от родителска грижа по други причини, деца на родители алкохолици или наркомани. Тя е съобразена със :

ЗПУО; ДОС за приобщаващото образование

 •   Международна конвенция за правата на детето;,
 •   Световна програма на ЮНЕСКО”Образование за всички”;
 •   Национална стратегия на детето 2008-2018;
 •    Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила
 •    Основна цел:
 •   Осигуряване подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие потенциала на всяко дете с цел неговата личностна и гражданска реализация в съвременното общество.
 •   Постигането на тази цел изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане на разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяка от тях.
 •   На децата в системата на предучилищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 •   Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие синдивидуалните образователни потребности на всяко дете.

        Мерки за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата:

        I.Ранно оценяване потребностите от подкрепа за личностно развитие 

1.Ранно оценяване развитието на детето и на риска от обучителни затруднения.

2.Определяне на необходимост от допълнителни подкрепа за деца, които не владеят добре български език.

3.Оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа. 

         ІІ. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие

1.Гарантиране участие и изява на всички деца.

2.Включване в дейности за ранно оценяване, с оглед превенция на обучителните затруднения;

3.Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения, занимания по интереси, участие в проекти, програми, форуми и в други изяви;

4.Библиотечно-информационно обслужване;

5.Поощряване с морални и материални награди;

6.Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, включително чрез психологическа подкрепа;

7.Предоставяне на логопедични консултации, като превенция на комуникативни и обучителни затруднения;

8.Изготвяне анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата с цел установяване необходимост от допълнителна подкрепа.

 9.Изготвяне на индивидуален план за действие в случаите на необходимост.

10.Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, вкл. тези от РЦПППО.

        ІІІ. Изграждане на позитивен психологически климат

1.Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници във възпитателно-бразователния процес.

2.Предоставяне методическа помощ на учителите и медицинските сестриза превенция и преодоляване на проблемното поведение на децата.

3.Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за преодоляване на проблемното поведение.

4.Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на благоприятна образователна среда и своевременно решаване на възникнали конфликти.

5.Групова и индивидуална работа с деца и родители; кризисна интервенция.

6.Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на деца за справяне с проблемното им поведение и приобщаване към специфичната среда в конкретната група.

7.При случаи на неизпълнение на задълженията, според действащото законодателство, след изчерпване на всички механизми на въздействие се налагат санкции според конкретния случай.

      Мерки за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата:

      ІV. Оценяване индивидуалните потребности за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

1.Издаване заповед от директора на ДГ №78 за сформиране на екип.

2.Изготвяне оценката на индивидуалните потребности в съответствие с чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО.

3.Оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: психолог, логопед и ресурсен учител, в зависимост от конкретния случай.

4.Оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца от началото на учебната година, при установяване на такава необходимост.

5.Оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка на индивидуалните потребности.

6.При несъгласие с оценката, родителят има право да подаде заявление до Директора на Регионален център за подкрепа /РЦП/ за повторна оценка на индивидуалните потребности.

7.При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, директорът на ДГ№78писмено уведомява съответния отдел за закрила на детето към ДСП.

8.Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно план за подкрепа на детето, след извършена оценка.

       V. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

1.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детската градина.

2.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа.

3.ДГ №78предоставя условия за равен достъп до образование, чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда.

4.ДГ №78 със съдействието на други институции може да изгради при необходимост специализирана подкрепяща среда.

5.ДГ №78 предоставя достъпни средства за информация и комуникация.

6. ДГ №78, съвместно с РЦПППО София-градосигурява психолог, логопед и ресурсен учител за допълнителна подкрепа.

7.ДГ №78 осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, според различните потребности на децата.

8.При необходимост и със съдействието на външни специалисти могат да се изработят специализирани учебни програми.

        VІ. Екип за подкрепа за личностно развитие на детето

1.Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за конкретно дете със СОП, с изявени дарби или в риск за всяка учебна година.

2.В екипа участват: психолог, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти, според индивидуалните потребности на детето.

3.Екипът осъществява дейностите по допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето.

4.Екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя два пъти годишно доклад до Директорът, съдържащ оценка за развитието на детето, за постигнатите цели и за резултатите от обучението, за използваните педагогически средства и методи на работа.

5.Директорът на ДГ№78 изпраща за одобрение до директора на РЦПППО София-град решението за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, изготвено от екипа за подкрепа за личностно развитие в 7-дневен срок от извършване на оценката.

6.При условие, че не може да сформира екип за подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, директорът изпраща заявление до директора на РЦПППО София-град за извършване оценка на индивидуалните потребности на детето.

Настоящата програма подлежи на актуализация при промени в обстоятелствата по реда на нейното приемане с обикновено мнозинство от членовете на педагогическия съвет в ДГ №78 „Детски свят“.

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ”

 

     Увод

   Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ № 78 Детски свят се основават на чл.263,ал.1,т.7 от ЗПУО , съобразени с Наредба № 16 / 08.12.16 г. за управление качеството в институциите и Наредба № 15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

     Управление на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията от които зависи качеството на образование и резултатите от него.      Осъществява се на национално , регионално и институционално равнище.

    Повишаването качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между традициите на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.

      Оценяване качеството на образованието се извършва чрез самооценка и инспектиране.

    Самооценяването се извършва при условия и по ред определен с ДОС за управление на качеството в институциите,а инспектирането при условия и по ред определени с  ДОС за инспектирането на детски градини и училища. Самооценяването е вътрешна система за управление на качеството в ДГ и се извършва от комисия в ДГ № 78 Детски свят ,чрез дейности , процедури и критерии.

     Задачи

     1.Стимулиране и мотивиране за изяви на децата и учителите

     I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 •      Въведение
 •      Визия

     II ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 •     Повишаване на качеството на предоставеното образование и социализация от ДГ
 •     Развитие на системата за повишаване квалификацията на учителите
 •     Осигуряване равен достъп до качествено образование
 •    Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност
 •     Подобрение на външната и вътрешна среда на ДГ
 •     Разработване на собствени програми и ситеми

     -Програма за превенция на напускане на деца от ПГ на ДГ № 78

     -Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата към образователните процеси

     Механизъм за противодействие на насилието – Етичен кодекс.Базисни правила за поведение в групите.

     III ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

     1.Повишаване качеството на предоставеното образование и социализация

     Цели:

     1.Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация

    2.Разширяване и стимулиране на формите на обучение и възпитание в дух на демокрация , гражданска отговорност , здравно и екологично възпитание , физическа активност и спорт

     3.По – широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение / интерактивност , иновативност , проектна работа/

     Дейности за постигане на целите:

     -Повишаване познавателната активност на децата при педагогическо взаимодействие

    -Осъществяване на допълнителна работа с децата.Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област , в която ,то ще се изяви най-добре своя потенциал

    -Поставяне на детето в активна позиция на отношение на усвояване на нови знания и практическата им приложимост.

     -Използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване и усвояване на знания

     -Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП

   -Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда. Правилника за вътрешен ред, закони , наредби , свързани с образованието , опазване на живота и здравето на децата. Превенция на различни форми на дискриминация сред децата , педагогически и непедагогически персонал , здравословни и безопасни условия на обучение , възпитание и труд.

     - Засилване взаимодействието с родители и др. заинтересовани представители на общността

     -Повишаване социалните умения на деца, чрез подпомагане на физическото , социалното и личностното им развитие

     2.Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

     Цели:

     -Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите , работещи в ДГ № 78

     -Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация

     -Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството и резултатите

     Дейности за постигане на целите

  -Повишаване личната квалификация на всеки учител. Провеждане на въвеждаща , поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия

     -Използване на разнообразни форми на квалификационна работа-практикум , тренинг , лектория , семинар и дискусия и т.н.

     -Обмен на информация и съобщения ,чрез електронна поща

     -Участие във формите за квалификация , организирани на регионална и национално ниво

     -Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

     3.Утвърждаване на ДГ като прилагащо иновативни подходи

     Цели:

     -Използване на иновативни технологии

    -Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на ДГ

     Дейности по постигане на целите

     -Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии

     -Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение

     -Организиране Ден на отворените врати в ДГ

     -Изготвяне и издаване на информационни , рекламни и др. видове табла , рекламни материали и електронни информационни средства , поддръжка на динамичен сайт на ДГ.

     4.Осигуряване на равен достъп за качествено образование и възпитание

     Цели:

     -Осигуряване на качествено и ефективно образование , възпитание и социализация

    -Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация

     -Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП

     Дейности за постигане на целите:

     -Съвместно обучение на деца с различен етнически произход

     -Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата

     -Интегрирано обучение на деца със СОП или ХЗ и деца от уязвими групи

     -Стимулиране участието на децата в пресъздаване на традиции и обичаи на различни етноси

   5.Взаимодействие и родителска общност и другите заинтересовани представители на местната общност

     Цели:

  -Осъществяване процеса на подготовка , обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им

     -Прилагане на модели на поведение , основани на идеите и принципите на гражданското образование

     -Спазване на единни педагогически изисквания и стандарт за поведение и успеваемост

     Дейности за постигане на целите

     -Подобряване на уменията за работа с родители

     -Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време, участие в родителските срещи, консултиране по въпроси свързани с възпитанието на децата от специалист , запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на ДГ № 78

     -Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето , с оглед максимално развитие на заложбите му , както и за възможностите за оказване на педагогическата и психологическата подкрепа от специалист , когато това се налага

     -Участие на родители в отбелязване на празници , изяви , годишнини и посещение на културни институции / ако COVID ситуацията позволява/.

     6.Подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ № 78 Детски свят .

     Цели:

     -Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност

     -Подобряване равнището на административно обслужване

     -Естетизация на околната среда

     -Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

      Дейности за постигане на целите:

 •    Подобряване във външната среда

     -поддръжка на зелените площи. Оформяне на двора на ДГ

     -поддържане на състоянието на външната среда

 •      Подобрения във вътрешната среда

    -Планиране на дейности за подобряване на средата , в която се работи – обзавеждане на стаи , кабинети по дейности

    -Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие.Стремеж за изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване интерактивно обучение

    -Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронното съдържание

    -Актуализиране на иновативните технологии в образованието

    -Активно участие в електронната свързаност на образователните институции

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ № 78

Общи положения

Чл. 1. Настоящият правилник се издава на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

Чл. 2. Този правилник урежда:

 1. Устройството и дейността на детската градина;
 2. Организацията на предучилищното образование;
 3. Функциите и управлението на детската градина;
 4. Механизмите за взаимодействие между участниците в предучилищното образование.

Чл. 3. С правилникът се определя организацията на предучилищното образование и подкрепата на личностното развитие на децата.

Чл. 4. С настоящия правилник се създават необходимите условия и предпоставки за реализиране на основните цели на предучилищното образование, произтичащи от ЗПУО, Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование и конкретните условия в детска градина „Детски свят “.

Чл. 5. Правилникът е задължителен за всички лица намиращи се на територията на детска градина № 78 „Детски свят – педагогически специалисти и непедагогически персонал; ръководители на дейности, които не са дейности на детската градина; родители и други лица, извършващи периодични или епизодични дейности в детската градина.

I.   ВОДЕЩИ ПОСТАНОВКИ И ОРИЕНТИРИ НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 6. Нашите ценности са:

 1. Детето и детството.
 2. Споделената отговорност за всяко дете.
 3. Екипност и доверие.
 4. Професионализъм и подкрепа.
 5. Удовлетвореност и резултатност.

Чл. 7. От съществено значение за нашия успех е устойчивото развитие на детската градина като модерна институция за предучилищно образование.

Чл. 8. (1) Нашите цели са:

 1. Пълноценна социализация на детето в детската общност.
 2. Цялостно развитие на децата.
 3. Приоритетно насърчаване на емоционалната интелигентност у детето.
 4. Подкрепа за личностното развитие.
 5. Осигуряване на равен шанс за всички деца при постъпването им в детската градина

(2) При изпълнението на нашите цели, ръководни са следните принципи на предучилищното образование:

 1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация.
 2. Орентираност към интереса и мотивацията на детето, към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.
 3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете.
 4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при осъществяването на предучилищното образование.
 5. Запазване и развитие на българската образователна традиция в областта на предучилищното образование.
 6. Хуманизъм и толерантност.
 7. Партньорство и диалог по въпросите на предучилищното образование с всички заинтересовани страни за качество на предучилищното образование
 8. Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на детската градина.
 9. Автономия за провеждане на образователни политики.

Чл. 9. Нашите политики отразяват нашите ценности и целите на предучилищното образование.

Чл. 10. Ние работим всътрудничество и взаимодействие с родителите и по начин, който гарантира най-добре интересите на детето.

Чл. 11. Детската градина осигурява необходимите условия за личностно ориентиране, учене чрез правене и резултатно обосновано педагогическо взамодействие.

Чл. 12. Детска градина провежда автономна образователна политика за:

1. Непрекъснато повишаване на качеството на предучилищното образование

2. Ранно детско развитие

3. Подготовка на детето за училище

Чл. 13.Предучилищното образование в Детска градина № 78 Детски свят осигурявавъзпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата до постъпването им в първи клас.

- Предучилищното образование в Детска градина № 78 Детски свят             се осигурява при:

1. Осигурена среда за учене чрез игра.

2. Съобразеност с възрастовите особености на детето.

3. Гарантиране на цялостно развитие на детето.

4. Възможности за опазване на физическото и психическото здраве на детето.

Чл. 14. Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето.

Чл. 15. Детска градина№ 78 Детски свят носи отговорност за:

1. Създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в образователната институция.

2. Изпълнението на дос за предучилищното образование.

3. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото.

4. Общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване способностите и уменията на децата.

5. Извършването на дейности и прояви, които не противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават образователния процес.

II . СТАТУТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 16. (1) Детска градина №78 „Детски свят“ е институция, в която се възпитават, социализират и обучават деца от една годишна възраст до постъпването им в първи клас.

(2) Детска градина „Детски свят“ е общинска детска градина.

(3) Организацията на предучилищното образование е целодневна.

Чл. 17. (1) Детска градина № 78 „Детски свят “ е общинска с адрес на управление :

гр. Софиякв.Дървеница,ул.Айдемир4, ПК 1756

(2) Детска градина № 78 „Детски свят “ е юридическо лице и има:

 1. Собствен кръгъл печат;
 2. Банкова сметка;
 3. Шифър по Булстат (ЕИК).

Чл. 18. (1) Детската градина се помещава в специално проектирана и построена за целта сграда.

(2) Сградата отговарят на нормативни изисквания за физическата среда.

(3) Капацитет на детската градина е както следва:

 1. Детски групи – 6
 2. Яслени групи – 2

Чл. 19. Детска градина № 78 „Детски свят“ осъществява своята дейност въз основа на принципа на автономията и в съответствие с нормативните актове, като:

 1. Определя свои политики за развитието си в съответствие със законите на страната;
 2. Урежда самостоятелно устройството и дейността си;
 3. Избира организацията, методите и средствата на възпитание, обучение и социализация за осигуряване на качествено образование;
 4. Детската градина има свои символ и ритуали
 5. Определя организацията на предучилищното образование;
 6. Определя, в съответствие с желанията на родителите и потребносите и интересите на децата, педагогическите дейности, които не са дейност на детската градина.

Чл. 20. (1) В Детска градина № 78 „Детски свят “ официален език е българският.

(2) Детската градина създава условия за усвояването на книжовния български език.

    За децата, за които българският език не е майчин се създават допълнителни условия за усвояването му с цел подпомогане на образователната интеграция при условие и поред, определен в ДОС за усвояване на български книжовен език.

Чл. 21. (1) Предучилищното образование в детска градина № 78Детски святсе осигурява при:

 1. Осигурена среда за учене чрез игра;
 2. Съобразеност с възрастовите особености на детето;
 3. Гарантиране на цялостно развитие на детето;
 4. Възможности за опазване на физическото и психическото здраве на детето.

Чл. 22. Детска градина № 78 „Детски свят “ носи отговорност за:

 1. Създаването на условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата по време на престоя им в образователната институция.
 2. Изпълнението на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
 3. Изпълнението на държавните стандарти по чл. 22 на ЗПУО, отнасящи се до предучилищното образование.
 4. Законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазване на имуществото.
 5. Обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване способностите и уменията на децата.
 6. Не извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават образователния процес.

III. ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ , ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА

Чл. 23. Постъпването на децата в детската градина става по желание и по избор на родителите.

Чл. 24. (1) В детската градина записването и прием на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места, чрез ИСОДЗ.

(2) Приемът на децата се организира от директора на детската градина и в съответствие с Наредба на общинския съвет за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Столична Община. Родителите представят следните документи:

 1. Писмено заявление / по образец/ до директора на детската градина.
 2. Акт за раждане на детето
 3. Служебни бележки за родителите от работодателите с изх. № , актуална дата и ЕИК на местоработата
 4. Копие от трудовите книжки на родителите
 5. Представяне на личните карти за сверяване на информацията
 6. При прием на детето се представят ,следните медицински документи, в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

а) Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

б) Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;

в) Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

г) Изследване на кръв и урина, извършено в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

д) Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;

е) Отрицателен резултат от васерман на един от родителите/за деца в яслени групи/;

ж) Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болни, три дни преди постъпване на детето в детската градина.

и) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са на лице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба 15 от 2005 год. за имунизациите в Република България. Това обстоятелство се удостоверява от личния лекар на детето.

 1. Детската градина е задължена да приема деца със СОП. Във втора, трета и четвърта възрастова група може да се обучават 2 деца с такива потребности и 3 с хронични заболявания; в първа възрастова група – 1 дете със СОП и 3 с хронични заболявания. В яслените групи не се приемат деца със СОП / деца от яслена възраст се обследват след 3 години/, а се приемат само с хронични заболявания - 3 деца .

(3) Информация за условията на работа, процедурата по приема и необходимите документи за постъпване на дете в детската градина родителите получават от директора и медицинската сестра.

(4) Информацията за приетите деца се оповестява чрез ИСОДЗ.

Наличните свободни места също се оповестяват в системата

(5) За отказ от постъпването на детето в детската градина се смята:

1.   Незаписано дете в срок от една седмица след оповестяване на резултатите по приема.

Чл. 25. Деца, на които не са извършени задължителните за възрастта имунизации, не се приемат в детската градина. Такъв прием може да бъде осъществен по изключение, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени от имунизиране с протокол .

Чл. 26. (1) Децата със СОП и/или с хронични заболявания при необходимост получават съответстващо ресурсно подпомагане и се обучават по специално изготвен за целта План за подкрепа.

Чл. 27. Не се допуска отказ за приемане на дете по дискриминационни причини.

Чл. 28. При записването на детето родителите се запознават срещу подпис с настоящия правилник .

Чл. 29. При постъпване на децата в детска градина „Детски свят “:

 1. Родителят е длъжен да уведоми медицинската сестра и учителите за специфични здравословни проблеми и особености на поведението и развитието на детето;
 2. Родителят предоставя подробни и коректни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

Чл. 30. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва:

1.   Предварителни посещения на детето с родителя с цел запознаване с детската градина, групата и условията на работа;

Чл. 31. (1) При постъпването на дете учителите създават индивидуално портфолио.

(2) Портфолиото се съхранява и ежедневно обогатява от учителите до изпращането на детето в училище.

(3) Портфолиото включва:

1.   Информация за детското развитие;

2.   Материали от продуктивната творческа и образователна дейност на детето;

3.   Сведения за резултатите от периодичните антропометрични измервания;

4.   Снимки;

5.   Други материали по преценка на учителите и утвърждаващи успехите на детето.

Чл. 32. (1) Броят на групите и броят на децата в група се определят от директора на детската градина в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детските групи се сформират:

1.  По възрастов признак – първа, втора, трета и четвърта възрастови групи;

Чл. 33. Ежедневното присъствие на децата се отчита от учителите чрез регистриране на отсъствията в съответния раздел от електронния дневник на всяка група.

Чл. 34. Ежедневното присъствие на децата в трета и четвърта група е задължително.

Чл. 35. (1) Отсъствията по уважителни причини се удостоверяват от родителите чрез медицинска бележка или заявление за отсъствие по семейни причини по образец на детската градин

(2) Отсъствията на децата от трета и четвърта възрастова група по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година. Осъществява се с предварително подадено до директора писмено заявление за отсъствие, регистрирано в дневника за входяща кореспонденция на детската градина. За децата от първа и втора възрастова група разрешените отсъсвия са 30 дни. / при липса на епидемична обстановка/.

(2) За отсъствието на децата за периода на регламентираните ваканции не се изисква представянето на документи.

Чл. 36. (1) При отсъствие повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии.

(2) При отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити.

Чл. 37. (1) В детската градина се сформират сборни групи / при липса на епидемична обстановка / при:

 1. Намаляване броя деца в група.
 2. За периода на регламентираните със заповед на министъра на образованието ваканции за съответната учебна година.
 3. По изключение и за не повече от един ден, при отсъствие на учител и невъзможността да се назначи своевременно негов заместник.

(2) Броят на сборните групи, организирани в случаите на ваканции се определя след предварително организирано писмено допитване до родителите за посещението на децата за определения период.

Чл. 38. (1) Децата може да се преместват в други детски градини през цялата учебна година при наличие на свободни места.

       Чл. 39. (1) Децата, приети в детската градина, постъпват от 15.09. до 30.09. за всяка учебна година или по друго време, определено в Наредбата на общинския съвет.

(2) За отказ от постъпването на детето в Детска градина № 78 Детски свят , се смята:

1. Незаписано дете в срок определен от Наредбата на Столичен общински съвет по приема за съответната възрастова група.

2. Отсъствие на дете повече от 1 (един/два) месец/а, без да са оповестени уважителни причини за това.

3. В случаите по т. 1 и 2 имената на детето се заличават от списъчния състав на детската група ИСОДЗ и в НЕИСПУО по определен ред.

5. За децата подлежащи на задължително обучение се спазва Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, като се информира председателят на Екипа и се приемат.

(3) Свободните места в детската градина са местата, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

Чл. 40. При постъпване на децата в Детска градина № 78 Детски свят родителите/настойниците имат следните права и задължения:

ПРАВА

 1. Периодично и своевременно да получават информация, консултиране и подкрепа за успеха и развитието на децата им в образователния процес. Спазване на правилата в детската градина и приобщаване на децата към общността.
 2. Да се срещат с ръководството на ДГ № 78 „Детски свят“ в удобно и за двете страни време, с предварително записване в приемното време на директор – вторник от 10:00 до 12:00 часа и четвъртък от 16:00 до 17:00 часа.
 3. Да се запознаят с програмната система в детската градина.
 4. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдт изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на детето.
 5. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет.
 6. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

 1. Родителите са длъжни да уведомят медицинския специалист и учителите за специфични здравословни проблеми и особености в поведението и развитието на детето, както и да представят копие на всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние, както и други документи, които имат отношение към обучението на детето.

2. Предоставят подробни данни за връзка при необходимост – адрес, личен телефонен номер и телефонен номер и име на личния лекар на детето.

3. При промяна на адрес и телефон, своевременно уведомят детската градина, а при промяна в семейното положение, касаещо попечителството на детето, представят необходимите документи.

4. Родителите оказват съдействие на учителите и медицинските специалисти при изграждането на необходимите здравно-хигиенни навици на децата.

5. Да се явяват в детската градина след покана от учител, директор или друг педагогически специалист в подходящо за двете страни време.

6. Да осигуряват редовно присъствие на детето в задължителното предучилищно образование, като уведомяват своевременно учителите в случаите на отсъствие на детето.

Чл. 41. Процедурата по безпроблемна адаптация на новопостъпилите деца включва изпълнение на „Модела за адаптация на детската градина“.

Чл. 42. Преместването на деца от задължително предучилищно образование се извършва при спазване на следните условия и ред:

1. Подаване на писмено заявление от родителите съгласно чл. 12, ал. 2 от ЗПУО до директора на приемащата детска градина.

2. До три работни дни от получаване на заявлението директорът на приемащата детска градина потвърждава пред родителя възможността за записването на детето и уведомява писмено директора на детската градина, в което детето се е обучавало и му предоставя копие на заявлението по т. 1.

3. Издава се удостоверение директорът на детската градина, в което се е обучавало детето, издава удостоверение за преместване и го предоставя на директора на приемащата детска градина.

4. Директорът на приемащата детска градина писмено информира директора на детската градина/училището, от което идва детето и отразява информацията в НЕИСПУО.

Чл. 43. (1) По желание родителите могат да преместват детето си в друга детска градина или училище, коeто осъществава предучилищно образование през времето на учебната година.

(2) При преместване на деца от първа и втораэ възрастови групи, детската градина издава служебна бележка.

(3) При преместване на дете от трета и четвърта възрастови групи се издава Удостоверение за преместване.

(4) След издаване на удостоверение за преместване, директорът уведомява писмено общинската администрация и РУО, където детето е включено в списъка на подлежащите на задължително обучение до 16 години.

Чл. 44. (1) Отписването на децата от детската градина се извършва:

 1. При постъпване в първи клас;
 2. По желание на родителите/при преместване в друга детска градина или подготвителна група в училище;
 3. При смяна на местоживеенето.

Чл. 45. При отписване на дете на родителите се връчва:

 1. Медицинската карта, след направените задължителни вписвания от страна на медицинската сестра на градината;
 2. Личното портфолио на детето.

Чл. 46. Децата от яслените групи се прехвърлят в детската градина при навършване на 3-годишна възраст, освен ако родителите не са заявили писмено желание за преместване в друга детска градина.

IV. ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

Чл. 47. (1) Предучилищното образование се организира в учебни години.

(2) Учебната година включва учебно и неучебно време.

(3) Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година.

(4)Детската градина осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

(5) Учебното време се организира в учебни седмици и учебни дни.

(6) Учебната седмица е с продължителност 5 дни и съвпада с работната седмица.

(7) Началният час на сутрешния прием е 7:00 ч. и крайният час за изпращане на децата за деня е 19:00 ч.

График за прием

Централен вход

1ва „А“ група – от 7:45 до 8:15 часа

1ва „Б“ група – от 8:15 до 8:45 часа

4та група –       от 7:00 до 7:45 часа

Северен вход

2ра група           от 8:15 до 8:45

3та „А“ група     от 7:45 до 8:15

3та „Б“ група     от 7:00 до 7:45

(8) В случай на преместване на почивните дни през годината на осн. чл.154 , ал.2 от КТ , обявените почивни дни са неучебни , съответно обявените работни са учебни.

Чл. 48. (1) За времето от 7:00 до 7:30 ч. и от 18:30 до 19:00 часа за децата, посещаващи детската градина, са организирани дежурни групи. / при липса на епидемична обстановка /

(2) В дежурните групи с децата работят по график учителите на детските групи – дежурни учители.

(3) Дежурните учители носят отговорност за:

 1. Здравето и живота на децата;
 2. Приемането и предаването им на родителите;
 3. Коректното препредаване на информация от и към учителите на групата за всяко дете.

Чл. 49. Прием на дете след 8:45 ч. се допуска по уважителни причини и след предварителна заявка от страна на родителите от предходния ден. За децата, които идват след 09:00 часа закуска не се запазва.

Чл. 50. (1) При предаването на децата от родителите, по време на сутрешния прием, се осъществява преглед на здравословното състояние на децата медицинската сестра в детската градина и от медицинските сестри в яслените групи .

(2) В детската градина не се допускат болни и недоизлекувани деца.

(3) В детската градина не се приемат лекарства под какъвто и да е предлог.

Приемът на дете при отсъствие от 30 дни по епидемични показания се извършва след представяне на еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие повече от 2 месеца – еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба №5 от 2006 година за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози /ДВ, бр.470 от 2006 г./

(4)Приемът на дете след повече от 10 дни отсъствие става с представяне на медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен.

(5)Заявление за отсъствие на дете по семейни причини , когато е подадено предварително и е заведено с входящ номер.

Чл. 51. (1) В детската група не се допускат деца, носещи предмети и опасни играчки, които могат да представляват заплаха за живота и здравето на самото дете или на останалите деца в групата.

(2) Прием на дете се отказва при видими симптоми на здравословно неразположение – температура , хрема , кашлица , зачервено гърло , болки в корема , разстройство , обриви , възпаление на очите и др.,като повторното му приемане се извършва само с медицинска бележка от личен лекар за здравословното му състояние.

(3) Не се допускат деца със златни накити или други скъпи предмети. Детската градина не носи отговорност за съхранението им дори, когато са внесени незабелязано.

При постъпване на децата в ДГ № 78 „Детски свят“ родителите /настойниците/ са длъжни да предоставят документи удостоверяващи или съдържащи информация касаеща здравословното състояние и/или специфични здравословни проблеми и особености в поведението и развитието на детето, като по този начин те уведомят медицинския персонал и учителите на детската градина. В противен случай детската градина и служителите не носят отговорност за живота и здравето на детето

Чл. 52. Предаването на децата сутрин става лично от родителите на учител, медицинска сестра или помощник възпитател. В противен случай детската градина не носи отговорност за живота и здравето на детето.

Чл. 53. За присъствието на децата в ДГ №78 „Детски свят“ родителите осигуряват: вътрешни обувки, пижама, шапка според сезона за престоя на открито, мокри кърпички и резервен комплект облекло.

Чл. 54. Не се допуска носене на храни и напитки /торти, сокове,чай, дъвки, бонбони/. При желание от страна на родителите за рожденни дни се разрешават картонени торти с лакомства, които се раздават при издаването на децата.

Чл. 55. (1) По време на сутрешния прием учителят на детската група организира дейности по избор на децата;

(2)Сутрешният прием се осъществява от учителя на групата или помощник – възпитателя.

Чл. 56. Целодневният престой на децата включва разнообразни и добре балансирани занимания с детето, както и битови дейности – хранене, сън и др. съобразно възрастта на детето.

Чл. 57. Организацията на учебния ден за всяка детска група се изготвя от учителите на детската група и се утвърждава със заповед на директора.

Чл. 58. (1) Дневното разписание на учебния ден в учебно време включва редувани основни и допълнителни форми, а в неучебно време – само допълнителни форми.

(2) Организацията на престоя на децата е мобилна и вариативна, съобразена с потребностите на децата.

(3) Допуска се изменение на организацията на учебния ден по преценка на учителите и в зависимост от сезона и индивидуалните и възрастови особености на децата.

Чл. 59. (1) Ежедневният минимален престой на децата на открито е задължителен при температура на въздуха не по-ниска от 0 градуса.

(2) Децата не се извеждат навън при силен вятър и/или дъжд.

(3) Приемът и предаването на децата може да се осъществява и на двора на детската градина, при подходяща температура и сухо време през всички сезони на годината.

Чл. 60. (1) В края на деня децата се предават лично на родителите.

(2) Детето може да бъде предадено на пълнолетен член от семейството след предварителна от родителите декларация и в нея да са посочени лицата , които ще взимат детето.

(3) Не се допуска предаването на деца:

 1. На родители, лишени от родителски грижи по съдебен път;
 2. На родителите на друго дете от групата (освен, когато родителите са дали писмено съгласието си за това);
 3. На непълнолетни лица;
 4. На родители във видимо нетрезво състояние.

Чл.61. (1) При предаването на децата на родителите учителят споделя кратка персонална информация за престоя на детето в групата, относно храненето, участието в организирани занимания и игри, комуникацията с другите деца.

(2) Споделената информация следва да почива на реални факти, да е уважителна към детската личност и предполагаща сътрудничество и партньорско взаимодействие между педагогическите специалисти и семейството в интерес на детето.

Чл. 62. (1) Крайният час за напускане на детската градина е 19:00 ч.

(2) В случаите на невзети деца след 19:00 ч. дежурният учител търси съдействието на РУ- СДВР.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 63. Педагогическото взаимодействие с децата се осъществява при спазване на Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл. 64. (1) Предучилищно образование се:

 1. Осъществява от квалифицирани учители и с помощта на възпитателите;
 2. Организира съобразно възрастовите особености и индивидуални потребности на децата;
 3. Реализира в съдействие и партньорство с родителите.

Чл. 65. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основни и допълнителни форми.

Чл. 66. (1) Основна форма на педагогическо взаимодействие с децата е педагогическата ситуация.

(2)  Педагогическата ситуация е личностна среща на учителя с детето-при липса на епидемична обстановка, за всички останали случаи според разпоредбите на МОН.

(3) Педагогическите ситуации се реализират само в учебно време и осигуряват постигането на:

 1. Цялостно развитие на детето;
 2. Придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за преминаването на детето към училищно образование.

(4) Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни направления:

1. Български език и литература.

2. Математика.

3. Околен свят.

4. Изобразително изкуство.

5. Музика.

6. Конструиране и технологии.

7. Физическа култура.

(5) Броят на педагогическите ситуации по всяко образователно направление и тяхната продължителност се определя от Програмната система на детската градина.

(6) Разпределението на педагогическите ситуации се осъществява по образователни направления за всяка възрастова група.

Чл. 67. Отстраняването на децата от основни и допълнителни форми под какъвто и да е предлог е абсолютно забранено.

Чл. 68. (1) Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

(2) Във връзка   с приобщаващото образование на деца със СОП в детскат градина № 78 Детски свят“ педагогическите специалисти работят съвместно с логопед , ресурсен учители и психолог от РЦПППО – София –град.Тези специалисти работят по утвърден график.

Чл. 69. (1) Процесът на предучилищното образование в детската градина е подчинен на прилагането на Програмна система.

(2) Програмната система на Детска градина № 78 „Детски свят “:

1. Е част от стратегията за развитието на детската градина;

2. Предлага цялостна концепция за развитието на детето, с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел;

3. Създава условия за придобиването на компетентности по всяко образователно направление за всяка възрастова група;

4. Осигурява системност и последователност на прехода на детето в различите възрастови групи на детската градина и равен шанс на всяко дете при постъпване в училище;

5. Определя механизмите на взаимодействие между участниците в предучилищното образование;

6. Приема се с решение на педагогическия съвет на детската градина.

(3) Програмната система на детска градина 78 „Детски свят разпределя основните форми по следния начин:

1. Първа възрастова група – 13;

2. Втора възрастова група – 15;

3. Трета подготвителна възрастова група – 17;

4. Четвърта подготвителна възрастова група – 19.

(4) Разпределението на основните форми в детска градина № 78 „Детски свят “ по образователни направления поставя акцент върху физическата култура, предвид определящото място на двигателната активност за цялостното развитие на детето.

Чл. 70. Учителите избират алтернативни познавателни книжки и учебни помагала за работа след добро познаване, съобразеност с конкретиката на детската група и програмната система на детската градина.

Чл. 71. Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование определя очаквания минимум знания, умения и отношения, като резултат от възпитанието, обучението и социализацията на децата.

Чл. 72. (1) За постигането на очакваните резултати учителите имат право и носят отговорност за професионалния си избор на подходящи методи и средства.

(2) Предпочетените педагогически технологии:

 1. Включват интерактивни методи и подходи;
 2. Включват използване на съвременни информационни средства;
 3. Съответстват на потребностите и интересите на съвременното дете;
 4. Са насочени към ангажирано участие на детето;
 5. Предлагат възможности за избор на дейност от страна на детето.

Чл. 73. (1) Учителите самостоятелно изготвят тематично разпределение за всяка възрастова група в контекста и като част от програмната система.

(2) Не се допуска избор на теми, които са дискриминиращи по отношение на детето и неговото семейство.

Чл.74. Усвояването на български език в детска градина Детски свят “ се осъществява в процеса на предучилищното образование чрез:

1. Обучение по образователно направление Български език и литература;

2. Обучение по останалите образователни направления;

3. В процеса на общуване между участниците в предучилищното образование.

Чл.75. (1)Детска градина 78Детски свят създава условия за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование на децата.

(2)Гражданското, здравното, екологичното иинтеркултурнотообразованиесавзаимносвързанииформиратинтердисциплинаренкомплекс, насоченкъмпридобиваненасоциални, гражданскииинтеркултурникомпетентностиинакомпетентности, свързанисъсздраветоиподдържанетонаустойчиваоколнасреда.

Чл. 76. (1)Впредучилищнотообразованиегражданското, здравното, екологичнотоиинтеркултурнотообразованиесеосъществяватвъввсичкивъзрастовигрупи:

1.Интегрирановобучениетопообразователнитенаправления;

2.Интегрирановдопълнителниформинапедагогическовзаимодействие;

(2)Директорът на детската градина след решение на педагогическия съвет определя екип за разработване и координиране на програмите за гражданското, здравното, екологичнотоиинтеркултурнотообразование.

Чл. 77. Проследяване на индивидуалното развитие на детето:

 1. Следи се за съпоставимост с очакваните резултати съобразно Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование.
 2. Осъществява се от учителите на детската група.
 3. При спазване на изискванията за организиране на педагогическа диагностика.
 4. Осъществява се периодично: в началото на учебната година – входящо ниво и в края на учебната година – изходно ниво в процеса на педагогическото взаимодействие.
 5. За проследяване на резултатите от предучилищното образование се използва избран от учителите инструментариум.
 6. Резултатите се вписват коректно в съответния раздел на електронния дневник на всяка група в детската градина.
 7. Не се допуска етикетиране на база констатирани затруднения.
 8. При констатирани затруднения от страна на детето се организира допълнителна индивидуална работа с детето.
 9. 9. На диагностициране подлежи всяко дете, независимо по кое време е постъпило в детската градина.
 10. Родителите се запознават с резултатите от диагностичната процедура.

Чл. 78. (1) Преди края на учебното време учителят на четвърта възрастова група установява готовността на детето за училище.

(2) Готовността на детето за училище отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоционалното му развитие.

Чл. 79. Портфолиото, отразяващо личните образователни постижения на детето, се предава на родителите с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между тях и инситуциите в интерес на детето и неговото развитие.

Чл. 80. (1) Детската градина издава удостоверение за задължително предучилищно образование на децата от четвърта възрастова група в края на предучилищното образование.

(2) Удостоверението за задължително предучилищно образование описва готовността на детето за постъпване в първи клас в съответствие с очакваните резултати.

(3) В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Чл. 81. (1) Организираните форми и дейности с децата в музикалния салон и физкултурния салон се осъществяват от учителя по музика и учителите на групите, при спазване на предварително утвърден график.

(2) Учителят по музика в детската градина провежда заниманията по музика с децата от детски групи /по време на епидемичната обстановка в занималните на групите/ по предварително изготвен и утвърден от директора график.

Чл. 82. (1) Физическата среда в занималнята и допълнителните помещения се организира съобразно възрастовите и индивидуални особености на децата и в подкрепа на детското развитие.

(2) Във всяка занималня се обособяват кътове/ателиета за занимания и игри с малки групи деца /подгрупи/, организирани по формален признак, по инициатива на учителите или по избор на децата.

(3) Предметно-дидактичната среда в детската група е необходимо да отговаря на следните характеристики:

 1. Вариативна и мобилна;
 2. Интересна и привлекателна;
 3. Развиваща и стимулираща;
 4. Гарантираща възможности за избор;
 5. Съобразена с конкретното образователно съдържание за деня.

(4) За пълноценното двигателно развитие на децата, дворното пространство е:

1.   Разпределено на детски площадки за всяка възрастова група

2.   Обезопасено и естетически оформено;

3.   Оборудвано със съвременни детски съоръжения;

4.   Имаме игрище за спортни занимания и площадка за практически упражнения по БДП

VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ДЕЙНОСТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 83. (1)По желание на родителите, удостоверено с писмено заявление, в детската градина се организират педагогически дейности, които не са дейност на детската градина. В ДГ № 78 Детски свят се организират следните дейности:

1. Английски език

2. Латино танци

3. Народни танци

4. Приложни изкуства

5. Плуване/по време на епидемична обстановка не се провежда плуване/

6. Футбол

7. Тенис на маса

(2)Формите , които осъществяват допълнителни образователни дейности се избират , чрез обявен конкурс по документи , според Правила на СО.

(3)Комисия в състав – представители на ДГ ,на районната администрация , на Обществения съвет избира фирма за провеждането на допълнителни образователни дейности , като стриктно спазва Правилата на СО.

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА

Чл. 84. Подготовката на децата за училище е задължителна две години преди постъпването им в първи клас, но не по-рано от годината, в която детето навършва 5 години.

Чл. 85. Приемът на деца, непосещавали детска градина, в подготвителна за училище група се осъществява съгласно разпоредбите на раздел Първи от настоящия правилник.

Чл. 86. (1) Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври, се получава ежемесечно по служебен ред от училищата и детските градини чрез Министерството на образованието и науката.

(2) Детските градини в системата на Министерството на образованието и науката предоставят ежемесечно по служебен ред чрез Министерството на образованието и науката на Агенцията за социално подпомагане информация за:

1. Допуснатите отсъствия повече от 3 дни на всяко дете, посещаващо група за предучилищно образование, за които няма уважителни причини, съгласно чл. 10 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование;

2. Случаите на преместване на дете от групите на предучилищното образование през периода 15 септември – 31 май;

3. Информация за записаните деца в групите на предучилищното образование или за записаните ученици в съответната степен на училищното образование, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври.

Чл. 87. (1) Отлагането на дете от постъпване в първи клас става не по-късно от 30 юни в годината на навършването на 7-годишна възраст.

(2) Отлагането по т. 1 се осъществява с решение на РЕПЛР към РУО – София -град

(3) Записването на детето в подготвителна за училище група се извършва след представянето на решението на РЕПЛР.

(4) Подготовката на детето за училище се осъществява по предварително изготвен индивидуален план.

Чл. 88. (1) След писмено изразено желание от страна на родителите, 5-годишните деца могат да бъдат подготвяни за постъпване в първи клас на 6 години:

 1. Решението на родителите е окончателно и не подлежи на промяна.
 2. Родителите информират лично директора на детската градина за това свое решение не по-късно от 1 март на предходната учебна година.
 3. Решението на родителите за по-ранното постъпване на дете в първи клас следва да е аргументирано в интерес на детето и обсъдено с учителите на групата.

Чл. 89. Подготовката на децата за училище в детската градина се осъществява в специално организирани за целта подготвителни групи, сформирани по възрастов признак – трета и четвърта подготвителна възрастова група;

Чл. 90. (1) Децата, включени в задължително предучилищно образование, две години преди постъпването им в първи клас, получават комплект безплатни познавателни книжки.

(2) Познавателните книжки за 5 и 6-годишните деца се закупуват с целеви средства на държавно финансиране.

(3) Учебните помагала са лични и се предоставят еднократно за една учебна година.

(4) За периода на учебната година познавателните книжки и учебни помагала на децата се съхраняват на специално обособени за целта места в групите.

(5) Получените учебни помагала не подлежат на връщане или повторно използване.

Чл. 91. Подготовката на децата за училище в подготвителните групи се осъществява по Програмна система на детската градина.

Чл. 92. Педагогическото взаимодействие в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се реализира:

 1. В съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование;
 2. При приоритетното използване на игри като водеща детска дейност и като обучителен метод;
 3. При използването на индивидуален и диференциран подход за осигуряване на равен шанс на всяко дете при постъпване в училище.

Чл. 93. (1) При отсъствие на детето учителите работят допълнително с него в определеното за целта време.

Чл. 94. Подготовката на децата за ограмотяване е съобразена с достигнатото индивидуално ниво в развитието на детето и не включва дейности на същинското ограмотяване, което е в компетентностите на обучението в първи клас.

Чл. 95. Задължителният характер на подготвителните групи изисква редовна посещаемост на децата през учебната година.

Чл.    96. (1) За децата, невладеещи български език се осигурява допълнително обучение.

(2) Допустими са отсъствия само по уважителни причини:

 1. Заболяване;
 2. Семейни причини – 10 дни за трети и четвърти групи и 30 дни за яслени , първи и втори групи.

Чл. 97. (1) През учебната година децата могат да бъдат премествани по желание на родителите в друга подготвителна група в детската градина или такава в училище.

(2) Преместването се извършва след:

1.   Подадено писмено заявление от страна на родителите;

2.   Издаване на удостоверение за преместване.

Чл. 98. При преместване през учебната година детето получава индивидуалните си учебни помагала и пособия.

Чл. 99. (1) В края на учебната година учителите на подготвителни групи (6-годишни) установяват училищната готовност на децата.

(2) Получените резултати от проследяването на постиженията на децата се вписват в Удостоверение за задължително предучилищно образование.

Чл. 100. (1) Децата, завършили четвърта подготвителна възрастова група, получават Удостоверение за задължително предучилищно образование.

(2) При необходимост в документа се правят препоръки за насочване на бъдещия ученик към подходящи форми за допълнителна работа през началния етап на основното образование, включително допълнително обучение за усвояване на книжовния български език , ако е необходимо.

(3) Дубликат на удостоверение се издава след подадена молба в случаите, когато оригиналът е изгубен, унищожен или станал негоден за ползване.

Чл. 101. При изписването на децата за постъпване в училище, те получават:

1. Удостоверение за задължително предучилищно образование.

2. Личният си медицински картон.

3.Личното си портфолио, съхраняващо материали от постъпването им в детската градина.

Чл. 102. Децата се изпращат в училище със специално организирано тържество с участието на родителите.

Чл. 103. При записването на децата в училище родителите представят издаденото от детската градина Удостоверение за задължително предучилищно образование.

VIII. ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

Чл. 104. (1)Медицинското обслужване на децата от детска градина №78„Детски свят “ се осъществява от кабинетните медицински сестри и медицински сестри в яслените групи.

(2) В ДГ №78 „Детски свят“ е оборудван спешен медицински шкаф в медицинския кабинет.

Чл. 105. (1) Медицинските сестри в кабинет има следните задължения и отговорности:

 1. Извършват сутрешния филтър при приемането на децата, установяват здравословното им състояние. При установяване на признаци на заболяване не приемат детето и насочват родителите към личния лекар;
 2. Организират и провеждат здравно-профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори.
 3. При необходимост се осъществява комуникация с личните лекари на децата с цел установяване на особености в здравословното им състояние и редовно извършване на имунизациите;
 4. Децата със СОП и/или хронични заболявания са под специално наблюдение на медицинските специалисти на детската градина;
 5. Контролират редовното извеждане на децата на двора. След 10:30 ч. при подходящи метеорологични условия децата се извеждат на чист въздух задължително и с помощник – възпитателите на групата , като подсигурява вода за пиене и при необходимост води децата до тоалетна.
 6. В следобедната почивка следят всяко дете да ползва собственото си спално бельо.
 7. Периодично провеждат антропометрични измервания и ги отразяват в здравно-профилактичната карта;
 8. Водят нужната документация за всяко дете и редовно попълват медицинските картони на децата;
 9. Ежедневно осъществяват контрол на качеството на хранителните продукти и готовата храна;
 10. Извършват проверка на хигиенното състояние на групите, коридорите, кухнята и проведените дезинфекционни мероприятия;
 11. Контролират хигиенните изисквания за поддръжка на дворното пространство и предприемат необходимите мерки за неговото обезопасяване;

Чл. 106. Медицинските сестри извършват провеждането на профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания.

Чл. 107. (1) При заразно заболяване се изолират децата и групите, които са под карантина.

(2) Не се допуска участие в общи дейности на детската градина и сливане на групи при обявена карантина.

Чл. 108. Медицинските сестри в яслените групи извършват филтър на децата от яслата, който включва опаразитяване, телесна температура, оглед на кожата и гърлото.

Чл. 109. (1) Контролът върху изпълнение на задълженията на медицинските специалисти в детската градина се осъществява от директора.

(2) При нарушения от страна на медицинското лице или отказ за изпълнение на поставени от директора задачи, директорът писмено информира кмета на района.

IX. ДЕТСКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

Чл. 110. Ръководството на детската градина организира отдиха на децата, при спазване на нормативно регламентираните изисквания за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм.

Чл. 111. По желание на родителите, ръководството на детската градина организира еднодневни туристически пътувания, ски курс и летен отдих на децата при желание на родителите.

Чл.112. Фирмата, извършваща туристическа дейност се избира с решение на педагогическия съвет и след обсъждане на офертите с родителите по групи.

Чл.113. Определените със заповед ръководители на различни форми на организиран отдих и туризъм носят персонална отговорност за опазване живота и здравето на децата от момента на поемането им в сборния пункт, по време на отдиха, до предаването им на родителите.

Чл. 114. Детските групи за организиран отдих/туризъм се сформират след попълнена от родителите декларация за информирано съгласие.

Чл.115. (1) Сумите за провеждане на туристически пътувания се събират от учителите на детската градина срещу квитанция.

X.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕТСКОТО ХРАНЕНЕ

Чл. 116. Храненето в детската градина се регламентира от системата за контрол и безопасност на храните (НАССР).

Чл. 117. (1) В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене и по рецептурник, одобрен от МЗ.

(2) Менюто се изготвя ежеседмично от медицинските специалисти на детското заведение

Чл.118. Здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детската градина се постига чрез:

 1. Прием на пълноценна и разнообразна храна;
 2. Достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
 3. Ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
 4. Прием на достатъчно течности.

Чл. 119. Приемането на хранителни продукти от фирмата доставчик е задължение на касиер – домакина, работещите в кухнята на детската градина и медицинските лица.

Чл. 120. (1) Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение.

(2) Домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване срока на годност. Задължително спазва:

1.   Инструкция за начина на съхранение на хранителните продукти;

2.   Инструкция за почистване и дезинфекция на хладилните съоражения.

Чл. 121. Работещите в кухнята носят отговорност за съхранението на продуктите, получени от склада до влагането им.

Чл. 122. Касиер – Домакинът /ЗАС/ изработва требвателния лист на база дневна калкулация, изготвена от медицинскате сестри и го предава на директора до обяд.

Чл. 123. Готвачът отговаря за количеството, качеството, вида и влагането на изписаните продукти.

Чл. 124. От храната се заделят проби, които се съхраняват при температура от 0 до 4 градуса в продължение на 48 часа.

XI.УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.125.(1) Орган за управление и контрол на детската градина е директорът.

(2) Директорът по ал. 1 управлява и представлява съответната институция.

(3) Директорът на общинска детска градина организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на директорите, учителите и другите педагогически специалисти.

Чл. 126. (1) В изпълнение на своите правомощия директорът издава административни актове.

(2) Административните актове на директорите на общинските детски градини в системата на предучилищното и училищното образование могат да се оспорват по административен ред пред кмета на общината.

(3) Административните актове на директорите на институциите могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 127.(1)При отсъствие на директора функциите се поемат от учител със заповед на директора за всеки конкретен случай

(2)При отсъствие на директора за срок,по-дълъг от срока по ал.1,кмета на СО сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността директор

Чл. 128. (1)Специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси в детската градина е педагогическият съвет.

(2) Педагогическият съвет включва в състава си всички педагогически специалисти

(3) Директорът на детската градина е председател на педагогическия съвет.

(4) В заседанията на педагогическия съвет с право на съвещателен глас може да участват представители на обществения съвет, настоятелството, медицинското лице, което обслужва детската градина както и други лица.

(5) Директорът на детската градина, в качеството си на председател на педагогическия съвет, кани писмено представителите на обществения съветна педагогическия съвет, като им предоставя възможно най-пълна информация по въпросите, които предстои да бъдат обсъждани.

Чл. 129. (1) Педагогическият съвет в детската градина:

1.Приема стратегия за развитие на детската градина за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране;

2. Приема правилник за дейността на детската градина;

3. Приема годишния план за дейността на детската градина;

4. Приема мерки за повишаване качеството на образованието;

5. Приема програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи;

6. Предлага на директора разкриване на занимания по интереси;

7. Определя символи и ритуали на ДГ и други отличителни знаци;

8.Запознава се с бюджета на детската градина, както и с отчетите за неговото изпълнение;

9. Периодично, най-малко 2 пъти през една учебна година, проследява и обсъжда нивото на усвояване на компетентности от децата и предлага съвместни мерки между учителите с цел подобряване на образователните резултати;

10. Упражнява други правомощия, определени с нормативен акт.

(2) Документите по ал. 1 т. 1-5 се публикуват на интернет страницата на детската градина.

Чл.130. Приоритет в работата на ръководството и педагогическия съвет на детската градина е изграждане на иновативна образователна среда за повишаване качеството на детското обучение.

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл. 131 . (1) С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина се създава обществен съвет.

(2) Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и за граждански контрол на управлението й.

(3)Условията и редът за създаването, устройството и дейността се уреждат с правилник издаден от МОН.

Чл. 132. (1) Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган.

(2) Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина.

(3) На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.

(4) Председателят на обществения съвет се избира от членовете му.

(5) Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.

Чл. 133. (1) Общественият съвет се свиква на заседание най-малко 4 пъти годишно, като задължително провежда заседание в началото на учебната година.

(2) В заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и служители на институцията и на синдикатите.

Чл. 134. (1) Директорът на детската градина има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.

(2) Директорът е длъжен при поискване от обществения съвет да предоставя всички сведения и документи, необходими за дейността му.

(3) При необходимост директорът може да отправи искане до председателя на обществения съвет за свикването му.

Чл. 135. Общественият съвет в детската градина:

1. Одобрява стратегията за развитие на детската градина и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;

2. Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на деца от уязвими групи и при обсъждане на избора на униформи;

3. Предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес .

4.Дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет;

5. Участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

6. Съгласува избраните познавателни книжки

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл.136.(1) Детска градина № 78 „Детски свят “работи в условията на делегиран бюджет.

(2) Сградите на детската градина, както и всички материални активи са общинска собственост.

(3) Финансирането на детската градина става от държавни и местни дейности и от собствени приходи от допълнителни образователни дейности и дарения.

(4) Бюджетът се формира в началото на всяка финансова година.

(5) Директорът, счетоводителят са отговорни за правилното разходване на средствата, а всички работещи за спазване на изискванията за икономии и недопустими разхищения на консумативи, материали и средства.

(6) За целесъобразното разходване на финансовите средства следи и финансов контрольор/ учител от детската градина/.

Чл.137. Възможности за допълнителни приходи разработване на образователни проекти, приходи от базари и дарения.

 

XIII.ПАРТНЬОРСТВА И КОМУНИКАЦИИ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чл.138. (1)Детска градина № 78 „Детски свят “има за свой основен приоритет осигуряването на широка обществена подкрепа.

(2)Взаимодействието със социалните партньори на детската градина включва:

 1. Останалите детски градини от район Студентски
 2. Училища 8-мо и 55-то СОУ;
 3. Читалище „Възраждане“;
 4. Столична библиотека – филиал Студентски град;
 5. Старчески дом „Дълголетие“;

Чл.139. Работата със социалните партньори се координира от директора и има за цел да обогати образователния процес и да способства за популяризирането постиженията на децата и техните учители.

XIV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.140.(1) Документите в системата на предучилищното и училищното образование се създават, обработват и съхраняват при спазване на държавния образователен стандарт за информацията и документите – Наредба № 8 от 11.08.2016 г.

(2) В Детска градина № 78„Детски свят “ се водят и съхраняват следните документи:

1. Списък – образец № 2 – информация за организиране на дейността в детската градина през учебната година.

2. Други документи на електронен и хартиен носител:

2.1. Книга за решенията на педагогическия съвет и протоколи от заседанията.

2.2. Книга за регистриране на заповедите на директора и оригиналните заповеди.

2.3. Книга за контролната дейност на директора и констативни протоколи от направените проверки.

2.4. Книга за регистриране на проверките на контролните органи на МОН.

2.5. Дневник за входящата кореспонденция и Дневник за изходяща кореспонденция и съответните класьори с кореспонденцията и документи в електронен вариант , чрез електронни комуникатори.

2.6. Книга за регистриране на даренията и класьор съссвидетелства за даренията.

2.7. Свидетелство за дарения

2.8. Летописна книга.

2.9. Книга за заповедите за храна.

2.10. Дневник на група за предучилищно образование.

2.11. Дневник за дейности за подкрепа на личностно развитие.

2.12. Лично образователно дело.

2.13. Регистрационна книга за издадените удостоверения

2.14. Регистрационна книга за издадените дубликати на удостоверения.

3.Портфолио на децата

(3)Детската градина издава следните документи в съответствие с изискванията на ДОС за информацията и документите:

1. Удостоверение за задължително предучилищно образование.

2. Удостоверение за преместване на дете от задължително предучилищно образование.

Чл. 141. (1) Министерството на образованието и науката организира воденето на национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

(2) Воденето на националната електронна информационна система по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за информацията и документите.

(3) Във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини.

Чл. 142. (1) ДГ № 78Детски свят “ е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

(2) Личните данни се събират за конкретни, точно определени и законни цели, обработват се законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

(3) Личните данни за лицата и семействата се обработват и съхраняват на хартиен носител.

(4) Директорът в качеството си наадминистратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени.

(5) Обработващият личните данни, определен със заповед на директора, е задължен да осъществява защита на личните данни при обработването и осъществяването на достъпа до тези данни, като осигури защитата на личните данни, сигурността и конфиденциалността на информацията.

(6) При ръчното обработване на личните данни, лицата се задължават да предприемат надлежни мерки, за да се предотврати непозволен достъп или разкриване, промяна, унищожаване или случайна загуба.

(7) Администраторът и обработващите данните, не носят отговорност ако родителят/работникът/служителят сам е оповестил публично личните си данни/данни на детето на трети лица.

Чл. 143. Личните данни на децата се обработват и съхраняват от ЗАС, учителите на детските групи и други педагогически специалисти като изпълняват своето законно задължение, произтичащо от ЗПУО, Държавния образователен стандарт за информацията и документите в системата на предучилищното и училищно образование и вътрешните регулативни документи на детската градина.

Чл. 144. (1) Лицата по чл. 155 са задължени да:

 1. Обработват личните данни законосъобразно и добросъвестно.
 2. Събират личните данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не обработват личните данни допълнително, по начин несъвместим с тези цели.
 3. Отразяват личните данни точно и при необходимост да се актуализират.
 4. Заличават или коригират лични данни, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите за които се обработват.
 5. Поддържат личните данни във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите.

(2)Горепосочените лица за водене на регистър се задължават да гарантират надеждност на обработването, като осигурят технически и организационни мерки за защита на личните данни срещу:

 1. Случайно или незаконно разрушаване;
 2. Незаконно разкриване или достъп;
 3. Случайна загуба или промяна;
 4. Нерегламентирано изменение или разпространение, както и всички други незаконни форми на обработване;
 5. Незаконно копиране, изнасяне и разпространяване;
 6. Изтриване (унищожаване) преди изтичане на необходимия срок за съхранение, съответстващ само на целите, за които те са събрани и се обработват.

Чл. 145. В детската градина има видеонаблюдение на входовете на детската градина

XV. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Чл.146.(1)За целите на дейността си детска градина № 78 „Детски свят “ разполага с добре изградена и подържана материално-техническа база.

(2) Отговорност за опазването на материалната база носят всички работещи в детска градина.

(3) Материално-отговорно лице е касиер - домакинът.

Чл. 147. Работещите в детската градина и децата имат право да ползват безпрепятствено и по предназначение наличната материално-техническа база.

Чл. 148. (1) Работещите и родителите са длъжни да опазват материалната база на детската градина.

(2) Родителите и учителите са задължени да възпитават децата в опазването и поддържането на добър вид на мебелите и предметите от интериора, съобразно възрастта на децата.

Чл. 149. При допусната повреда виновното поведение се санкционира.

XVI. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ И СИГУРНОСТ НА ДЕЦАТА

Чл. 150. (1) Пропускателният режим в детската градина се осигурява чрез специално разработени за целта и утвърдени от директора правила.

(2) Правилата се поставят на видно място и служителите и родителите се запознават с тях , като по този начин се създават условия за безопасността на децата, опазване имуществото на детската градина и други нарушения на обществения ред.

(3) Пропускателният режим се организира от охраната на детската градина и дежурните служители

(4) Не се допуска влизането на външни лица без разрешение на директора на детската градина.

(5) Забранява се пушенето на територията на детската градина и двора, внасянето на горивни и запалителни материали, огнестрелно оръжие и други предмети, които могат да причинят нараняване.

(6) Спирането на автомобили в двора на детската градина е абсолютно забранено. Пропускането и престоя на автомобили, осигуряващи снабдяването на детската градина се осигурява само в работното време.

Чл. 151. Всеки работещ в детската градина е длъжен незабавно да подаде първоначална информация до РПУ на МВР – София -град; Дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ и директора, в случай че установи, че има дете, жертва на насилие или в риск от насилие или при кризисна ситуация на територията на детската градина.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Сведения относно здравословното състояние на децата, родителите получават от медицинските специалисти и учителите

§ 2. Сведения относно възпитанието и обучението на децата, родителите получават от учителите на съответната група.

§ 3. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи на този правилник.

 

       ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Този правилник се изготвя на основание чл. 28, ал. 1, т. 2 от ЗПУО.

§ 5. Правилникът влиза в сила след приемане с решение на педагогическия съвет и утвърждаването му със заповед от директора на детската градина.

§ 6. Правилникът се актуализира:

 1. В случай на промени в организацията на дейността на детската градина;
 2. При промени в нормативната база в образованието, отнасящи се до предучилищното образование;
 3. При възникнала необходимост в хода на прилагането му.

§ 7. С Правилника се запознават педагогическите специалисти, непедагогическия персонал и родителите. Запознатите удостоверяват това с подписа си.

§ 8. Правилникът се публикува на интернет страницата на детската градна и на първата родителска среща за учебната година се представя на родителите.

§ 9. Указания за изпълнението на Правилника се получават от директора на детската градина.

§ 10. Контрол по спазване на Правилника се осъществява от директора на детската градина.

 

Правилникът за дейността на детска градина № 78 Детски свят е утвърден със Заповед № 9 / 21.09.2022 г. на директора и е приет на Педагогически съвет №1/21.09.2022 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС

  ВЪВЕДЕНИЕ

 

   Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ДГ  №78 в сферите на: образование, здравеопазваноциални грижи, правосъдие, вътрешни работи и други, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебни задължения и конфликт на интереси.

   Моралният кодекс за работа с деца има за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото. 

 

                                                      РАЗДЕЛ  І

 

                                          ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл.4 На всяко дете е гарантирано правота на:

  - свобода на изразяване на мнение

  - свобода на мисълта, съвестта и религия

 - формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно

Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форма на въздействие.

Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.10 Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

 

                                                   РАЗДЕЛ  ІІ

 

                     ОТГОВОРНОСТИ    НА    УЧАСТНИЦИТЕ

                                             В ОБЩНОСТТА

 

Педагогически специалисти и служители в  ДГ

 

    Чл.11 Всички  работници и  служители  в  ДГ „Детски свят“ са длъжни:

 1. Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност и отговорност
 2.  Да осъществяват действия, да предлагат и да вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията
 3. Да не накърняват престижа на детската градина не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот

Педагогически  съвет

 

 

Чл.12/ 1/ Педагогическият съвет предприема мерки за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на общността.

/2/ Изгражда вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба:

 1. Правилник за дейността на детската градина чрез изграждане на постоянно действащи комисии- Етична комисия, Комисия по противодействие на тормоза, Комисия по качество
 1. Годишният план за дейността на детската градина. Предприемат се конкретни дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели, свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата.
 1. Мерки за повишаване качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.
 1. Планове за самостоятелна форма на обучение-в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете нуждите му от подкрепа.

Обществен съвет

 

Чл.13  При вземане на решения Общественият съвет да спазва Етичния кодекс на общността към ДГ  „Детски свят“ и да не накърнява достойнството и авторитета на членовете й.

Чл.14   Общественият съвет да изпълнява своите правомощия само при необходимост и при нарушаване на Етичния кодекс на общността.

Чл.15 Членовете на Обществения съвет в дейността си да избягват наличие на конфликт на интереси.

Родители

 

Чл.16  Родителите имат следните  права, свързани с етиката в отношенията с работещите в детската градина:

 1. Своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите на децата си и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 4. Веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието, възпитанието и социализацията и с личностното развитие на децата си;
 5. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на ДГ или Родителското настоятелство „Детски свят с любов“
 6. Да изразяват мнение и да правят предложения  за развитие на детската градина

Чл.17 Родителите имат следните  задължения, свързани с етичните правила в детската градина:

 

 1. Да осигуряват постоянно присъствие на децата в детската градина, като уведомяват своевременно в случаите на отсъствието му.
 2. Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в средата, развитието им и поведението им.
 3. Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето.
 4. Да участват в процеса на изграждане на етични, здравни, трудови, учебни и други навици като част от изграждането на умения за учене през целия живот.
 5. Да проявяват постоянни грижи  за доброто образование на своето дете.
 6. При възникване на проблем първо поговорете с учителката. Тя винаги има добри намерения. Добре е тонът ви да не бъде критичен, защото децата са склонни да преувеличават. Не се саморазправяйте по между си и не търсете обяснение от други деца без присъствието на техните родители.
 7. Не подронвайте авторитета на учителите пред детето си. Не си позволявайте да коментирате пред него учители, другите деца или родителите им. Детето ви прекарва голяма част от времето си с тях.
 8. Бъдете активни участници в живота на детето си в детската градина- присъствайте на срещите, помагайте на учителите.

Чл.18 Родителят трябва да упражнява контрол и да налага  своя авторитет без насилие, като зачита детето и спазва основните му права.

Чл.19 Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.20 Родителят трябва да стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на общността.

Чл.21 Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача: да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

 

                                        РАЗДЕЛ  III

 

                    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

 

Чл.22Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.23 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.24Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.25Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционално и физическо развитие на детето.

Чл.26Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.27Да работим за най-добрия интерес на детето.

Чл.28Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

 

Чл.29 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото му и емоционално здраве и развитие.

Чл.30 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин                 децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.31 Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл.32 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.33 Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл.34 Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

                                                    РАЗДЕЛ ІV

 

              МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

 

Чл.35 Наша първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл.36 Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.37 Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.38 Информиране семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е възможно включвайки го във вземането на такива решения.

Чл.39 Зачитане правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл.40 Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.41 Не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Не влизаме в отношения  с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл.42 Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.43 Ангажименти по разработването на правила за опазването поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл.44 В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

                                                   РАЗДЕЛ V

 

 

                             ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл.45 Изграждане и поддържане  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.46 Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.47 Работа за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията и  проява на нетърпимост към подобни действия.

                                                 РАЗДЕЛ  VI

 

                  МОРАЛНИ  ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл.48Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме  компетентност,квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл.49 Работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.50 Работим за подобряване на сътлрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.51 Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.52 Работа за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.53 Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които ги нарушават.

                                               РАЗДЕЛ  VІI

 

                               ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл.54Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си  по начин , допускащ влияние от друг.

Чл.55 Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загуба или повреда.

Чл.56 Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.

Чл.57 Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в ДГ №78 единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

Чл.58 Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.59 Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, учебната институция или който и да е служител в системата.

 

 

                                               РАЗДЕЛ VІІI

 

                                     КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.60Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и  обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

 

                                             РАЗДЕЛ  ІX

 

                   ПРАВИЛА  ЗА   ДЕЙНОСТТА    НА   КОМИСИЯТА 

 

                                             ПО  ЕТИКА                

 

Чл.61   Комисията по етика приема  правила за дейността си, с които се запознава  педагогическия съвет и които се утвърждават от Директора

Чл.62 Всеки заинтересован член може да внесе жалба до  Комисията по Етика, която  се завежда  във входящ дневник.

Чл.63 Комисията по Етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс , а при необходимост се самосезира.

Чл.64 Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася  с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.65 Комисията по етика е длъжна веднъж  годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ №78.

 

                                   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс , са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на ДГ №78 „Детски свят”. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато  развитие и обогатяване.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

 

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в интерес на детето.
 3. В работата си да не използвам  физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила, заложени в този Кодекс.

  Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед №   12 / 21.09.2022 г. от Директора на ДГ №78 „Детски свят” и влиза в сила от същата дата.

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ПЪРВИ РАЗДЕЛ

I. КРАТЪК АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

ДГ № 78 “Детски свят ” е общинска детска градина в кв.”Дървеница”,район “Студентски ” на Столична община.

Сградата е специално построена за целта – отглеждане, възпитание, обучение и социализация на деца от 1 г. до постъпване в първи клас.ДГ има 2 корпуса свързани с топла връзка, където се помещава административния блок.В триетажния корпус се помещават по 2 градински групи на етаж, а в двуетажния по 1 яслена група.Детската градина разполага с музикален салон, физкултурен салон, басейн и кабинети по чуждоезиково обучение,кабинет по БДП и изобразителни дейности. Има кухненски блок,съобразен с всички изисквания за приготвяне на здравословна храна за децата. Налично е и видеонаблюдение на входовете, а така също и пожаро известителна система. Сградата е укрепена, санирана с просторни самостоятелни спални, занимални, санитарни помещения и офиси на помощник – възпитателите във всяка група.

Дворът на ДГ е оформен с цветни алеи с рози и други цветя , храсти и дървета и самостоятелни детски площадки с пясъчник , съвременни настилки и детски съоръжения. Разполагаме и с футболно игрище и площадка по БДП, която ще се обнови във връзка със спечелен проект към Национална програма на МОН- Осигуряване на съвременна образователна среда – модул “Площадки за обучение по БДП”.

ДГ № 78 “Детски свят ” е на делегиран бюджет от 2012 г. и със заповед на кмета на СО № СОА21-РД.

СИЛНИ СТРАНИ

1.Сигурна безопасна среда за деца и персонал в ежедневието – физическа охрана , СОТ и ПИС.

2. Поддържане на отлични санитарно - хигиенни условия

3. Пълноценно,разнообразно храненена децата и участие на

в схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко”

4. Високан СМП , въпреки частичната епидемичната обстановка от COVID-19

5.Осигурена подкрепа за деца със СОП от учителите в групите и Екипа от психолог, логопед и ресурсен учител от РЦПППО

6.Гарантиране детското право на избор на дейност

7.Обновяване на материалната база

- изграждане на навеи над централен входиз

- магитна дъска за обновяване учебната стая на 2ра „Б“ група

- детски чаршафи и покривки за 1ва група

- бюро с шкаф за нуждите на ДГ №78

- ремонт на санитарно помещение

- нова маркировка на плащадката по БДП и обзавеждане с допълнителни пътни знаци

8.В педагогическата колегия е изграден климат на сътрудничество, разбирателство и взаимопомощ

9.Назначени са млади,амбициозни и мотивирани учители

10.Загрижен и отговорен непедагогически персонал

11.Прилагане на професионална компетентност за творческо реализиране на образователна програма и максимално овладяване на ДОС за ПУВ и подготовка.

12.Отлична подготовка за училище на децата от ПГ – резултатите от изходящата диагностика са

13.Разнообразни методи и похвати във ВОР “Използване на интерактивни методи”.

СЛАБИ СТРАНИ

1.Намаляване броя на децата

2. Продължилата епидемичната обстановка в страната до30.03.2022 год.

г. доведе до невъзможност за изпълнение на 100 % на всички задачи и мероприятия залегнали в Годишния план за 2021/ 2022 учебна година

3.По-активно участие на ДГ № 78 “Детски свят ” в търсене и реализиране на проекти – европейски и национални към различни министерства, освен към МОН.

ИЗВОДИ

1.Намаляване броя на децата в ПГ, поради постъпване в подготвителни групи в училище.

2.Отсъствие на децата от малките групи,поради епидемичната обстановка в страната –COVID – 19

3.Липса на участие на ДГ № 78 “Детски свят ” в Европейски проекти и съвместни проекти към МОН и др. министерства.

4.Нарастване броя на деца с не адаптирано и социално неприемливо поведение и неосвидетелствани деца, поради нежелание на родителите.

ВТОРИ РАЗДЕЛ

I.МИСИЯ:

ДГ № 78 “Детски свят ”поставя основите на личностното развитие на бъдещите граждани на Европейската общност, като съхранява националната култура и родовата идентичност, давайки любов и уважение на децата.

II. ВИЗИЯ: 

Утвърждаване авторитета на ДГ № 78 “Детски свят ” сред родителската общност за висок стандарт в образователно-възпитателната дейност с деца от 1 до 7 годишна възраст чрез създаване на комфортна , емоционална защитена и подкрепяща средагарантираща цялостно развитие на детето и много добра подготовка за училище.

III. ЦЕЛ:

Непрекъснато повишаване качеството на образованиена ДГ №78 „Детски свят“ , с осигуряване на условия за иновативна педагогическа дейност.                                                                                     IV. ЗАДАЧИ:

1.Изграждане на здравословна , сигурна и толерантна образователна среда , насърчаваща индивидуалното развитие на детето

2.Широко навлизане на нови информационни и комуникационни технологии

3.Придобиване на практически умения от децата за безопасно поведение на улицата, като участници в уличното движение

4.Овладяване на интелектуално – волеви форми на поведение и качествена подготовка на децата за училище

5.Активизиране работата на родителската общност като партньори на ДГ в процеса на социализация на детската личност и развитие на материалната среда за създаване на по-голям уют и комфорт в групите.

6.Оптимално разпределение на финансовите средства и тяхното разходване в условията на делегиран бюджет.

7.Ползотворно взаимодействие между детската градина и СО, район “Студентски”,дом за възрастни хора “Дълголетие”,Столична библиотека и др. институции за ефективно образование, обучение и възпитание на децата.

8.Усвояване на знания и умения за действия при бедствия, катастрофи и пожари

9.Продължаващо обучение и възпитание в посока съхраняване на български традиции и духовни ценности

ТРЕТИ РАЗДЕЛ

ОРГАНИЗАЦИЯИУПРАВЛЕНИЕНА ДГ №78 ДЕТСКИ СВЯТ

 

1.СТРУКТУРА

Структурата на ДГ № 78 се определя от принципа на делегиране на право и вътрешна свобода за инициатива на персонала.

Стратегическото и финансово управление на ДГ са в правомощията на директор и педагогическия съвет.Те определят общата структура на ДГ , приемат различни видове правилници за дейността и разработват институционалната политика , определят образователната , финансова и стопанска стратегия.

В ДГ № 78 за учебната 2022 / 2023 г. са приети 206 деца , разпределени в 8 групи – 2 яслени и 6 градински групи : 2 първи възрастови групи , 1 втора възрастова група , 2 трети възрастови групи и 1 четвърта възрастова група. Разпределението на децата по възрастов принцип и съобразно с желанието на родителите.

I ясленагрупа„Слънчице“ 22деца
     II ясленагрупа„Калинка“ 22деца

I „А“група „Мики Маус“

27деца

I „Б“ група „Пипи дългото чорапче“

26деца

II група „Трите прасенца“

29деца

III „А“ група „Червената шапчица“

28деца

III „Б“ група „Мечо Пух“

28деца

IV група „Буратино“

24 деца

Децата за 2022 / 2023 учебна година са 206 , като от тях 7 деца са със СОП.

 

През 2022/ 2023 уч. г. са утвърдени 31,5 щ. бр., разпределени както следва:

2.АНАЛИЗ НА КАДРОВО ОСИГУРЯВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

длъжност Заеман щат
А Педагогически персонал
1. директор 1
2 учители ДГ 12
3. старши у-ли 6
4. учители 5
5. главен у-л 1
3 учител по музика 0,5
4 педагог ясла 0,5
Общо          14,0
Б Административен персонал
1 счетоводител 1
2 ЗАС 1
3 касиер - домакин 1
Помощник -възпитатели
4 градински групи 6
5 яслени групи 3
6 чистач 1
Кухненски блок
7 готвач 1
8 помощник - готвач 1
9 работник кухня 0,5
10 работник поддръжка 1
В Непедагогически персонал 17,5

Образователен ценз и професионална квалификационна структура:

директор – магистър, IV – то ПКС

10 учители с висше образование

-магистър- 8 учители

-бакалавър – 2 учители

-професионален бакалавър – 4 учители

С V – то ПКС – 6 учители

С IV-то ПКС –   4 учители

С II – ро ПКС – 2 учител

За 2022/ 2023 уч. г .персоналът е разпределен по следния начин:

       

ГРУПИ УЧИТЕЛИ ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ ГРАДИНА СЕСТРИ В ЯСЛА ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ ЯСЛА КОРИДОРЕН ПОМ. ВЪЗПИТАТЕЛ

I "А" група –

„ Мики маус“

Ивета

Градинарова

Деляна

Дамянова

     

Антоанета

Мудова

     

I "Б" група –

„Пипи дългото чорапче“

Миглена   

Тодорова

Спаска

Божилова

     

Мариана

Ангелкова

   

Ани

Енева

II група

„Трите прасенца“

Искра

Петкова

Николина

Пенкова

     

Елена

Михайлова

   

Харизанка

Миланова

III "А" група –

„Червената шапчица“

Радка

Гълъбова

Боряна

Цановска

     

Михаела

Билчова

     

III "Б" група –

„ Мечо пух“

Невена

Кацева

Цеца

Гергова

     

Йорданка

Костадинова

     

IV група

„Буратино“

Иванка

Делчева

Катя

Вучкова

Венера

Петрова

     

Мария

Стоянова

     
Ясла 1 „Слънчице“

Цветана

Стаменова

 

Жанет

Рангелова

Виолетка

Симеонова

 
   

Камелия

Николова

Цветана

Цветкова

 
Ясла 2 „Калинка“

Цветана

Стаменова

 

Добринка

Павлова

Любомира

Абаджиева

 
   

Даниела

Миткова

Ана Т

ропанкова

 

 

Медицинскикабинет

Незабравка Стойкова

Таня Тричкова

Музикален ръководител Теодора Симеонова
Счетоводител Камелия Петрова
ЗАС

Ина Стоянска – Владова

Касиер- домакин Петранка Донева

кухня - готвач

- пом. готвач

- работник кухня

Мариана Ненова

Цветанка Драганова

Харизанка Миланова

Работник поддръжка Радан Петков

КОМИСИИ И РАБОТНИГРУПИ ЗАПОДПОМАГАНЕНАВОР В ДГ№78 “ДЕТСКИСВЯТ

Комисия за подбор на персонал

Председател:Ц.Стаменова–директор

Членове:

1. Р. Гълъбова –главен учител

2.М.Тодорова –старши учител

Комисия задиференциранооценяванеизаплащанетрудана учителите

Председател:М.Тодорова- главен учител

Членове:

1.Р.Гълъбова – главен учител

2.М.Билчова -учител

Комисия поетика

Председател:.И.Градинарова

Членове

1. Д. Павлова – медицински специалист

2.М. Стоянова – старши учител

Комисия попревенцияна насилието между и над деца

Председател: А.Мудова –старши учител

Членове:

1.М.Билчова -учител

2.И.Градинарова –старши учител

ЩАБ за защита при бедствия

Председател: С. Кенанова – директор

Зам.председател – М.Тодорова

Секретар – С.Божилова

Членове:

1.И.Градинарова – старши учител

2.Н.Стойкова – медицинска сестра

3.И.Петкова – старши учител

4.Й.Костадинова - учител

5.М.Ангелкова – старши учител

Комисия за противодействие на агресията и тормоза/ КПА /

Председател:Ц.Стаменова- директор

Членове:

1. А.Мудова – старши учител

2. М.Билчова -учител

Групазанаблюдение и оповестяване

Ръководител:М.Ангелкова

Членове:

3.М.Ненова - готвач

4.Б.Цановска – пом.-възп.

5.Р.Петков – работник поддръжка

Санитарен пост: Ръководител –Н.Стойкова – медицинска сестра

Членове:

1.Д.Павлова – медицински специалист

2.Ж.Рангелова – м.с.?

5.И.Делчева

Група за противопожарна защита

Ръководител: И.Петкова – старши учител

Членове:

1.Й.Костадинова - учител

2.М.Ангелкова – старши учител

3.Л.Абаджиева – помощник - възпитател

4.А.Тропанкова – помощник - възпитател

5.М.Ненова - готвач

Група за получаване и раздаване на ИСЗ

Ръководител:Й.Костадинова - учител

Членове:

1.П.Донева – касиер - домакин

2.Н.Пенкова – помощник - възпитател

3.Ц.Цветкова – помощник - възпитател

Група за поддържане и експлоатация на КСЗ

Ръководител:И.Делчева

Членове:

1.Д.Павлова –медицински специалист

2.Д. Дамянова – помощник - възпитател

3.В.Симеонова –помощник - възпитател

Група по условия на труд

1. М. Ангелкова –старши учител / представител на работодателя/

2. Б. Цановска – помощник –възпитател / представител на работниците и служителите/

Комисия по БДП

Председател: М.Стоянова- старши учител

Членове:

2. Е. Михайлова - учител

3. И.Делчева -учител

Комисия   по хигиената и храненето

Председател: Н. Стойкова– медицинска сестра

Членове:

2. Т.Тричковамедицинска сестра

3. Д. Дамянова –помощник -възпитател

Комисия поприеманетонадарения

Председател: М. Ангелкова – старши учител

Членове:

2.М.Тодорова – старши учител

3. М. Стоянова – старши учител

Комисия за естетизация на ДГ

Председател: Й.Костадинова – учител

Членове:

2.Т.Симеонова –ст.учител

3.Е. Михайлова – учител

4. М.Билчова -учител

5. К. Николова – счетоводител

Квалификация и кариерно развитие на педагогически персонал–

Комисия за оценяване труда на НП

Председател:Р.Гълъбова– гл.учител

Членове:

1.Н.Кацева – учител

2.Т.Тричкова – медицинска сестра

3.С. Божилова – помощник - възпитател

Секретари

1. на педагогическисъвети–Н.Кацева

2. на общисъбрания – М.Тодорова

3. на родителскотонастоятелство – Р.Гълъбова

Синдикални организации

КНСБ –               председател - Р. Гълъбова секретар – М.Билчова

КТ“Подкрепа”–председател – И.Петкова секретар-И. Градинарова

Учители заместващи директора

1.М. Тодорова

2.Р. Гълъбова

3.И.Петкова

   РаботатавДГ№78 Детскисвят”есъобразенасъс следните нормативниактове :

- ЗПУО в сила от 01.08.2016 г. /ДВ бр.79/13.10.2015 г./

- ЗЗД / ДВ бр.48/13.06.2000 г. , изм. и доп.ДВ 56 / 23.07.2019 г.

- ППЗЗД в сила от 25.07.2003 г. ДВ бр.66 / 25.07.20013 г.

- КонвенциятанаООНзаправатанадетето

- Конвенциязаправатаначовека

-Кодекс на труда

-Наредба № 5от 03.06.2016г. на МОН за предучилищновъзпитаниеи подготовка

-Наредба№8/11.08.2016г.заинформациятаидокументитезасистемата напредучилищнотоиучилищнотообразование

- Наредба№3/2007 г.наМЗзаздравнитеизискваниякъмдетскитеградини

- Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учители , директори и др.педагогически специалисти / ДВ бр.61 / 02.08.2019 г.

- Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда.

- Правилницитенадетската градина– Правилникзадейността,Правилникза вътрешния ред,Правилник заздравословниибезопасниусловиянатрудиобучения

- Задължителнатадокументациянадетската градина.

- Етиченкодекснаучилищната общност наДГ№78 „Детскисвят

УЧЕБНОВЪЗПИТАТЕЛНАРАБОТА

1.През учебната 2022 / 2023 г.работата в ДГ № 78 “Детски свят ” е съобразена със следните нормативни актовe:Кодекса на труда,ЗПУО,Наредба№5 за предучилищно образование, Наредба№ 8 за информацията и документите за системата на ПУО и др.

   Според изискванията на Наредба № 5 / 03.06.16 г. за предучилищното образование , ДГ № 78 “Детски свят” има разработена стратегия за развитиена ДГ № 78 за периода 2020 / 2024 г.

   Неразделна част от нея е програмната система на ДГ,която е разработена в съответствие на чл.70 , ал.1 и ал.2 от ЗПУО и чл.29 от Наредба № 5 за предучилищно образование.Програмната система съдържа:

1.Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

2.Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие

3.Тематично разпределение за всяка възраст

4.Механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование

В своята работа педагозите от I „А“, I „Б“ и II групи ще рабтят по програмната система на Издателство „Изкуства“, а III“А“, III „Б“ и IV групис Издателство ”Просвета” – “Чуден свят.

За надграждане знанията на децата от IIIтите и IVта групи ще работят:

III „А“ – УП „Светът на децата“ Издателство „Атласи“ – граждански, здравно, екологично и интеркултурно образование

III „Б“ - УП „Математика“ , Издателство „Сънрей“

IV та група - УП „Математика“ , Издателство „Сънрей“

През учебната 2022 / 2023 г. над държавните образователни стандарти в предучилищно образование ще продължи осъществяването на допълнителните образователни дейности по избор на родителите на децата и решение на педагогическия съвет , но според епидемичната обстановка от COVID – 19

  • английскиезик
  • приложни изкуства
  • латинотанци
  • народнитанци
  • футбол
  • Плуване
  • Тенис на маса

Заниманията по ДОД ще се провеждат два пъти седмично.

Програмната система е цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинено на общата цел на предучилищното образование, а именно полагане основите за учене през целия живот, като се осигурява физическо, познавателно, езиково, духовно-нравствено, социално, емоционално и творческо развитие на детето,като се отчита ролята на играта в предучилищна възраст.

3.Днизапосещениена:

учител по:

музика   -понеделник и сряда

  •                педагог в яслена група - 0,5 щ.бр. - по график

ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ

  

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

АДМИНИСТРАТИВНО – СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Видове дейности

Отговорник

Срок

1. Организиранеприеманадецатаиизготвяненаактуални списъци заучебната 2022/2023г. директор ЗАС медицински специалисти м. 09.2022 г.
2.

Изготвяне на годишен план за дейността на детското заведениезаучебната 2022/2023г.

Изготвяне на планзаконтролната дейност

директор м. 09.2022 г.
3.

Изготвяне на:

равилник завътрешния ред наДГ №78

равилник задейността на ДГ №78

равилник заБУВОТ

-Етичен кодекс на училищната общност на ДГ № 78

-Планзаевакуация

директор синдикални организации м. 09.2022 г.
4. Актуализиране на функционални графици за работа на помощнияперсонал

м.с.Стойкова

м.с. Тричкова

м. 09.2022 г.
5. Изготвяне на графикза дежурствата научителите И. Петкова постоянен
6. Инструктажнановопостъпилите служители Б. Цановска постоянен
7. Периодичен инструктаж м.с. Павлова НаІІІ месеца (персонал в кухня)
8. Актуализиране на длъжностните характеристики

Директор

ЗАС

м.10.2022 г.
9.

Изготвяне и заверкана Списък– образец

№ 2заучебната 2022/2023 г. в РУО-София-град

Директор

И.Стоянска - Владова

до 20.09.2022 г.
10. Изготвяне на   щатно разписание и други   финансови документи директор счетоводител м. 09.2022 г.
11. Оформяне и редовно актуализиране на родителскитетабла учителипо групи К.Генкова медицински специалисти постоянен
12. Годишенабонамент ЗАС 2023 г.
13. Извършване на инструктажзаесенно-зимниясезон

директор

М. Ангелкова (п-л на гр. БУВОТ)

м. 10.2022 г.
14. Профилактика на пожароизвестителната система и зареждане на пожарогасителите Касиер - домакин м. 10.2022 г.
15. Обследване говора на 5-6годишнитедеца

логопед

учителите         по групите

м. 10.2022 г..
16. Поддържане на сайтна ДГ№ 78 “Детскисвят”

А. Мудова

И. Градинарова

постоянен
17. Закупуванена медикаменти задетскотозаведение

м.с. Стойкова

м.с. Тричкова

м.10. 2022 г..
18. Осигуряване     на       формулярите     за     задължителна документация иучебнипомагала в детската градина и указания за водене на задължителната документация

директор

ЗАС

2022 г.
19.

Осигуряване на работно и представително облекло на настоящитеслужителиинановопостъпилите вДГ№78

Детскисвят”зауч.2022/2023 г.

директор счетоводител касиер-домакин 2022 / 2023г.
20. Актуализиране плана   за евакуация   и проиграване на пробнаевакуацияна децата от ДГ №78 медицински специалисти учители

м.11.2022 г.

м. 05. 2023 г.

21. Периодичнизаседания нагрупатапоусловия натруд М. Ангелкова 2022/2023уч.г.
22. Актуализиране на Списък– образец 2 за2022/2023уч.г.

директор

ЗАС

От 17 до 23.12.2022г.
23. Разработване   на бюджета на детското заведение за финансовата 2023 г. директор счетоводител 12.2022 г.
24. Извършване на инструктажзапролетно-летния сезон

директор

М. Ангелкова (п-л на гр. БУВОТ)

м. 04.2023г.
25. Изготвяне на сведениеза Средна месечна посещаемост ЗАС ежемесечно
26. Организиране надетски отдих и туризъм директор учители 2022/2023уч.г.
27. Търсене на контакти с институции,фондации, организации за подпомагане на дейността на ДГ № 78 “Детски свят ” директор учители 2022/2023 уч.г.

СОЦИАЛНО – БИТОВИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. Набавяне на канцеларскииучебниматериали счетоводител касиер-домакин м. 09.2022 г.и при нужда
2. Почистване на двора, занимални, офиси, складовеит. н.

Медицински сестри ,

пом.-възпитатели, домакин,         работник- поддръжка

постоянен
3.

- Подмянана тръби в подземието на ДГ

- изграждане на навес над ясления вход

- изграждане на библиотечен кът в детската градина

- закупуване на покривала за пясъчници

Директор

Работник-поддръжка

2022/2023 г.

4. Своевременно извършване на   текущи и частични ремонти работник-поддръжка постоянен
5. Поддържаненазеленитеплощиицветнитекътовев двора на ДГ №78 пом.-възпитатели работник–поддръжка постоянен

ОРГАНИЗАЦИОННА – ПЕДАГОГИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИСЪВЕЩАНИЯ Отговорник Срок
1. Организиране приема на деца, оформяне на групи и изготвянена списъци за учебната 2022/2023уч. г.

директор, педагог

м. 09.2022 г.

2. Отразяване и оформяне на електронните дневници по групи учители по групите М. 10 .2022г.
3.

Оформяне на родителските табла и входните фоайета

директор, музикален учител,

главенучител

27.09.2022 г.
4. Обсъждане график и дневен ред на родителските срещи учители м. 09.2022 г.
5. Организиране интериора в градината , съобразно работата през 2022 / 2023 уч. г. учители по групите м.10.2021 г.
6. Провеждане на диагностични процедури по групите учители по групите м.10.2021г.
7. Процедура по обезпечаване на детското портфолио с необходимата информация и портфолиата на учителите учители по групите м.10.2021 г.
8.

Обсъжданеорганизациятаназимен илетенотдихили ски-училищеотвсичкигрупи

Подготовка на изложби:

директор учители

м.01.2021г.

м.04.2021 г.

Педагогически съвет м. 09.2022 г.

1. Избор на секретар на педагогически съвети

2. Анализ на решенията на педагогически съвет от м.06.22 г.

3. Приемане на Правилник за дейността

4. Приемане на Правилника за вътрешен трудов ред

5. Приемане на Правилник за безопасни условия на възпитание , обучение и труд

6. Приемане на Етичен кодекс

7. Приемане на Програмна система

8. Приемане на учебен план , седмично разпределение и брой ситуации по образователните направления

9. Приемане форми на обучение

10. Приемане Годишен план за дейността на ДГ № 78 “Детски свят ”

11. Приемане Плана за квалификация и правилата за организиране, провеждане и отчитане на вътрешноинституционалната и продължаващата квалификация през

2022/2023 учебна година

12. План за работа на педагогическия съвет

13. План за контролна дейност

14. Приемане Плана по БДП и график на ситуациите

15. Програма за превенция и ранно напускане на образователната система в ДГ № 78 “Детски свят ”

16. Приемане План за работата със семейството и родители по групи

17. Приемане на критерии и избор на комисия за оценяване труда на НП

18. Организация на учебния ден

19. Дневен ред на РС и график за провеждане

20. Мерки за повишаване качеството на образование в ДГ № 78 “Детски свят ” и избор на комисия

21. Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Педагогически съвет м. 10.2022 г.

1.Приемане Механизъм на противодействие на насилието и тормоза над деца , и при кризисна интервенция в ДГ № 78 “Детски свят ”

2. Приемане на План за действие при бедствия, аварии, катастрофи и извънредни ситуации.

3. Приемане План за работа на главния учител

4. Приемане План за здравно, гражданско, екологично и интеркултурно образование

5. Приемане модел за адаптация ДГ №78 „Детски свят“

6. Приемане План за приобщаващо образование и осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата в ДГ № 78

7. Приемане План за работа с надарени деца в ДГ № 78 “Детски свят ”

8. Комисии и работни групи за подпомагане на ВОР – евентуална промяна в състава

9.План за работа на етичната комисия в ДГ № 78

10.Правила за работа на екип за подкрепа на личностно развитие в ДГ № 78

11.Приемане План за насърчаване на грамотността и повишаване желанието на децата за възприемане на художествена литература

12..Правила за поведение по групите в ДГ № 78 “Детски свят ’

13..План за взаимодействие с родителите на децата по групи в ДГ № 78 “Детски свят ”

14.Приемане на Празничен календар

15.Избор на ДОД

Педагогически съвети м. 11.2022 г.

1.Отчет на решенията от предходния съвет

2.Анализ на резултатите от проведеното входно ниво

3.Приемане на График за педагогически консултации по групите

4.Доклад – анализ на портфолиото на детската градина за предходната 2021 / 2022 уч.г.

Педагогически съвети м. 01.2023 г.

1.Отчет на педагогическата работа през първо полугодие на 2022 /2023 учебна г.

Отг.учителите

2. Приобщаващо образование - отчет на екипите по групите за подкрепа на личностно развитие на децата със СОП.

3. Номинация на учител за награждаване

4. Избор на познавателни книжки за следващата учебна година

Педагогически съвет м. 04.2023г.

1. Отчет на решенията от предходния съвет

2. Предложения за промени в Правилниците, регламентиращи дейността на ДГ

3. Анализ на проверките през 2022 / 2023 учебна г.

4. Отчет на групите за работата със семейството

5. Годишен отчет за резултатите от работата на комисиите в ДГ

Педагогически съвет м. 06. 2023 г.

1. Анализ на резултатите от проведеното изходно ниво на децата

2. Анализ на контролна дейност

3. Избор на комисия за оценка на педагогическите специалисти в ДГ № 78 във връзка с допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати за 2022 / 2023 учебна година и карта за оценка на труда па ПС

4. Приемане на предложения за квалификация за предстоящата 2023/2024 учебна година.

5. Приемане на План за работа през летния период и неучебно време

6. Обсъждане график на годишните отпуски

КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙОСТ 

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Вид квалификация/ Тема

Организационна форма/лектории, вътрешноинституцион. дискусионни форуми, открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти, резулт. и анализи на педагогически изследвания и постижения, споделяне на

иноват. практики/

Време на провеждане

 

 

Целева група

/брой участници/

 

 

 

 

 

Ръководител/отговорник за провежданата квалификац. форма

 

 

 

Брой академ. часове

1.Помощни и технологични средства при обследване на деца със СОП семинар

м.10.2022 г.

м.10.2022 г.

15

Директор

Невена

Кацева-

учител

1 час
2.Насоки, подходи и техники за работа с деца с емоционални проблеми семинар м.11.2022 г. 15

Директор

Миглена

Тодорова–

старши учител

1 час
3.Форми на учебна работа в художествено-изобразителната дейност на детето в ПУВ семинар м.12 .2022 г. 15

Директор

Радка Гълъбова – главен учител

1 час
4. „Възможности за речево развитие на децата в ДГ чрез дидактична игра“ семинар м.01.2023 г. 15

Директор

Антоанета Мудова – старши учител

1 час
5. „Трудности и проблеми на децата от ПУВ“ семинар м.02.2023 г. 15

Директор

Мария Стоянова – старши учител

1 час
7.Характеристика на екологичното възпитание като комплексно психологическо образование семинар м.03.2023 г 15

Директор

Елена Михайлова – учител

1 час
8. „Практически насоки за подкрепа на детето в ситуации на раздяла и конфликт между родителите“ Практикум м.04.2023 г 15

Директор

Михаела Билчова - учител

2 часа

 

 

ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Тема

Организац. форма

/курс,

семинар, тренинг, школа, практикум, лектория, уебинар, специализ. и др./

Време на провежд.

Целева група

/брой участници/

 

Брой

академични часове

 

 

 

Източник на финансиране

1. Работа с административна платформа "OneBook" за детски градини. 09. 2022 г. Учители

29-30.09.2022 г

16 ч.

Бюджет на детската

градина

2.Подготовка и обучение за безопасно поведение при бедствия“

 

 

Учители

Бюджет на детската

градина

3.”Методика за обучение на децата и учениците по БДП“

 

 

 

 

Обучение

Бюджет на детската

градина

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

1.Изготвяне на Проект по ПМС № 46 / 20 г. за физическа активност ,физическо възпитание , спорт и спортно – туристическа дейност на деца и учащи в институции в системата на предучилищно и училищно образование и във висшите училища

2.Проект към Програма за развитие на физическото възпитание и спорта на

 

ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР

                                                                                                                     

м.Септември
 
 • Откриване на новата учебна 2022/2023г.

развлечение с участие на 4та възрастова група

 
м. Ноември
     
м. Декември
 
 • Посрещане на коледари“ – 4та група
 
 
 • „Добре дошъл, Дядо Коледа!“ – развлечение с участието на всички групи.
19.12.2022 г.
М.Февруари  
     
м.Март
 • „Посрещане на баба Марта“-развлечение с всички групи
 
 
 • „Мартенички бели и червени“ -3та „А“ група
 
     
     
м. Април
 • “Пролетна приказка“ –1ва „А“ група
 • „Пролетна приказка“ – 1ва „Б“ група
 • „Чук-чук яйчице“ – 2ра група
 • „Цветница е “ – 3та „Б“ група
 
м.Май
 • „Довиждане детска градина“ - 4та група
 
 
 • Юбилеен концерт – 35 години „Детски свят“
 
     
м.Юни    
 
 • 1-ви юни – Ден на детето – развлечение за децата от всички групи
 

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Осъществява се административен контрол, финансов контрол и педагогически контрол

Открити практики

  I А– ОН: Околен свят И.Градинарова м. 04.2023 г.
  I Б – ОН: Околен свят М. Ангелкова м. 03.2023 г.
  II –ОН :Математика И. Петкова м. 02.2023 г.
 

III А–ОН: Математика

М. Билчова

м. 03.2023 г.

 

  III Б–ОН: Околен свят

Й. Костадинова

м. 10.2022 г.
 

IV група – ОН: Математика

И. Делчева

м. 04.2023 г

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1.

Извършване прием на новоприетидеца

в градинаи ясла                      

Срок:м.10.2022 и м.11.2022 год.

Отг: медицински сестри кабинет

2.

Представяне на профилактични карти

от личният лекар

До 31.10.2022 г

Отг: медицински сестри

3. Провеждане на здравнибеседи

Срок: Постоянен

Отг:медицински

сестри

4.

Работа с родители

-инфекциозни заболявания

-закаляване на децата

- здравословно хранене на децата

Срок: Постоянен

Отг: Медицински сестри

5.

Работа с  деца под формата на

игри и занимания за ъздаванена здравниихигиенни навици

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

6.

Изнасяне на материали за родителите

по теми, които засягат интересите

на децата им.

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

7.

Консултации с родители по теми,

които засягат интересите на децата им

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

8.

Извършване на хигиенни проверки

в детската градина

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

9.

Хигиенни проверки в кухненския

сектор. Проверки за грамажа,

приготвянето на храната и нейното

разпределение

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

10. Изследвания по повод хигиенни и противоепидемични мерки в ДГ

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

11.

Изготвяне на график за работата на

помощния персонал

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

12.

Изготвяне на седмично меню -

целогодишно

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

13.

Провеждане на беседи на здравна

тематика от медицинските сестри

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

14. Предаване на отчети

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

15. Проверки относно правилното сервиране и разпределяне на храната по групите

Срок:Постоянен

Отг:Медицински сестри

16.

Организиране дейността на детската

градина в изпълнение на Национална

кампания за безплатно поставяне на силанти

 
     

 

РАБОТА С РОДИТЕЛИ

 

 

отговорник

 

срок

1.

Анкети зо проучване нагласите на родителите за допълнителни образователни дейности ДОД в детската градина

Родителскисрещи по групите: А/

-запознаване   с     извадките   от     Правилника   задейносттана ДГ№ 78 „Детски свят“

-организация на новата учебна година

-Избор на родители за Обществен съвет

-застраховане надецата

-разни

 

30.09.2022 г.

01.10.2022 г.

2022 / 2023 уч.г.

2. Подпомагане на родителите , чрез родителските срещи през учебната 2022 / 2023 уч.г с разяснителна цел,относно насърчаване на четенето и повишаване на грамотността сред децата Учителките по групи постоянен
3. Запознаване с резултатите на децата от входящата диагностика Учители по групи м. 10.2022 г.
4.

Ден на Народните будители

Ден на толерантността

Учителите по групи

4та група

01.11.2022 г.

16.11.2022 г.

5. Изработване на сурвачки съвместно с родители 3та „А“ група м. 12.2022 г.
6. „Коледна работилница – в помощ на джуджетата“ 3та „Б“ група м. 12.2022 г.
7. Зимни игри на открито 1ва „Б“ група м. 01.2023 г.
8. „Развитие на детето от ПУВ – съвременни акценти“ –семинар с родители 1ва „А“ група м. 01.2023 г.
9. Честване деня на Левски Инициатива на ДГ м. 02.2023 г.
10. Кръцни, нанижи, закачи“ 3та „Б“ група м. 02.2023 г.
11. „Мама и аз“ – конкурс най-красива мартеница 2ра група м. 03.2023 г.
12. „Пролетно почистване“ 2ра група м. 04. 2023 г.
13. „Великденски яйца“ 3та „А“ група м. 04.2023 г.
14. “Четем заедно с мама и татко – Инициатива на ДГ м. 04.2023 г.
15. „Здрави и силни“ – спортен празник 1ва „Б“ група м. 05.2023 г.
16. “Организиране на   кампания сред децата, учители и родители за обогатяване на библиотечните кътове по групи” Учители по групите 2021/ 2022 уч.г.
17. Участие на родителите в тематичните тържества на децата Учители по групите 2022-2023 г.
18. Запознаване родителите с резултатите от изходящата диагностика на децата. Учители по групите м. 06.2023 г.
   

  

ОБЩИ СЪБРАНИЯ С ПЕРСОНАЛА

отговорник срок
1.

-запознаване с актуализираните     правилници на детското заведениеза

уч. 2022/2023 г.

-избор на групипоусловия натруд

-работнооблекло

М. Тодорова

м. 10.2021 г.

2.

-предложения за честване на Нова година,8 март и др.

директор 2022/2023уч.г.
3.

24 май

-обсъждане       на     трудовата     и       финансовата дисциплина

-графикна предложенията залетните отпуски

Р. Гълъбова И. Петкова счетоводител
4.

-начин наполучаване на СБКО

-обсъжданеиизготвяне направилатазаработна заплата

директор счетоводител синдикални организации м.01.2022 г.
5.

-отчетнагрупата поусловияна труд

-отчетнакомисиятапо хигиена издравеопазване

директор М.Ангелкова комисия м.05.2022 г.

РАБОТА С ВЪНШНИ ИНСТИТУЦИИ

отговорник срок
1.

Съвместни       мероприятия      с         район

Студентски”

-изложбинарисунки в районната администрация

Симеонова учители наПГ

2022/2023учебна година

2.

Честване на празници в дом за възрастни хора “Дълголетие

директор

Симеонова

учителинаПГ-5и

ПГ - 6 годишни

2022/2023 учебна година

3.

Съвместнимероприятияс55-тоСОУ“Петко

Каравелов” и8-мо ОУ “ Васил Левски ”:

  • Участие в родителските срещи на 4та възрастова група
  • Посещение на открити моменти
  • Посещение на бъдещите първокласници в училище с цел адаптация

директор

Петкова

2022/2023 учебна година
4. Съвместна   дейност с РС   по Пожарна безопасност – посещениена пожарната в кв.”Дървеница”

директор

Петкова

10.09.2022 г.
5. Коректни   отношения със синдикатите – КНСБ иПОДКРЕПА директор 2022/2023 уч.г.
6.

Участиенаперсоналаидецатав “Bulgaria Cap Project” – събиране на пластмасови капачкиипомощ надецата внужда

Михайлова 29.09.2021 г.
7.

Съвместно     мероприятие   със     Столична

Библиотека /филиал Студентски град/

директор 2022/2023уч.г.
8.

Работа с неправителствени организации

учителите 2022/2023уч.г.
9. Работа по проект – Спортно-туристическа дейност. „Горската пътека на приказките“ 05.10.2022 год.

Годишният план за учебната 2022/2023 година е приет на   заседание на Педагогически съвет с протокол № 1/21.09.2022 год. Планът е отворен и може да бъдед опълван и променян през учебната година.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

                    УТВЪРЖДАВАМ:

                                                    /СВ.КЕНАНОВА/

                                                     ДИРЕКТОР НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ”

 

                    СЪС ЗАПОВЕД № 13 / 17.09.2021 г. 

 

 

ЕТИЧЕН   КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ЗА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА    

ВЪВЕДЕНИЕ

 

   Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ДГ  №78 в сферите на: образование, здравеопазваноциални грижи, правосъдие, вътрешни работи и други, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебни задължения и конфликт на интереси.

   Моралният кодекс за работа с деца има за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  І

 

                                          ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл.4 На всяко дете е гарантирано правота на:

  - свобода на изразяване на мнение

  - свобода на мисълта, съвестта и религия

 - формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно

Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форма на въздействие.

Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.10 Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  ІІ

 

                     ОТГОВОРНОСТИ    НА    УЧАСТНИЦИТЕ   В ОБЩНОСТТА

 

Педагогически специалисти и служители в  ДГ

 

Чл.11 Всички  работници и  служители  в  ДГ „Детски свят“ са длъжни:

 1. Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност и отговорност
 2. Да осъществяват действия, да предлагат и да вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията
 3. Да не накърняват престижа на детската градина не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот

        Педагогически  съвет

 

Чл.12/ 1/ Педагогическият съвет предприема мерки за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на общността.

/2/ Изгражда вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба:

 1. Правилник за дейността на детската градина чрез изграждане на постоянно действащи комисии- Етична комисия, Комисия по противодействие на тормоза, Комисия по качество
 1. Годишният план за дейността на детската градина. Предприемат се конкретни дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели, свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата.
 1. Мерки за повишаване качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.
 1. Планове за самостоятелна форма на обучение-в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете нуждите му от подкрепа.

Обществен съвет

 

Чл.13  При вземане на решения Общественият съвет да спазва Етичния кодекс на общността към ДГ  „Детски свят“ и да не накърнява достойнството и авторитета на членовете й.

Чл.14   Общественият съвет да изпълнява своите правомощия само при необходимост и при нарушаване на Етичния кодекс на общността.

Чл.15 Членовете на Обществения съвет в дейността си да избягват наличие на конфликт на интереси.

Родители

 

Чл.16  Родителите имат следните  права, свързани с етиката в отношенията с работещите в детската градина:

 1. Своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите на децата си и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 4. Веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието, възпитанието и социализацията и с личностното развитие на децата си;
 5. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на ДГ или Родителското настоятелство „Детски свят с любов“
 6. Да изразяват мнение и да правят предложения  за развитие на детската градина

Чл.17 Родителите имат следните  задължения, свързани с етичните правила в детската градина:

1.Да осигуряват постоянно присъствие на децата в детската градина, като уведомяват своевременно в случаите на отсъствието му.

2.Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в средата, развитието им и поведението им.

3.Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето.

4.Да участват в процеса на изграждане на етични, здравни, трудови, учебни и други навици като част от изграждането на умения за учене през целия живот.

5.Да проявяват постоянни грижи  за доброто образование на своето дете.

6.При възникване на проблем първо поговорете с учителката. Тя винаги има добри намерения. Добре е тонът ви да не бъде критичен, защото децата са склонни да преувеличават. Не се саморазправяйте по между си и не търсете обяснение от други деца без присъствието на техните родители.

7.Не подронвайте авторитета на учителите пред детето си. Не си позволявайте да коментирате пред него учители, другите деца или родителите им. Детето ви прекарва голяма част от времето си с тях.

8.Бъдете активни участници в живота на детето си в детската градина- присъствайте на срещите, помагайте на учителите.

Чл.18 Родителят трябва да упражнява контрол и да налага  своя авторитет без насилие, като зачита детето и спазва основните му права.

Чл.19 Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.20 Родителят трябва да стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на общността.

Чл.21 Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача: да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

 

                                                                   РАЗДЕЛ  III

 

                    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

 

Чл.22Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.23 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.24Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.25Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционално и физическо развитие на детето.

Чл.26Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.27Да работим за най-добрия интерес на детето.

Чл.28Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

 

Чл.29 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото му и емоционално здраве и развитие.

Чл.30 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин                 децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.31 Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл.32 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.33 Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл.34 Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

                                                                           РАЗДЕЛ ІV

 

              МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

 

Чл.35 Наша първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл.36 Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.37 Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.38 Информиране семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е възможно включвайки го във вземането на такива решения.

Чл.39 Зачитане правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл.40 Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.41 Не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Не влизаме в отношения  с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл.42 Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.43 Ангажименти по разработването на правила за опазването поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл.44 В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

                                                                            РАЗДЕЛ V

 

                             ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл.45 Изграждане и поддържане  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.46 Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.47 Работа за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията и  проява на нетърпимост към подобни действия.

 

                                                                             РАЗДЕЛ  VI

 

                  МОРАЛНИ  ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл.48Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме  компетентност,квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл.49 Работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.50 Работим за подобряване на сътлрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.51 Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.52 Работа за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.53 Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които ги нарушават.

                                                                            РАЗДЕЛ  VІI

 

                               ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл.54Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си  по начин , допускащ влияние от друг.

Чл.55 Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загуба или повреда.

Чл.56 Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.

Чл.57 Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в ДГ №78 единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

Чл.58 Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.59 Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, учебната институция или който и да е служител в системата.

 

                                                                            РАЗДЕЛ VІІI

 

                                     КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.60Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и  обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

 

РАЗДЕЛ  ІX

 

ПРАВИЛА  ЗА   ДЕЙНОСТТА    НА   КОМИСИЯТА ПО  ЕТИКА

 

Чл.61   Комисията по етика приема  правила за дейността си, с които се запознава  педагогическия съвет и които се утвърждават от Директора

Чл.62 Всеки заинтересован член може да внесе жалба до  Комисията по Етика, която  се завежда  във входящ дневник.

Чл.63 Комисията по Етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс , а при необходимост се самосезира.

Чл.64 Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася  с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.65 Комисията по етика е длъжна веднъж  годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ №78.

 

                                   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс , са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на ДГ №78 „Детски свят”. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато  развитие и обогатяване.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в интерес на детето.
 3. В работата си да не използвам  физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила, заложени в този Кодекс.

 

  Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед №....от Директора на ДГ №78 „Детски свят” и влиза в сила от същата дата.

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ”

   

  

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В

ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

 

Приети с решение на ПС с Протокол № 1 и Заповед на директора

 

    Увод

   Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ № 78 “Детски свят ” се основават на чл.263,ал.1,т.7 от ЗПУО , съобразени с Наредба № 16 / 08.12.16 г. за управление качеството в институциите и Наредба № 15от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Управление на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията от които зависи качеството на образование и резултатите от него.     Осъществява се на национално , регионално и институционално равнище.

  Повишаването качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между традициите на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.

   Оценяване качеството на образованието се извършва чрез самооценка и инспектиране.

   Самооценяването се извършва при условия и по ред определен с ДОС за управление на качеството в институциите,а инспектирането при условия и по ред определени с ДОС за инспектирането на детски градини и училища. Самооценяването е вътрешна система за управление на качеството в ДГ и се извършва от комисия в ДГ № 78 “Детски свят ”,чрез дейности , процедури и критерии.

    Задачи

1.Стимулиране и мотивиране за изяви на децата и учителите

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Въведение
 • Визия

II ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Повишаване на качеството на предоставеното об