^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ОБЯВА №1 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОД

Изх.№ 82/30.01.2023г.

ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни
образователни дейности извън основните форми на педагогическо
взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните
2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г.

На основание чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищно образование, Раздел И, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020г. на СОС, Решение на педагогически съвет и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г., по отделно за всяка една от дейностите.

> ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

I. Допълнителните образователни дейности се осъществяват от л физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензирани спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

Необходими документи за участие в конкурса:

(1)Списък на документите.

 1. (2)Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
 2. (3)Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 3. (4)Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. L т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 4. (5)Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 5. (6)Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 6. (7)Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
 7. Оферта, която трябва да съдържа:

а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 1. Критерии за оценка на офертите:
 2. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД -

максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а)     за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5 т.

б)     за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.

в)      за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. "б" документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     при липса на професионален опит - 5 т.;

б)      до 3 години - 10 т.;

в)      над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата - 10 т.

б)      материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.

 1. Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена               х 10 =

Цената, предложена от съответния участник

ДОД - допълнителна образователна дейност

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/3.06.2016 г. за предучилищното образование.

 1. Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-       дете" с починал/и родител/и - 4 т.;

-       дете със специални образователни потребности - 5 т.;

-       когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление - 3 т.

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/ - 3 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик "А” и в плик "Б" се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 4. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детска градина № 78 „Детски свят“ .
 5. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
 6. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет- страницата на детска градина № 78 „Детски свят , на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
 7. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 8. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
 9. В плик „А” се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 10. В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 11. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.
 12. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

V. Провеждане на конкурса:

 1. 1.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 2. 2.Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детска градина № 78 „Детски свят“ с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. 3.Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 4. 4.В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детска градина № 78 „Детски свят“ издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2. т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ сключва договор със спечелилия конкурса участник.

 1. 5.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет - страницата на детска градина № 78 „Детски свят“ - .
 2. 6.Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детска градина № 78 „Детски свят“, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детска градина № 78 „Детски свят“ и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.
 3. 7.Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
 4. Срок и място на подаване на документите:

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 78 „Детски свят“ с адрес град София, кв. Дървеница, ул. „Айдемир“ №4 в периода от 10.02.2023г. до 16.02.2023г. включително от 8:30 до 16:00 часа при ЗАС.

Телефон за контакти: 02/885 76 76,0884801654, 0879155123.

 1. Обявяване на резултатите от конкурса:
 2. Конкурсната комисия ще заседава на
 3. В тридневен срок от получаване на протокола от работата на конкурсната комисия, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.
 4. Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.
 5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта и на входа на ДГ № 78 „Детски свят“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Диана Попова Директор на ДГ №78

ОБЯВА №3 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОД

Изх.№ 83/30.01.2023г.

ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни
образователни дейности извън основните форми на педагогическо
взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните
2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г.

На основание чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020г. на СОС, Решение на педагогически съвет и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г., по отделно за всяка една от дейностите.

> НАРОДНИ ТАНЦИ

 1. Допълнителните образователни дейности се осъществяват от л физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензирани спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. (1)Списък на документите.
 2. (2)Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
 3. (3)Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 4. (4)Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. L т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 5. (5)Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 6. (6)Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7. (7)Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:

а)     Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

б)     Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."

в)      Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г)      Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

д)     Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 1. Критерии за оценка на офертите:
 2. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД -

максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а)     за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5 т.

б)     за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.

в)      за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. "б" документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     при липса на професионален опит - 5 т.;

б)      до 3 години - 10 т.;

в)      над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата - 10 т.

б)      материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.

 1. Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена ___________________________________ х 10 =

Цената, предложена от съответния участник

ДОД - допълнителна образователна дейност

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/3.06.2016 г. за предучилищното образование.

 1. Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-       дете" с починал/и родител/и - 4 т.;

-       дете със специални образователни потребности - 5 т.;

-       когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление - 3 т.

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/ - 3 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик "А” и в плик "Б" се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 4. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детска градина № 78 „Детски свят“ .
 5. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
 6. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет- страницата на детска градина № 78 „Детски свят , на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
 7. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 8. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
 9. В плик „А” се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 10. В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 11. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.
 12. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

V. Провеждане на конкурса:

 1. 1.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 2. 2.Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детска градина № 78 „Детски свят“ с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. 3.Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 4. 4.В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детска градина № 78 „Детски свят“ издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2. т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ сключва договор със спечелилия конкурса участник.

 1. 5.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет - страницата на детска градина № 78 „Детски свят“ - .
 2. 6.Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детска градина № 78 „Детски свят“, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детска градина № 78 „Детски свят“ и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.
 3. 7.Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
 4. Срок и място на подаване на документите:

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 78 „Детски свят“ с адрес град София, кв. Дървеница, ул. „Айдемир“ №4 в периода от 10.02.2023г. до 16.02.2023г. включително от 8:30 до 16:00 часа при ЗАС.

Телефон за контакти: 02/885 76 76,0884801654, 0879155123.

 1. Обявяване на резултатите от конкурса:
 2. Конкурсната комисия ще заседава на
 3. В тридневен срок от получаване на протокола от работата на конкурсната комисия, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.
 4. Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.
 5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта и на входа на ДГ № 78 „Детски свят“.

                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диана Попова Директор на ДГ №78

ОБЯВА №4 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОД

Изх.№ 84/30.01.2023г.

ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни
образователни дейности извън основните форми на педагогическо
взаимодействие в детска градина № 78 ,Детски свят“ за учебните
2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г.

На основание чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020г. на СОС, Решение на педагогически съвет и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г„ по отделно за всяка една от дейностите.

> ЛАТИНО ТАНЦИ

Допълнителните образователни дейности се осъществяват от - физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензирани спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. (1)Списък на документите.
 2. (2)Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
 3. (3)Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 4. (4)Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. L т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 5. (5)Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 6. (6)Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7. (7)Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:

а)   Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

б)   Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."

в)   Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г)   Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

д)  Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 1. Критерии за оценка на офертите:
 2. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД -

максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

     а)   за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5 т.

     б)   за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.

  в)  за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. "б" документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     при липса на професионален опит - 5 т.;

б)      до 3 години - 10 т.;

в)      над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)     осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата - 10 т.

б)      материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.

 1. Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена ___________________ х 10 =

Цената, предложена от съответния участник

ДОД - допълнителна образователна дейност

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/3.06.2016 г. за предучилищното образование.

 1. Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-       дете" с починал/и родител/и - 4 т.;

-       дете със специални образователни потребности - 5 т.;

-       когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление - 3 т.

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/ - 3 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. Начин на провеждане на конкурса:
 2. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик "А” и в плик "Б" се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 4. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детска градина № 78 „Детски свят“ .
 5. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
 6. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет- страницата на детска градина № 78 „Детски свят , на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
 7. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 8. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
 9. В плик „А” се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 10. В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 11. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.
 12. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
 13. Провеждане на конкурса:
 14. 1.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 15. 2.Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детска градина № 78 „Детски свят“ с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 16. 3.Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 17. 4.В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детска градина № 78 „Детски свят“ издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2. т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ сключва договор със спечелилия конкурса участник.

 1. 5.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет - страницата на детска градина № 78 „Детски свят“ - .
 2. 6.Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детска градина № 78 „Детски свят“, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детска градина № 78 „Детски свят“ и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.
 3. 7.Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
 4. Срок и място на подаване на документите:

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 78 „Детски свят“ с адрес град София, кв. Дървеница, ул. „Айдемир“ №4 в периода от 10.02.2023г. до 16.02.2023г. включително от 8:30 до 16:00 часа при ЗАС.

Телефон за контакти: 02/885 76 76,0884801654, 0879155123.

 1. Обявяване на резултатите от конкурса:
 2. Конкурсната комисия ще заседава на
 3. В тридневен срок от получаване на протокола от работата на конкурсната комисия, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.
 4. Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.
 5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта и на входа на ДГ № 78 „Детски свят“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Диана Попова Директор на ДГ №78

ОБЯВА № 5 ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДОД


          Изх.№ 85/30.01.2023г.

ОБЯВА

За провеждане на конкурс по документи за допълнителни
образователни дейности извън основните форми на педагогическо
взаимодействие в детска градина № 78 ,Детски свят“ за учебните
2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г.

       На основание чл. 19 от Наредба № 5/03.06.2016г. на МОН за предучилищно образование, Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020г. на СОС, Решение на педагогически съвет и писмено заявено желание от страна на родителите по групи, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ обявява конкурс по документи за избор на изпълнители на допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие в детска градина № 78 „Детски свят“ за учебните 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г., по отделно за всяка една от дейностите.      

>          ЕСТЕСТВЕНО - ПРИЛОЖНИ ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОЛИМПИЗЪМ С ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

 1. . Допълнителните образователни дейности се осъществяват от

физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния акт извършването на стопанска дейност при условията на чл.З, ал.4 и ал.5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензирани спортни организации ичленуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

Необходими документи за участие в конкурса:

 1. (1)Списък на документите.
 2. (2)Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон за контакт и електронен адрес.
 3. (3)Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството, в случаите, когато участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 4. (4)Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. L т. 2 - 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 5. (5)Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 6. (6)Референции от институции и организации за дейността на кандидата в определената ДОД - до 5 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 7. (7)Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълват наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата.
 8. (8)Оферта, която трябва да съдържа:

    а)    Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина.

    б)   Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения, сертификати и др."

    в)   Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от  НОИ.

    г)   Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.    

    д)   Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 1. III.Критерии за оценка на офертите:
 2. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД -

максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

а)        за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД - 5 т.

б)        за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.

в)         за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. "б" документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

    а)  при липса на професионален опит - 5 т.;

    б)  до 3 години - 10 т.;

    в)  над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а)        осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата - 10 т.

б)         материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.

 1. Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ДОД = Най-ниската предложена цена       х 10 =

Цената, предложена от съответния участник

ДОД - допълнителна образователна дейност

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/3.06.2016 г. за предучилищното образование.

 1. Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

-           дете" с починал/и родител/и - 4 т.;

-           дете със специални образователни потребности - 5 т.;

-           когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление - 3 т.

- дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/ - 3 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 1. IV.Начин на провеждане на конкурса:
 2. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 3. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица. Всички документи, които се намират в плик "А” и в плик "Б" се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 4. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на детска градина № 78 „Детски свят“ .
 5. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта.
 6. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет- страницата на детска градина № 78 „Детски свят , на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация.
 7. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 8. V.Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:
 9. В плик „А” се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 10. В плик „Б" с надпис „Оферта" се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 11. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответната детска градина.
 12. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
 13. V.Провеждане на конкурса:
 14. 1.Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности.
 15. 2.Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детска градина № 78 „Детски свят“ с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на детска градина № 78 „Детски свят“.
 16. 3.Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 17. 4.В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на детска градина № 78 „Детски свят“ издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от

Административнопроцесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на

Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2. т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ сключва договор със спечелилия конкурса участник.

 1. 5.Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет - страницата на детска градина № 78 „Детски свят“ - .
 2. 6.Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детска градина № 78 „Детски свят“, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на детска градина № 78 „Детски свят“ и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.
 3. 7.Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.
 4. VI.Срок и място на подаване на документите:

Документи за участие в конкурса се подават в деловодството на ДГ № 78 „Детски свят“ с адрес град София, кв. Дървеница, ул. „Айдемир“ №4 в периода от 10.02.2023г. до 16.02.2023г. включително от 8:30 до 16:00 часа при ЗАС.

Телефон за контакти: 02/885 76 76,0884801654, 0879155123.

 1. VII.Обявяване на резултатите от конкурса:
 2. Конкурсната комисия ще заседава на
 3. В тридневен срок от получаване на протокола от работата на конкурсната комисия, директорът на ДГ № 78 „Детски свят“ издава заповед за утвърждаване на класирането на кандидатите и посочва спечелилите.
 4. Със спечелилите кандидати се сключва договор по типов образец.
 5. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта и на входа на ДГ № 78 „Детски свят“.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Диана Попова - Директор на дг № 78

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ в ДГ № 78

  

П Р О Т О К О Л
от

заседание на комисия за провеждане на конкурс за избор на доставчици на допълнителни образователни дейности в  ДГ № 78 „Детски свят" за три учебни години - 2022/23, 2023/2024, 2024/2025 г.

        Днес 29.11.2022 г./вторник/ в изпълнение на заповед № 90/22.11.22 г., на директора на ДГ №78 „Детски свят"- Цветана Стаменова и във връзка с Правилника за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община се проведе от 11.00 ч. заседание на комисията за избор на доставчици на допълнителни образователни дейности в състав:

Председател - Миглена Иванова Тодорова - старши учител в ДГ № 78 „Детски свят"и членове:

 1. Ани Тодорова - началник отдел „Образование,социална дейност,култура и спорт".
 2. Радка Гълъбова - главен учител в ДГ № 78 „Детски Свят"- протоколчик.
 3. Камелия Петрова - счетоводител в ДГ № 78 „Детски свят".
 4. Цветанка Вълчева - Славчева - председател на Обществения съвет в ДГ № 78 „Детски Свят".

       Госпожа Стаменова - директор на ДГ № 78 „Детски свят" запозна членовете на комисията със съдържанието на заповед № 90/21.11.2022 г. Първоначално бе извършен оглед на големите пликове, съдържащи документите за участие на кандидатите в конкурса. Установи се , че всички отговарят /не отговарят на изискванията.

   Общият брой на подадените документи - 15 /петнадесет/.

      Последва отваряне на всеки плик, запознаване с неговото съдържание и подписване от двама члена на всеки лист.

При отварянето на плик,, А" присъства г-н Мартин Йорданов Йорданов-

представител на „Дариенс скуул академи"- английски език и футбол. След подписване на документите на другите кандидати по английски език и футбол, г-н Йорданов напусна и работата на комисията продължи в закрити заседания.

      Всички комплекти съдържаха необходимите документи, а именно:

 1. Списък на документите.
 2. Заявление за участие.
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код/ЕИК/.
 4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 6. Референции от институции и организации - до 5 на брой.
 7. Проект на договор съгласно Приложение N° 1 към Правилата за осъществяване на ДОД.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:

-  Списък с имената на всички педагогически специалисти

-Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД.

-  Копие на трудовата книжка на преподавателите.

Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

-  Индивидуална цена за обучение на един учебен час, според възрастта на детето за определената ДОД.

- Комисията прегледа обстойно подадените документи и извърши класиране, съобразно одобрените критерии за оценка.

Общо участвали /по реда на подаване на документите /фирми и физически лица: - 15/петнадесет/.

 1. „ЦОК" ООД - Училища Европа - английски език.

Вх. № 139/24.11.2022 г.; 11:50 ч.;

 1. „Омика 1995" ЕООД - английски език.

Вх.№140 /24.11.2022 г.; 12:56 ч.;

 1. „Алис 8"- английски език.

Вх.№141/24.11.2022 г.; 13:15 ч.;

 1. АЙ енд Ай 2015" ЕООД - английски език.

Вх.№144 /25.11.2022 г.; 12: 35 ч.;

 1. "Дариенс скуул академи"- английски език.

Вх. № 145 /25.11.2022 г.; 13:00 ч.;

 1. Детски Спортен клуб - футбол.

Вх. № 146 /25.11.2022 г; 13:01.ч.;

 1. КП „Синьо лъвче" - плуване.

Вх. № 147/25.11. 2022 г.; 13 05. ч.;

 1. СФК „Лъвчета" - футбол.

Вх. № 148 /25.11.2022 г.; 13:06.ч.;

 1. „Ринго"2005 ЕООД - английски език.

Вх. № 149/25.11.2022 г.;13:16 ч.;

 1. „Ринго"2005 Б - приложни изкуства.

Вх. №150 /25.11.2022 г.; 13:17 ч.;

 1. АБ-АРТ"- приложни изкуства.

Вх. № 151/25.11.2022 г.; 13:24 ч.;

 1. Сдружение спортен клуб,, Спорт старс" - тенис на маса.

Вх. № 152 /25.11.2022 г.; 13:23 ч.;

 1. КСТ „Танцувай с мен"- латино танци.

Вх. № 153 /25.11.2022 г.; 13.42 ч.;

 1. КСП„Танцувай с мен" - народни танци.

Вх. № 154 /25.11.2022 г.; 13.44 ч.

 1. „Вълшебната кутийка" ЕООД - английски език.

Вх. № 155/ 25.11.2022 г.; 13:47 ч.;

След проведеното обсъждане и при съобразяване със следните критерии /Приложение № 1/

 1. Степен на квалификация на преподавателите и определената ДОД.
 2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в детската градина.
 3. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД.
 4. Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие, според възрастта на детето.
 5. Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение/.

КОМИСИЯТА реши:

Директорът на ДГ № 78 „Детски свят" да сключи договори за извършване на ДОД, както следва:

ПЕЧЕЛЯТ:

 1. Английски език: „Омика 1995" ЕООД - 99,1 т.
 2. Приложни изкуства: „АБ - APT " - 96 т.
 3. Футбол : Детски Спортен клуб - 85 т.
 4. Латино танци: Сдружение КСТ„Танцувай с мен"- 90 т.
  1. Народни танци: Сдружение КСТ „Танцувай с мен" - 90 т.
  2. Плуване: „Синьо лъвче" - 90 т.
  3. Тенис на маса: Сдружение Спортен клуб „Спорт старс” -90 т.

          Председател: М.Тодорова:

          Членове на комисията:                       Протоколчик: Р. Гълъбова:

          1. А.Тодорова:

          2. Р.Гълъбова:

          3. К.Петрова:

          4. Ц.Славчева:

З А П О В Е Д  № 105 /12.12.2022 г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен конкурс по документи заизбор на кандидати за провеждане на Допълнителни образователни дейности (ДОД)

1.Английски език

2.Приложни изкуства

3.Народни танци

4.Латино танци

5.Футбол

6.Плуване

7.Тенис на маса

и определяне на спечелилите конкурса кандидати

        На основание чл. 258, ал. 1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.18 (1),(2) от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол № 30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, Решение № 795 от 21.12.2017 г. на СОС и Решение № 166 по Протокол 13 от 14.05.2020 г. на СОС за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община,взето решение на Педагогически съвет от 13.10.2022 г., обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД в ДГ №78 „Детски свят“,публикувана на сайта на Столична община и на сайта на детската градина и протокол от 12.12.22 г. за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителнобразователни дейности в ДГ № 78 „Детскисвят“ за период от 3 учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г. с вх. № 197 от12.12.2022 г.  

УТВЪРЖДАВАМ

Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителни образователни дейности за срок от три години, считано от 03.01.2023 г.

 1. За ДОД „Английски език“: 
№по ред Кандидат,вх.№пооферта Присъдени общ брой точки На кое място е класиран забележка
1.

“ОМИКА1995 ” ЕООД

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№140/24.11.2022г.

99,1 т. Първо място

Спечелил

конкурса

2.

“ВЪЛШЕБНА КУТИЙКА ”ЕООД

АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№155 /25.11.2022 г.

98,2 т.
3.

“ДАРИЕНС СКУУЛАКАДЕМИ”АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№145 / 25.11.2022 г.

92,9 т.
4.

“РИНГО2005 Б”

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№149/25.11.2022г.

84,4 т.
5.

“ЦОК” ООД – УЧИЛИЩА ЕВРОПА АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№139 / 24.11.2022 г.

80 т.
6.

“АЛИС 8” АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Вх.№141 / 25.11.2022 г.

76,5 т.
7.

“АЙЕНДАЙ2015 ”ЕООД

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№144/25.11.2022г.

64,3 т.

 

 

 2. За ДОД „Народни танци:

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ

КСТ “ТАНЦУВАЙ С

90 т. Първо място

Спечелил 

конкурса

МЕН”
НАРОДНИ ТАНЦИ
Вх.№154 /25.11.2022 г.

 

3. За ДОД „Латино танци“:

 

№ по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ

КСТ “ ТАНЦУВАЙ С МЕН”

ЛАТИНОТАНЦИ

Вх.№153 /25.11.2022 г.

90 т. Първомясто Спечелил конкурса

 

4. За ДОД „Приложни изкуства“:

 

№по

ред

Кандидат,вх.№пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

“ АБ - АРТ” ООДПРИЛОЖНИ

ИЗКУСТВА

Вх.№151 / 25.11.2022 г.

96 т. Първо място

Спечелил

конкурса

2.

“РИНГО 2005 Б”ПРИЛОЖНИ

ИЗКУСТВА

Вх.№150 /25.11.2022 г.

88 т.

 

 5. За ДОД “Футбол”

 

№по

ред

Кандидат,вх.№пооферта Присъдени общ бройточки На кое място е класиран Забележка
1.

ДЕТСКИ СПОРТЕНКЛУБФУТБОЛ

Вх.№146 /25.11.2022 г.

85 т. Първо място Спечелил конкурса
2.

СФК “ЛЪВЧЕТАТА”ФУТБОЛ

Вх.№148 / 25.11.2022г.

81,9 т.

 

 6. За ДОД „Плуване“:

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдени общ брой

точки

На кое място е класиран забележка
1.

КП “СИНЬО ЛЪВЧЕ” ПЛУВАНЕ

Вх.№147 / 25.11.2022 г

90 т. Първо място Спечелил конкурса

 

 7. За  ДОД "Тенис на маса"

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ по оферта

Присъдени общ брой

точки

На кое място е класиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ „СПОРТ СТАРС“ ТЕНИС НА МАСА

ВХ. № 152/ 25.11.2022Г.

90 т. Първо място Спечелил конкурса

     Настоящата заповед да се връчи на всички участници в конкурса – за сведение, като се връчи лично срещу подпис или препоръчано писмо с обратна разписка.

     Настоящата Заповед да се обяви на входа на ДГ № 78 „Детски свят“ и интернет страницата dg78detskisvgt.com.

     Договорите с класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени след изтичането на срока за обжалване по Административно процесуалния кодекс и член 259 /2/, т. 6 от Закона на предучилищно и училищно образование.

     Настоящата заповед да се доведе до знание на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

      Цв. Стаменова:

                                       /Директор на ДГ № 78 „Детски свят“/


 

МОДЕРНИ, ЛАТИНО И БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ

Танцова школа  „Танцувай с мен” работи във всички сфери на танцовото изкуство и има установени традиции в обучението на деца в предучилищна и училищна възраст. Програмата на обучение включва запознаване на децата с основни стъпки, фигури и танцови движения, изработване на танцови хореографии и сценичното им представяне. Изработената продукция се представя в открити моменти пред родителите, тържества, организирани от детската градина и на „Годишен заключителен концерт” на школата, в който вземат участие всички деца, записани и посещаващи курса.

„Танцувай с мен” разполага с богата база от сценични костюми, които придават на изпълненията ефектност и завършеност, както и неповторима емоция за децата.

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

 Детско приложно студио „Шарканици” предлага професионално обучение на децата по авторски програми, предоставяне на всички професионални материали и пособия, организиране на изложби в детското заведение.

В художественото ателие на детското заведение малките художници ще творят:

- малка пластика – керамика

- декоративно рисуване

- мозайка

- стъкло

- колажи

- дизайн

- нестандартни идеи от отпадъчни материали

ФУТБОЛ И ПЛУВАНЕ

Спортен  клуб  „Лъвчета” организира обучение по футбол и плуванес високо квалифицирани специалисти за укрепване на здравето, усъвършенстване на физическите възможности и придобиване на технически умения от страна на децата.

В подготовката се използват подходящи, научно разработени методики с разнообразни игри и упражнения.

Заниманията се организират и провеждат в условията на детската градина, където има изградени футболно игрище с противоудърна настилка и плувен басейн с подходящи за целта размери.

Английски език

Допълнителна Педагогическа услуга - Изучаване на английски език - фирма ОМИКА 995

 

Преподавател: Екатерина Попова

Read more ...