^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

Правила за прием

ПРИЕМ  ПО  НОВИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН  ЗАКОН  ОТ 01.08.2016 г.

 

ПРАВИЛА  ПРИ  ПРИЕМ  НА  НОВО  ДЕТЕ  В  ДГ  №  78  "ДЕТСКИ СВЯТ"

ПРИ  ПОСТЪПВАНЕ  В  ДГ  №  78  "ДЕТСКИ  СВЯТ",  ВСЯКО  ДЕТЕ  ТРЯБВА  ДА БЪДЕ  ЗАПОЗНАТО  С:
• членовете на персонала, които ще полагат грижи за него;
• организацията и режима в детското заведение;
• начина на разположение на салоните, стаите и всички останали помещения, до които децата имат разрешен достъп;
• другите деца в групата и също да им бъде представено;


• правилата на групата, които трябва да спазва, а именно:
Децата
1. имат приятелски взаимоотношения по между си;
2. изслушват се, когато разговарят;
3. казват само истината;
4. не говорят високо;
5. при нужда помагат на своите другарчета;
6. когато играят пазят играчките;
7. пазят вещите, които използват;
8. мият ръцете си преди ядене;
9. помагат, а в големите групи сами сервират и отсервират;
10. пазят чистота и ред в груповите помещения;
11. уважават възрастните, които се грижат за тях в детското заведение;
12. уважават различията, културата и религията на другите!

ПРИ  ПОСТЪПВАНЕ  НА  ДЕЦАТА  ИМ  В  ДГ  №  78  "ДЕТСКИ  СВЯТ",  НА  РОДИТЕЛИТЕ:
• се обясняват процедурите, които се предлагат в ДГ № 78 „Детски свят”;
• се разясняват правилата и процедурите, които се спазват в ДГ № 78 „Детски свят”;
• организацията в ДГ № 78 „Детски свят”, начина на прием и взимане на децата;
• се дава възможност да се запознаят с начина на разположение на залите / стаите, където ще се помещава детето им заедно с другите деца;
• се предоставя за запознаване Правилника за вътрешния ред, който трябва да бъде подписан и от двамата родители, с което се задължават да го спазват в детската градина.

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕТЕ В ДГ № 78, ПЕРСОНАЛЪТ:
• се запознава се с детето;
• разисква, кое би било най-добре за него въз основа на първоначално съществуващата информация за детето / молба на родителите за прием, медицински картон, попълнена анкета карта от родителите за състоянието на детето и специфични негови потребности/.
• обсъжда действия, които трябва да се предприемат, за да се адаптира ефективно детето към правилата в групата


ДЕТЕТО, ПОСЕЩАВАЩО ДГ № 78, ИМА ПРАВО:
• на личен избор по интереси за занимания извън организираната форма на обучение;
• на индивидуална корекционна програма ако това е необходимо;
• да получи съответните за възрастта му, знания и умения;
• да получи необходимите условия за разкриване и развиване специфичните интереси и заложби, които притежава в рамките на ателиета по изкуства, игри, физически упражнения, спортно-подготвителни игри, трудови навици и др..