^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА БДП

                                                                                  

 

УТВЪРДИЛ:………………

ВЕСЕЛА ИВАНОВА

Директор на ДГ № 78 Детски свят

Заповед № 16 /15.09.2023 г.

ПЛАН - ПРОГРАМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

НА ДГ № 78 „Детски свят“

2023/2024 учебна година

 

 

 

      План-програмата е разработена в изпълнение на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021 - 2030 г., Плана за действие 2023 - 2024 към Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата и Секторната стратегия за безопасност на движението на пътищата (2021-2030) на Министерство на образованието и науката.

      В плана целите и тематичните направления са разпределени по области на въздействие от националната политика по БДП. Планът е обект на актуализация в началото на всяка учебна година.

               

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование на мярката

3

Ефект на мярката

4

Отговорник по мярката

5

Индикатор и срок по мярката

6

Източник на информация за докладване на изпълнението на мярката

1.1

Цел:

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, контрол и оценка на

политика по БДП в ДГ №78 „Детски свят“

1.1.1

Отчитане пред РУО изпълнението на План-програмата за действие по БДП за 2023 г. в ДГ № 78 „Детски свят“.

Годишна отчетност на цялостната политика по БДП Директор

Доклад по Плана за действие за БДП за 2023 г. до РУО за изпълнени мерки за БДП.

Срок: м. октомври 2023 г.

Информация за изпълнение на мерки по БДП за 2023 г.

Срок: януари 2024 г.

Годишен доклад по Плана за действие за БДП за 2023 г.

Информация за изпълнение на

мерките от Комисията по БДП

1.1.2

Годишно актуализиране на

План-програмата за действие по БДП 2023 г. в ДГ № 78 „Детски свят“.

Гъвкавост и адаптивност на годишното изпълнение на политиката по БДП съгласно годишните приоритети и оперативни цели на националната политика по БДП, разработвани от ДАБДП.

Комисия по БДП

В ДГ № 78 „Детски свят“.“

Актуализиран План за действие за БДП.

Срок: за актуализацията - ежегодно - постоянен.

Актуализиран План за действие за БДП.

Информация, докладвана на заседанията на Комисията по БДП

1.1.3

Разработване на годишна

план-програмаза БДПна ДГ № 78 „Детски свят“.

Годишна плановост на мерки по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Комисия по БДП

Годишна план-програма за БДП на Комисия по БДП

Срок: ежегодно

15 септември 2023-2024 г.

Годишна план-програма за БДП,представена от директора на

ДГ № 78 „Детски свят“.

1.1.4 Наблюдение и оценка на изпълнението на мерките по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“. Доклад за изпълнение на мерки по БДП на ДГ № 78 „Детски свят“.

Директор на

ДГ № 78 „Детски свят“.

Анализ, управленски контрол и вземане на решения по време на изпълнението на мерките по БДП.

Прилагане на методология за набиране и обработване на данни за състоянието на възпитанието и обучението по БДП.

Преценка на мерките от гледна точка на техните резултати и въздействие, както и на потребностите,

чието удовлетворение се цели с тях.

Срок: постоянен, регулярно по тримесечие

Годишен доклад за изпълнение на План-програмата по БДП в ДГ №119 „Детска планета“

Данни за състоянието на възпитанието и обучението по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.“

1.1.5 Планиране и финансово осигуряване на мерки по БДП в рамките на бюджета на ДГ № 78 „Детски свят“. с цел обогатяване на образователните ресурси и материална база. Планово и финансово обезпечаване на мерките по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Директор

Комисия по БДП

Предвиждане на устойчиво финансиране на мерките по БДП в годишните бюджетни разчети на ДГ № 78 „Детски свят“.Срок: постоянен

Бюджетни разчети на ДГ № 78 „Детски свят“.Годишен доклад за изпълнение на мерките по БДП.

1.2

Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.1

Изпълнение на методически указания на ДАБДП в изпълнение на НСБДП и произтичащите от нея документи.

Стандартизиране на планирането, изпълнението, оценката и отчитането на държавната политика по БДП.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.Комисия по БДП;

Педагогически специалисти.

Изпълнени методически указания.

Срок: постоянен.

Информация за изпълнени мерки по БДП, за целите на заседанията на Комисията по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Кореспонденция между институциите

1.3 Цел:Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и академични среди.

1.3.1

Организиране и провеждане на обществени консултации по важни теми в областта на БДП.

Установяване на становищата на заинтересованите страни в гражданското общество.

Председател на Комисията по БДП;

Директор на ДГ№78

Проведени консултации с Обществения съвет.

Срок: постоянен

Кореспонденция

Становища.

1.4 Цел: Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка на сътрудничество и съпричастност за различни аспекти по БДП
1.4.1 Прилагане на единна комуникационна стратегия по БДП. Публичност и прозрачност на политиката по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“. Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.

Публичност и прозрачност на политиката по БДП ДГ № 78 „Детски свят“. Проведени обществени консултации.

Обсъдени становища на заинтересованите страни извън изпълнителната власт и нейната администрация.

Срок: постоянен

Интернет страница на ДГ № 78 „Детски свят“.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1

Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при взаимодействието им с пътната система като участници в движението по пътищата

2.1.1

Оптимизиране обучението на децата по БДП:

-      Актуализиране на учебната документация по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“. въз основа на опита в република България и водещите страни по БДП;

-      Определяне на финансови, технически и човешки ресурси за обезпечаване на обучението по БДП;

-      Определяне на конкретни образователни цели като изисквания за обучение по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

-      интегриране на темите по БДП в темите от образователното съдържание по образователни направления;

-      използване на учебни материали и подходи, адаптирани както към възрастта и зрелостта на децата, така и към духа на времето;

-      подпомагане на директора на ДГ № 78 „Детски свят“.от централните и местните власти в прилагането на националната политика по обучение в областта на БДП;

-      обезпечаване на детската градина с годишни образователни планове за безопасна градска мобилност с участието на експерти, родители и др. при спазване на държавен образователен стандарт за приобщаващо образование;

-    Практическа насоченост на ситуациите, като се включват обучение и опит на практика в реални условия, адаптирани към ролята, която имат в системата на движение;

-    Осигуряване на механизъм за обратна връзка и оценка на ефективността на обучението по БДП.

Подобрено управление на дейностите за възпитание и обучение на   децата по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.Педагогически специалисти;

Комисия поБДП.

Изпълнени мерки за подобряване обучението на децата по БДП.

Срок: постоянен, по месечен график на УКБДП

Заседания на комисията по БДП;

Годишен доклад за изпълнение на План-програмата на ДГ № 78 „Детски свят“.

2.1.2 Повишаване на квалификацията  на педагогическите специалисти във връзка с обучението по по БДП:   начална, периодична и поддържаща.

Подготвени педагогически специалисти в областта на БДП.

Заимстване на добри европейски практики.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.

Комисия по БДП

Изпълнени мерки за подобряване квалификацията на специалистите по БДП в системата на образованието.

Срок: постоянен

Годишен доклад на директора за изпълнение на политиката по БДП.

Информация от заседанията на Комисията по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

2.1.3

Извънкласни инициативи по БДП:

-      Рисунка на асфалт по тема;

-      Изготвяне на изложба по тема БДП;

-      Подвижни игри;

-      Разучаване и изпълнение на песни на тема БДП.

Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.;

Педагогически специалисти;

Родителски съвети;

МВР, Сектор Пътна полиция

Изпълнени инициативи по БДП за децата в ДГ.

Срок: постоянен

Годишен доклад на директора за изпълнение на политиката по БДП.

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП

2.1.4 Организиране и провеждане на инициативи между детски градини, свързани с културата на движението. Подкрепа за творческите изяви на децата по темата за БДП.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.;

Директори на детски градини;

Педагогически специалисти; Сектор „Пътна полиция”

Изпълнени инициативи по БДП за децата в ДГ № 78 „Детски свят“..

Срок: постоянен

Годишен доклад на директора за изпълнение на политиката по БДП.

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП

2.1.5 Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на децата, свързан с учебна и/или извънучебна дейност. Усъвършенстване на контрола за безопасен превоз на деца и ученици в пътните превозни средства.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.;

Педагогически специалисти.

Изпълнени мерки за ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца.

Срок: постоянен.

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП
2.1.6

Провеждане на кампании на ДГ № 78 „Детски свят“. в областта на БДП, насочени към децата.

Подготвени   деца в областта на БДП.

Повишаване на информираността за рисковите фактори, свързани с безопасността на движението по пътищата.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.;

Педагогически специалисти;

Родители

ГДНП ,Сектор „Пътна полиция”

Изпълнени кампанийни инициативи в областта на БДП, насочени към децата.

Срок: м. април

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП на ДГ № 78 „Детски свят“.
2.2

Цел:

Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.2.1 Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по пътищата. Популяризиране на политиката за БДП.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.;

Педагогически спечиалисти;

Родители;

МВР, сектор Пътна полиция;

Районна администрация;

НПО;

Граждански организации

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно, 29 юни.

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП на ДГ № 78 „Детски свят“.
2.2.2

Отбелязване на Международния ден за безопасност на движението по пътищата

.

Популяризиране на политиката за БДП.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.

Педагогически специалисти;

Родители;

МВР, сектор Пътна полиция;

НПО;

Граждански организации;

Организирани и проведени мероприятия.

Срок: ежегодно

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по ДГ № 78 „Детски свят“.
2.3 Цел: Развитие на социално – отговорна организационна култура за БДП
2.3.1

Прилагане на комплекс от мерки по

БДП спрямо работещите в ДГ № 78 „Детски свят“.

Предпазване на работещите в ДГ № 78 „Детски свят“. от ПТП при служебното им взаимодействие с пътната система.

Директор на ДГ № 78 „Детски свят“.

Работещи в ДГ № 78 „Детски свят“.;

МВР, сектор Пътна полиция

Функциониращи системи от мерки по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Срок: постоянен

Системни мерки по БДП в ДГ № 78 „Детски свят“.

Годишен доклад за изпълнение на План – програмата по БДП на ДГ № 78 „Детски свят“.