^Горе
Get Adobe Flash player

ЕТИЧЕН КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

                    УТВЪРЖДАВАМ:

                                                    /СВ.КЕНАНОВА/

                                                     ДИРЕКТОР НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ”

 

                    СЪС ЗАПОВЕД № 13 / 17.09.2021 г. 

 

 

ЕТИЧЕН   КОДЕКС И ПРАВИЛА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

ЗА 2021 / 2022 УЧЕБНА ГОДИНА    

ВЪВЕДЕНИЕ

 

   Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в ДГ  №78 в сферите на: образование, здравеопазваноциални грижи, правосъдие, вътрешни работи и други, регламентира етичните правила, които следва да се прилагат при изпълнение на служебни задължения и конфликт на интереси.

   Моралният кодекс за работа с деца има за цел:

 1. Да представят основните ценности и принципи, които работещите с деца трябва да знаят и спазват в своята практика.
 2. Да утвърдят волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност.
 3. Да насочват поведението и подпомогнат работещите с деца в решаването на етични дилеми, които срещат в своята практика.
 4. Да очертаят моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  І

 

                                          ОСНОВНИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

  Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл.1 Детството е изключително важен период от живота на човека.

Чл.2 Семейството е най-естествената среда за развитието на детето.

Чл.3 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност.

Чл.4 На всяко дете е гарантирано правота на:

  - свобода на изразяване на мнение

  - свобода на мисълта, съвестта и религия

 - формиране на собствени възгледи в право да ги изразява свободно

Чл.5 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форма на въздействие.

Чл.6 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.

Чл.7 Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.

Чл.8 Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето.

Чл.9 Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация.

Чл.10 Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

 

                                                                          РАЗДЕЛ  ІІ

 

                     ОТГОВОРНОСТИ    НА    УЧАСТНИЦИТЕ   В ОБЩНОСТТА

 

Педагогически специалисти и служители в  ДГ

 

Чл.11 Всички  работници и  служители  в  ДГ „Детски свят“ са длъжни:

 1. Да спазват принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност и отговорност
 2. Да осъществяват действия, да предлагат и да вземат решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в институцията
 3. Да не накърняват престижа на детската градина не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот

        Педагогически  съвет

 

Чл.12/ 1/ Педагогическият съвет предприема мерки за превенция при възникването на конфликти и превантивни дейности за осигуряване на позитивен организационен климат и подкрепа на общността.

/2/ Изгражда вътрешни нормативни актове, съгласно действащата нормативна уредба:

 1. Правилник за дейността на детската градина чрез изграждане на постоянно действащи комисии- Етична комисия, Комисия по противодействие на тормоза, Комисия по качество
 1. Годишният план за дейността на детската градина. Предприемат се конкретни дейности в оперативен план за постигане на стратегическите цели, свързани с възпитанието, обучението и социализацията на децата.
 1. Мерки за повишаване качеството на образованието, произтичащи от оперативните цели на Стратегията.
 1. Планове за самостоятелна форма на обучение-в зависимост от индивидуалните потребности на всяко дете нуждите му от подкрепа.

Обществен съвет

 

Чл.13  При вземане на решения Общественият съвет да спазва Етичния кодекс на общността към ДГ  „Детски свят“ и да не накърнява достойнството и авторитета на членовете й.

Чл.14   Общественият съвет да изпълнява своите правомощия само при необходимост и при нарушаване на Етичния кодекс на общността.

Чл.15 Членовете на Обществения съвет в дейността си да избягват наличие на конфликт на интереси.

Родители

 

Чл.16  Родителите имат следните  права, свързани с етиката в отношенията с работещите в детската градина:

 1. Своевременно да получават информация за успеха и развитието на децата си, за спазването на правилата в детската градина и за приобщаването им към общността;
 2. Да се срещат с ръководството на детската градина, с учителите на децата си и с другите педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;
 3. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето;
 4. Веднъж годишно да получават информация, подкрепа и консултиране в детската градина по въпроси, свързани с образованието, възпитанието и социализацията и с личностното развитие на децата си;
 5. Да избират и да бъдат избирани в Обществения съвет на ДГ или Родителското настоятелство „Детски свят с любов“
 6. Да изразяват мнение и да правят предложения  за развитие на детската градина

Чл.17 Родителите имат следните  задължения, свързани с етичните правила в детската градина:

1.Да осигуряват постоянно присъствие на децата в детската градина, като уведомяват своевременно в случаите на отсъствието му.

2.Редовно да се осведомяват за своите деца относно приобщаването им в средата, развитието им и поведението им.

3.Да спазват правилника за дейността на детската градина и да съдействат за спазването му от страна на детето.

4.Да участват в процеса на изграждане на етични, здравни, трудови, учебни и други навици като част от изграждането на умения за учене през целия живот.

5.Да проявяват постоянни грижи  за доброто образование на своето дете.

6.При възникване на проблем първо поговорете с учителката. Тя винаги има добри намерения. Добре е тонът ви да не бъде критичен, защото децата са склонни да преувеличават. Не се саморазправяйте по между си и не търсете обяснение от други деца без присъствието на техните родители.

7.Не подронвайте авторитета на учителите пред детето си. Не си позволявайте да коментирате пред него учители, другите деца или родителите им. Детето ви прекарва голяма част от времето си с тях.

8.Бъдете активни участници в живота на детето си в детската градина- присъствайте на срещите, помагайте на учителите.

Чл.18 Родителят трябва да упражнява контрол и да налага  своя авторитет без насилие, като зачита детето и спазва основните му права.

Чл.19 Родителят възпитава детето чрез личния си пример в дух на уважение, толерантност, инициативност и свободолюбие.

Чл.20 Родителят трябва да стреми да решава конфликтите между поколенията спокойно и в контакт с всички членове на общността.

Чл.21 Родителят подготвя детето за живота и има една основна морална задача: да създава ценности и да ги предава на следващите поколения.

 

                                                                   РАЗДЕЛ  III

 

                    МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ДЕТЕТО

 

Чл.22Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.

Чл.23 Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.

Чл.24Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.

Чл.25Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционално и физическо развитие на детето.

Чл.26Да подкрепяме правото на детето за свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.

Чл.27Да работим за най-добрия интерес на детето.

Чл.28Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.

 

Чл.29 Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото му и емоционално здраве и развитие.

Чл.30 Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин                 децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.

Чл.31 Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.

Чл.32 При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.

Чл.33 Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете, да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.

Чл.34 Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите за закрила на детето.

                                                                           РАЗДЕЛ ІV

 

              МОРАЛНИ ОТГОВОРНОСТИ КЪМ СЕМЕЙСТВОТО  

 

Чл.35 Наша първостепенна отговорност е подпомагане семейството при отглеждането и възпитанието на децата.

Чл.36 Зачитане достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.

Чл.37 Уважаване ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.

Чл.38 Информиране семейството за всички решения, отнасящи се до детето и когато е възможно включвайки го във вземането на такива решения.

Чл.39 Зачитане правото на семейството да бъде информирано за начина, по който се работи с детето.

Чл.40 Информиране на родителите за изследователските проекти, включващи техните деца. Не позволяваме и не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.

Чл.41 Не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Не влизаме в отношения  с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.

Чл.42 Осигуряване конфиденциалност на информация и зачитане правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато има основания да се счита, че благополучието на детето е в риск.

Чл.43 Ангажименти по разработването на правила за опазването поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.

Чл.44 В случаите на конфликт между членовете на семейството, да се работи открито, споделяйки наблюденията си за детето с цел всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

 

                                                                            РАЗДЕЛ V

 

                             ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

 

Чл.45 Изграждане и поддържане  отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.

Чл.46 Обмяна на информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.

Чл.47 Работа за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, въздържайки се от действия, които биха уронили престижа на професията и  проява на нетърпимост към подобни действия.

 

                                                                             РАЗДЕЛ  VI

 

                  МОРАЛНИ  ОТГОВОРНОСТИ КЪМ ОБЩЕСТВОТО

 

Чл.48Предоставяне на висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме  компетентност,квалификация или ресурси и правоспособност.

Чл.49 Работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.

Чл.50 Работим за подобряване на сътлрудничеството между организациите, както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.

Чл.51 Съдействие за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.

Чл.52 Работа за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.

Чл.53 Работа в подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и противопоставяне на тези, които ги нарушават.

                                                                            РАЗДЕЛ  VІI

 

                               ПРОФЕСИОНАЛНО  ПОВЕДЕНИЕ

 

Чл.54Служителят не трябва да позволява да бъде поставян или да изглежда поставен в положение на зависимост от когото и да било. Той също не трябва да върши работата си  по начин , допускащ влияние от друг.

Чл.55 Служителят опазва повереното му имущество с грижата на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели. Информира своевременно директора при загуба или повреда.

Чл.56 Служителят в изпълнение на заеманата длъжност, трябва да осигури ефективно, компетентно и икономично използване на собствеността, средствата, услугите и финансовите източници, които са му поверени.

Чл.57 Служителят трябва да извършва необходимите действия за защита на сигурността и поверителността на информацията, за която е отговорен или му е известна. Използва документите в ДГ №78 единствено по повод изпълнение на служебните си задължения при спазване правилата за защита на информацията.

Чл.58 Бившият служител не трябва да използва или да разкрива поверителна информация, получена от него по време на службата му, освен ако законно е упълномощен да го направи.

Чл.59 Бившите служители трябва да се въздържат от коментари или действия, които биха причинили загуба на доверие в образователната система, учебната институция или който и да е служител в системата.

 

                                                                            РАЗДЕЛ VІІI

 

                                     КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

 

Чл.60Конфликт на интереси възниква, когато служителят има личен интерес, който му влияе дотолкова, че пречи на безпристрастното и  обективно вземане на решения или изпълнение на служебни задължения.

 

РАЗДЕЛ  ІX

 

ПРАВИЛА  ЗА   ДЕЙНОСТТА    НА   КОМИСИЯТА ПО  ЕТИКА

 

Чл.61   Комисията по етика приема  правила за дейността си, с които се запознава  педагогическия съвет и които се утвърждават от Директора

Чл.62 Всеки заинтересован член може да внесе жалба до  Комисията по Етика, която  се завежда  във входящ дневник.

Чл.63 Комисията по Етика разглежда подадените жалби, свързани със спазването на този кодекс , а при необходимост се самосезира.

Чл.64 Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и се произнася  с мотивирано становище най-късно в двуседмичен срок от постъпването им, въз основа на което Директорът взема решение. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ за налагане на санкция.

Чл.65 Комисията по етика е длъжна веднъж  годишно да отчита дейността си пред Педагогическия съвет на ДГ №78.

 

                                   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 

 Правилата на поведение, съдържащи се в настоящия кодекс , са неизменна част от ежедневната работа на служителите. Спазването на етичните правила за поведение е гаранция за законността на действията на служителите и защита от неоснователни обвинения. Чрез спазването на правилата на поведение, заложени в Етичния кодекс и приети от всеки служител, се допринася за изграждането и утвърждаването на положителния образ на ДГ №78 „Детски свят”. Настоящият етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато  развитие и обогатяване.

 

ЗАДЪЛЖАВАМ СЕ:

 1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
 2. Да работя в интерес на детето.
 3. В работата си да не използвам  физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
 4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
 5. Да уважам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила /кодекс/.
 6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
 7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
 8. Да спазвам етичните правила, заложени в този Кодекс.

 

  Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед №....от Директора на ДГ №78 „Детски свят” и влиза в сила от същата дата.

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ДГ № 78 “ДЕТСКИ СВЯТ ”

   

  

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,ВЪЗПИТАНИЕТО И СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В

ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

 

Приети с решение на ПС с Протокол № 1 и Заповед на директора

 

    Увод

   Мерките за повишаване качеството на образованието в ДГ № 78 “Детски свят ” се основават на чл.263,ал.1,т.7 от ЗПУО , съобразени с Наредба № 16 / 08.12.16 г. за управление качеството в институциите и Наредба № 15от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

  Управление на качеството е непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията от които зависи качеството на образование и резултатите от него.     Осъществява се на национално , регионално и институционално равнище.

  Повишаването качеството на образованието се постига чрез приемственост и синхрон между традициите на българската образователна система и предизвикателствата на съвременните иновации и технологии.

   Оценяване качеството на образованието се извършва чрез самооценка и инспектиране.

   Самооценяването се извършва при условия и по ред определен с ДОС за управление на качеството в институциите,а инспектирането при условия и по ред определени с ДОС за инспектирането на детски градини и училища. Самооценяването е вътрешна система за управление на качеството в ДГ и се извършва от комисия в ДГ № 78 “Детски свят ”,чрез дейности , процедури и критерии.

    Задачи

1.Стимулиране и мотивиране за изяви на децата и учителите

I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • Въведение
 • Визия

II ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 • Повишаване на качеството на предоставеното образование и социализация от ДГ
 • Развитие на системата за повишаване квалификацията на учителите
 • Осигуряване равен достъп до качествено образование
 • Взаимодействие с родителската общност и другите заинтересовани представители на местната общност
 • Подобрение на външната и вътрешна среда на ДГ
 • Разработване на собствени програми и ситеми

-Програма за превенция на напускане на деца от ПГ на ДГ № 78

-Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата към образователните процеси

Механизъм за противодействие на насилието – Етичен кодекс.Базисни правила за поведение в групите.

III ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ , ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

1.Повишаване качеството на предоставеното образование и социализация

Цели:

1.Осигуряване на качествено и ефективно образование, възпитание и социализация

2.Разширяване и стимулиране на формите на обучение и възпитание в дух на демокрация , гражданска отговорност , здравно и екологично възпитание , физическа активност и спорт

3.По – широко навлизане на нови методи на педагогическо взаимодействие и обучение / интерактивност , иновативност , проектна работа/

Дейности за постигане на целите:

-Повишаване познавателната активност на децата при педагогическо взаимодействие

-Осъществяване на допълнителна работа с децата.Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област , в която ,то ще се изяви най-добре своя потенциал

-Поставяне на детето в активна позиция на отношение на усвояване на нови знания и практическата им приложимост.

-Използване на иновативни педагогически методи и форми за предаване и усвояване на знания

-Извършване на ефективна диференцирана работа с деца със СОП

-Стриктно спазване на изискванията за безопасност на труда. Правилника за вътрешен ред, закони , наредби , свързани с образованието , опазване на живота и здравето на децата. Превенция на различни форми на дискриминация сред децата , педагогически и непедагогически персонал , здравословни и безопасни условия на обучение , възпитание и труд.

- Засилване взаимодействието с родители и др. заинтересовани представители на общността

-Повишаване социалните умения на деца, чрез подпомагане на физическото , социалното и личностното им развитие

2.Развитие на системата за поддържане и повишаване квалификацията на учителите

    Цели:

-Утвърждаване на авторитета и подпомагане на кариерното развитие на учителите , работещи в ДГ № 78

-Оптимизиране структурата на изградената система за квалификация

-Разработване на вътрешна система за повишаване на качеството и резултатите

Дейности за постигане на целите

-Повишаване личната квалификация на всеки учител. Провеждане на въвеждаща , поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическата колегия

-Използване на разнообразни форми на квалификационна работа-практикум , тренинг , лектория , семинар и дискусия и т.н.

-Обмен на информация и съобщения ,чрез електронна поща

-Участие във формите за квалификация , организирани на регионална и национално ниво

-Създаване на механизъм за вътрешен мониторинг и контрол на качеството

3.Утвърждаване на ДГ като прилагащо иновативни подходи

Цели:

-Използване на иновативни технологии

-Реализиране на ефективна рекламна кампания за използване на иновативните технологии и отразяване постиженията на ДГ

Дейности по постигане на целите

-Осигуряване на условия за използване на иновативни технологии

-Прилагане на иновативни методи и технологични средства за обучение

-Организиране “Ден на отворените врати” в ДГ

-Изготвяне и издаване на информационни , рекламни и др. видове табла , рекламни материали и електронни информационни средства , поддръжка на динамичен сайт на ДГ.

4.Осигуряване на равен достъп за качествено образование и възпитание

    Цели:

-Осигуряване на качествено и ефективно образование , възпитание и социализация

-Надграждане на знания и умения с цел развитие потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална реализация

-Обучение за работа в мултиетническа среда и деца със СОП

Дейности за постигане на целите:

-Съвместно обучение на деца с различен етнически произход

-Диференциране на грижите спрямо различните потребности на децата

-Интегрирано обучение на деца със СОП или ХЗ и деца от уязвими групи

-Стимулиране участието на децата в пресъздаване на традиции и обичаи на различни етноси

5.Взаимодействие и родителска общност и другите заинтересовани представители на местната общност

    Цели:

-Осъществяване процеса на подготовка , обучение и възпитание на децата във взаимодействие и сътрудничество с родителите им

-Прилагане на модели на поведение , основани на идеите и принципите на гражданското образование

-Спазване на единни педагогически изисквания и стандарт за поведение и успеваемост

Дейности за постигане на целите

-Подобряване на уменията за работа с родители

-Предоставяне на възможност и оказване на необходимото съдействие на родителите за срещи с учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време, участие в родителските срещи, консултиране по въпроси свързани с възпитанието на децата от специалист , запознаване срещу подпис с Правилника за дейността на ДГ № 78

-Консултиране на родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с детето , с оглед максимално развитие на заложбите му , както и за възможностите за оказване на педагогическата и психологическата подкрепа от специалист , когато това се налага

-Участие на родители в отбелязване на празници , изяви , годишнини и посещение на културни институции / ако COVID ситуацията позволява/.

6.Подобрения във външната и вътрешна среда на ДГ № 78 Детски свят .

    Цели:

-Създаване на условия за активна образователно-възпитателна дейност

-Подобряване равнището на административно обслужване

-Естетизация на околната среда

-Осигуряване на модерна материално-техническа база за обучение в съответствие с изискванията на ДОС

Дейности за постигане на целите:

Подобряване във външната среда

-поддръжка на зелените площи. Оформане на двора на ДГ

-поддържане на състояниета на външната среда

 • Подобрения във вътрешната среда

-Планиране на дейности за подобряване на средата , в която се работи – обзавеждане на стаи , кабинети по дейности

-Поддържане постигнатото ниво на технологично развитие.Стремеж за изпреварващо предоставяне на учителите на съвременна техника за осъществяване интерактивно обучение

-Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронното съдържание

-Актуализиране на иновативните технологии в образованието

-Активно участие в електронната свързаност на образователните институции

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

           УТВЪРЖДАВАМ:

                                           /СВ.КЕНАНОВА/

                                           ДИРЕКТОР НА ДГ № 78 “ ДЕТСКИ СВЯТ”

           ЗАПОВЕД № 21 / 17.09.2021 г.

 

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.

       Образованието у нас и в световен мащаб днес е изправено пред сериозни предизвикателства: все по-често се сблъскваме с представители на различни култури, различни от нашите ценности и норми, традиции и гледни точки. Глобализацията създаде условия хората да пътуват, да живеят на различни места по света, да учат в интернационална среда. Всичко това е прекрасно, но същевременно налага изграждането на един нов комплекс от умения у деца и възрастни за общуване и познания за другите; за възможните точки на различие и начините за тяхното преодоляване; за толерантност към другите – и понякога към самите себе си.

Приобщаващото образование представлява всеобхватен процес, който включва осигуряване на подкрепа и равни възможности за качествено образование, приемане индивидуалността на всяко дете, разнообразието от потребности на всички деца и включване на ресурси насочени към създаване на възможности за развитието и участието им във всички аспекти на живота в общността. Постигането на този стандарт изисква диференцирана грижа, педагогически подходи, съобразени с възрастовите и социалните промени, превенция и навременно систематизиране на наличната информация, за да се организира учебният процес съобразно потенциала и силните страни на децата.

ДГ№78“Детски свят“ работи за осъществяване на успешно приобщаващо образование като крачка по пътя за постигане на крайната цел – създаване на приобщаващо общество, което да позволи на всички деца и възрастни, независимо от пол, възраст и етническа принадлежност, наличие или отсъствие на нарушения в развитието, или с тежки заболявания да участват в живота на обществото и да имат своя принос.

Принципи на приобщаващото образование:

1.Гарантиране правото на достъп на всяко дете до качествено образование.

2.Гарантиране достъп до подкрепа за личностно развитие в зависимост от индивидуалните потребности;

3.Прилагане на диференцирани педагогически подходи, ориентирани към интересите и стимулиращи мотивацията на детето, съобразени с възрастовите и социалните промени в живота му и адаптирани към неговата способност да прилага усвоените компетентности на практика;

4.Приемане и зачитане уникалността на всяко дете –индивидуалните потребности и възможности, личностните качества, знанията, уменията и отношенията, които детската градина трябва удовлетвори по начин, развиващ оптимално неговия потенциал;

5.Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на възпитателно-образователния процес, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската градина;

6.Системен и холистичен подход на организация и сътрудничество на образователните институции в областта на приобщаващото образование на всичкиравнища – управление и екипност, използване на приобщаващи педагогическипрактики, създаване на сигурна и подкрепяща среда, включване на родителите,наблюдение на процеса, на качеството на подкрепата за личностно развитие, както и на влиянието им върху обучението и постиженията на децата;

7.Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото образование – деца, учители, семейство и социална общност;

8.Намаляване влиянието на социалните неравенства върху усвояване на образователното съдържание и участието в предлаганите допълнителни дейности.

9.Приемливо отхвърляне на дискриминиращите нагласи и поведение и подготовка на децата за живот в приобщаващо общество;

10.Гъвкавост и динамичност на процеса на приобщаващото образование, съобразно потребностите на децата и в зависимост от спецификата на обществения живот.

Програмата е насочена предимно към най-уязвимите групи деца и на тези, изложени на риск от дискриминация – деца с увреждания, деца от малцинствен произход, деца от семейства на мигранти, сираци или деца, лишени от родителска грижа по други причини, деца на родители алкохолици или наркомани. Тя е съобразена със :

 • ЗПУО; ДОС за приобщаващото образование
 • Международна конвенция за правата на детето;,
 • Световна програма на ЮНЕСКО”Образование за всички”;
 • Национална стратегия на детето 2008-2018;
 • Национална стратегия за интеграция на лицата, получили международна закрила в Република България 2014-2020г.;

 

Основна цел: Осигуряване подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие потенциала на всяко дете с цел неговата личностна и гражданска реализация в съвременното общество.

 • Постигането на тази цел изисква определяне на уязвимите групи деца и прилагане на разнообразни мерки, съобразени със спецификата на всяка от тях.
 • На децата в системата на предучилищното образование се предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
 • Подкрепата за личностно развитие се предоставя в съответствие синдивидуалните образователни потребности на всяко дете.

Мерки за осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие на децата:

I.Ранно оценяване потребностите от подкрепа за личностно развитие1.Ранно оценяване развитието на детето и на риска от обучителни затруднения. Към настоящият момент Роска Киричкова и Росица Пешева са преминали специализиран курс на обучение за прилагане методиката за ранно оценяване, организиран от РУО София-град и РЦПППО София-град. Психологът на детската градина притежава необходимата квалификация и оказва навременна помощ на останалите учители при нужда.

2.Определяне на необходимост от допълнителни подкрепа за деца, които не владеят добре български език.

3.Оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна подкрепа.  

 

ІІ. Осигуряване на обща подкрепа за личностно развити

1.Гарантиране участие и изява на всички деца; оборудване на кабинет за занимания с ЛЕГО за обучение.

2.Включване в дейности за ранно оценяване, с оглед превенция на обучителните затруднения;

3.Организиране на дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения, занимания по интереси, участие в проекти, програми, форуми и в други изяви;

4.Библиотечно-информационно обслужване;

5.Поощряване с морални и материални награди;

6.Изграждане на позитивен организационен и психологически климат, включително чрез психологическа подкрепа;

7.Предоставяне на логопедични консултации, като превенция на комуникативни и обучителни затруднения;

8.Изготвяне анализ и оценка на индивидуалните потребности на децата с цел установяване необходимост от допълнителна подкрепа.

9.Изготвяне на индивидуален план за действие в случаите на необходимост.

10.Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, вкл. тези от РЦПППО.

ІІІ. Изграждане на позитивен психологически климат

1.Създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения между всички участници във възпитателно-образователния процес.

2.Предоставяне методическа помощ на учителите и медицинските сестриза превенция и преодоляване на проблемното поведение на децата.

3.Организиране на дейности за превенция на агресията и мотивация за преодоляване на проблемното поведение.

4.Прилагане на координирани и последователни усилия за осигуряване на благоприятна образователна среда и своевременно решаване на възникнали конфликти.

5.Групова и индивидуална работа с деца и родители; кризисна интервенция.

6.Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на деца за справяне с проблемното им поведение и приобщаване към специфичната среда в конкретната група.

7.При случаи на неизпълнение на задълженията, според действащото законодателство, след изчерпване на всички механизми на въздействие се налагат санкции според конкретния случай.

       Мерки за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата:

ІV. Оценяване индивидуалните потребности за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие.

1.Издаване заповед от директора на ДГ №78 за сформиране на екип.

2.Изготвяне оценката на индивидуалните потребности в съответствие с чл. 22 и чл. 187 от ЗПУО.

3.Оценката на индивидуалните потребности се извършва от следните специалисти: психолог, логопед и ресурсен учител, в зависимост от конкретния случай.

4.Оценката на индивидуалните потребности се извършва в срок от един до три месеца от началото на учебната година, при установяване на такава необходимост.

5.Оценката се извършва съобразно определена рамка за оценка на индивидуалните потребности.

6.При несъгласие с оценката, родителят има право да подаде заявление до Директора на Регионален център за подкрепа /РЦП/ за повторна оценка на индивидуалните потребности.

7.При несъгласие на родителя за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, директорът на ДГ№78писмено уведомява съответния отдел за закрила на детето към ДСП.

8.Допълнителна подкрепа за личностно развитие се осигурява и предоставя съгласно план за подкрепа на детето, след извършена оценка.

V. Осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

1.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детската градина.

2.Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира чрез план за подкрепа

3.ДГ №78предоставя условия за равен достъп до образование, чрез осигуряване на достъпна архитектурна и физическа среда.

4.ДГ №78 със съдействието на други институции може да изгради при необходимост специализирана подкрепяща среда

5.ДГ №78 предоставя достъпни средства за информация и комуникация.

6.В ДГ №78 има назначени психолог, логопед и учител по физическа култура.Съвместно с РЦПППО София-град, осигурява ресурсен учител и други необходими педагогически специалисти за допълнителна подкрепа.

7.ДГ №78 осигурява възможност за гъвкава и динамична организация на средата, според различните потребности на децата.

8.При необходимост и със съдействието на външни специалисти могат да се изработят специализирани учебни програми. 

VІ. Екип за подкрепа за личностно развитие на детето 

1.Екипът за подкрепа за личностно развитие се създава със заповед на директора за конкретно дете със СОП, с изявени дарби или в риск за всяка учебна година.

2.В екипа участват: психолог, логопед, ресурсен учител/специален педагог, както и други специалисти, според индивидуалните потребности на детето.

3.Екипът осъществява дейностите по допълнителната подкрепа за личностно развитие на детето

4.Екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя два пъти годишно доклад до Директорът, съдържащ оценка за развитието на детето, за постигнатите цели и за резултатите от обучението, за използваните педагогически средства и методи на работа.

5.Директорът на ДГ№78 изпраща за одобрение до директора на РЦПППО София-град решението за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, изготвено от екипа за подкрепа за личностно развитие в 7-дневен срок от извършване на оценката.

6.При условие, че не може да сформира екип за подкрепа за личностно развитие на дете със СОП, директорът изпраща заявление до директора на РЦПППО София-град за извършване оценка на индивидуалните потребности на детето.

Настоящата програма подлежи на актуализация при промени в обстоятелствата по реда на нейното приемане с обикновено мнозинство от членовете на педагогическия съвет в ДГ №78 „Детски свят“.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДГ

               УТВЪРЖДАВАМ:

                                       /СВ.КЕНАНОВА/

                                                ДИРЕКТОР НА ДГ № 78  ДЕТСКИ СВЯТ

             ЗАПОВЕД № 20 / 17.09.2021 г.

ПРОГРАМА

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 Г.

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки в областта на училищното и предучилищно образование.

I.ОСНОВНИ АКЦЕНТИ:

 1. Мерки, свързани е превенцията на риска от отпадане от детска градина.
 2. Обмен на добри и работещи практики, в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование.
 3. Разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността в детската градина, по отношение намаляването на отсъствията.
 4. Активно партньорство с родителската общност за превенция на ранното отпадане от детска градина.
 5. Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата.

              II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

 1. Пълноценна социализация и равен достъп до образование и повишаване качеството на образованието за деца от уязвими етнически общности.
 2. Достъп до качествено образование за деца със СОП.
 3. Намаляване на риска от преждевременно напускане на детска градина, преди възникване на проблема.
 4. Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в образованието, чрез използването на различни форми на обучение: целодневна, почасова, полудневна, самостоятелна.

III. ПРИНЦИПИ НА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 1. Всеобхватност - общи координирани усилия при осъществяването на дейностите по превенция на ранното отпадане от детска градина.
 2. Приемственост - съхраняване на традициите и равнопоставеност на всички приоритети в развитието на образователната система.
 3. Публичност и прозрачност чрез сайт на ДГ, отразяване чрез медии и документиране на добри практики.
 4. Идентифициране на рисковите фактори за недопускане за преждевременното напускане на ДГ с оглед ограничаване на последиците от тях

             IV. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА:

 1. Социално-икономически причини - ниски доходи.
 2. Образователни причини - затруднения при усвояване на учебния материал и слаб интерес към възпитателно-образователния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава детска градина;
 3. Етнокултурни причини;
 4. Институционални причини - липса на координираност между отделните служби и специалисти.
 5. Причини, свързани със здравния статус - недостатъчна подготовка на детските градини за интегриране на децата със специални образователни потребности.             

                V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА 

 1. Индивидуална работа е родители, които възпрепятстват децата си от редовна посещаемост на ДГ.
 2. Провеждане на информационни кампании сред родителите за преодоляване на проблема с отсъствията.
 3. Допълнителни занимания с децата по интереси и подкрепа на деца-
 4. таланти.
 5. Осигуряване на квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна образователна среда.

                     VI.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 1. Работещ комплекс от мерки, съответстващ на националните изисквания и основаващ се на системно наблюдение, анализ и оценка.
 2. Ефективно взаимодействие със семейството за повишаване ангажираността на родителите.
 3. Интерактивна образователна среда, гарантираща равен старт и ефективно качествено образование за развитие на всяко дете.
 4. Високо квалифицирани педагогически специалисти, осигуряващи качествен възпитателно-образователен процес.
 5. Повишен обхват в ДГ.

ПЛАН ПО БДП

ПЛАН ЗА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

 

      1.Комисията по БДП в ДГ е избрана на заседание на ПС.

Председател: М. Стоянова

Членове: И. Делчева Е. Михайлова

     2.Планът на комисията е приет на заседание на ПС и учебния материал задължително се отразява в дневниците на групите.

Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с ДОС-това е вид своебразно социално стъпало за преминаване от процеса на възприемане, формиране, затвърждаване и изграждане на знания и умения към развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата като участници в съвременното пътно движение.

   3.Комисията в ДГ информира и осигурява заедно с Директора условия на всички педагогически специалисти за участие в семинари и обучителни програми по БДП.:

 

І. ЦЕЛ

 

    1.Възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у децата за безопасно придвижване по пътя като пешеходци.

      2.Усвояване на елементарни представи и понятия за пътно движение.

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 

    1.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията на движението по пътя.

     2.Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение.

     3.Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП.

   4.Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

    1.Изготвяне на план на Комисията по БДП през учебната година.

                                                                                                         Срок: м. септември 2021г.

                                                                                                         Отговорник: Председател на КБДП.

     2. Приемане на плана по БДП на заседание на Педагогическия съвет

                                                                                                         Срок: м. септември 2021г.

                                                                                                         Отговорник: Председател на КБДП

     3.Планиране на ситуациите по БДП по групи

- за І-ва група 5 ситуации по глобална тема: „Нашата улица”

- за ІІ-ра група 5 ситуации по глобална тема: „улично движение”

- за ІІІ-та предучилищна група /5-6 годишни/ 6 ситуации по глобална тема: „Аз се уча да се движа безопасно”

- за ІV-та подготвителна група /6-7 годишни/ 7 ситуации по глобална тема: „Аз се уча да се движа безопасно”

                                                                                                        Отговорник: главен учител, учители

     5.Представяне на план-график по БДП по групи

                                                                                                          Срок: м. септември 2021г.

                                                                                                          Отговорник: Председател на КБДП,

                                                                                                                                главен учител

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ :

 

1.Провеждане на „5-минутка” по БДП, краткотрайно мероприятие, напомнящо на децата: -изискванията за безопасно придвижване по пътищата в ролята им на пешеходци -разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за по-добра видимост на детето като участник в движението, употребата на предпазни колани от децатапътници, предпазни каски и други защитни средства за децата-велосипедисти.

                                                                                                    Срок: Постоянен

                                                                                                    Отговорник: Учители по групи

2.Провеждане на среща с „Пътна полиция“

                                                                                                    Срок: м.януари-февруари 2022г.

                                                                                                    Отговорник: ПКБДП, Главен учител

3.Осигуряване на възможност за наблюдение и практическо участие на децата в провеждане на състезание с децата от III и IVа и IVб подготвителни групи на тема: „Това мога сам“

                                                                                                   Срок: м. май 2022 г.

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

4.Подготвяне на проект към Съвет за безопасност към Столична община.

                                                                                                   Срок: м. май 2022г.

                                                                                                   Отговорник: Председател КБДП

 

V. КОНТРОЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БДП

 

1.Спазване на утвърдените от МОН Програми за обучение по безопасност на движение по пътищата за децата от всички възрастови групи в детската градина и „Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детските градини и българското училище“ при разработването на учебни планове. Запознаването с учебния материал да е съгласувано с утвърдените учебни програми и области на компетентност за всяка отделна възрастова група.

                                                                                                  Срок: постоянен

                                                                                                  Отговорник: Директор

2. Спазване на план-графика по БДП

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

3.Задължително отразяване на планираните и реализирани ситуации по БДП в дневниците на групите.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

4.Интегриране на обучението по БДП с други образователни направления.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

5.Използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

6.Провеждане на разговори с децата, припомняне правилата за безопасност на движението и удостоверяването за провеждането да става с протокол и подпис на учителя преди всяко организирано напускане на сградата на детската градина / разходки, екскурзии, наблюдения/. Попълването на уведомително писмо от учителя-водещ на групата до директора на детската градина и наличие на поставена от него резолюция за даденото разрешение относно излизането на групата извън детската градина.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отговорник: учители по групи

7.Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно-транспортно произшествие /ПТП/ с деца и настъпила смърт да се информира кмета на общината и началника на РУО, както и че при настъпило ПТП с дете от детската градина, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок да се организира и приведе педагогически съвет и обща родителска среща.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                    Отговорник: Директор

 

VI. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:

 

Продължаваща квалификация Включване на учителите: в курс: „Методика на обучението по БДП”

                                                                                                   Срок: учебната година

                                                                                                   Отговорник: Директор, Главен учител

 

VIІ.СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА ОБЩНОСТ И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ /”Пътна полиция”, МВР, община, неправителствени организации и др./

 

1.Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите

 

                                                                                                     Срок: 2022г.

                                                                                                     Отговорник: Гл. Учител,

                                                                                                                            учители по групи

2.Запознаване на родителите на родителски срещи с ролята на семейството при възпитание на децата по БДП.

                                                                                                     Срок: м. октомври 2021г.

                                                                                                     Отговорник: учителите по групи

 

     Председател на КБДП:

                                          М.Стоянова

     Членове на КБДП:

                                      1. И.Делчева

                                      2. Е.Михайлова

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДГ

    

            УТВЪРЖДАВАМ:

                                                       /СВ.КЕНАНОВА/

                                                    ДИРЕКТОР НА ДГ № 78 ДЕТСКИ СВЯТ

 

             ЗАПОВЕД № 20 / 17.09.2021 г.

 

ПРОГРАМА

 

 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННО НАПУСКАНЕ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

ЗА УЧЕБНАТА  2021 / 2022 Г.

 

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки в областта на училищното и предучилищно образование.

I. ОСНОВНИ АКЦЕНТИ: 

1.Мерки, свързани е превенцията на риска от отпадане от детска градина.

2.Обмен на добри и работещи практики, в едно със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование.

3.Разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка и самооценка на дейността в детската градина, по отношение намаляването на отсъствията.

4.Активно партньорство с родителската общност за превенция на ранното отпадане от детска градина.

5.Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна информация за движението на децата.

                  II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

        1.Пълноценна социализация и равен достъп до образование и повишаване качеството на образованието за деца от уязвими етнически общности.

             2.Достъп до качествено образование за деца със СОП.

             3.Намаляване на риска от преждевременно напускане на детска градина, преди възникване на проблема.

         4.Подпомагане на преждевременно напусналите деца отново да се включат в образованието, чрез използването на различни форми на обучение: целодневна, почасова, полудневна, самостоятелна.

III. ПРИНЦИПИ НА ПРЕВЕНЦИЯ ЗА РАННО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1.Всеобхватност - общи координирани усилия при осъществяването на дейностите по превенция на ранното отпадане от детска градина.

2.Приемственост - съхраняване на традициите и равнопоставеност на всички приоритети в развитието на образователната система

3.Публичност и прозрачност чрез сайт на ДГ, отразяване чрез медии и документиране на добри практики.

4.Идентифициране на рисковите фактори за недопускане за преждевременното напускане на ДГ с оглед ограничаване на последиците от тях

                 IV. ПРИЧИНИ ЗА ОТПАДАНЕ ОТ ДЕТСКА ГРАДИНА:

            1.Социално-икономически причини - ниски доходи.

        2.Образователни причини - затруднения при усвояване на учебния материал и слаб интерес към възпитателно-образователния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава детска градина;

           3.Етнокултурни причини;

           4.Институционални причини - липса на координираност между отделните служби и специалисти.

          5.Причини, свързани със здравния статус - недостатъчна подготовка на детските градини за интегриране на децата със специални образователни потребности.

                V. МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

 

           1.Приобщаване на децата от различен етнос, деца със СОП, както и деца, чиито родители са в чужбина.