^Горе
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Контакти


Адрес: гр.София, кв. "Дървеница", ул. "Айдемир" № 4
Комуникация: 8857676; 8875333; 0879155123

Имейл за връзка: info-2223811@edu.mon.bg

Работно време

от 07:00 до 19:00 часа

 

от 07:00 до 07:30 и от 18:30 до 19:00 часа има един дежурен учител

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ в ДГ № 78

  

П Р О Т О К О Л
от

заседание на комисия за провеждане на конкурс за избор на доставчици на допълнителни образователни дейности в  ДГ № 78 „Детски свят" за три учебни години - 2022/23, 2023/2024, 2024/2025 г.

        Днес 29.11.2022 г./вторник/ в изпълнение на заповед № 90/22.11.22 г., на директора на ДГ №78 „Детски свят"- Цветана Стаменова и във връзка с Правилника за осъществяване на ДОД в общинските детски градини на територията на Столична община се проведе от 11.00 ч. заседание на комисията за избор на доставчици на допълнителни образователни дейности в състав:

Председател - Миглена Иванова Тодорова - старши учител в ДГ № 78 „Детски свят"и членове:

 1. Ани Тодорова - началник отдел „Образование,социална дейност,култура и спорт".
 2. Радка Гълъбова - главен учител в ДГ № 78 „Детски Свят"- протоколчик.
 3. Камелия Петрова - счетоводител в ДГ № 78 „Детски свят".
 4. Цветанка Вълчева - Славчева - председател на Обществения съвет в ДГ № 78 „Детски Свят".

       Госпожа Стаменова - директор на ДГ № 78 „Детски свят" запозна членовете на комисията със съдържанието на заповед № 90/21.11.2022 г. Първоначално бе извършен оглед на големите пликове, съдържащи документите за участие на кандидатите в конкурса. Установи се , че всички отговарят /не отговарят на изискванията.

   Общият брой на подадените документи - 15 /петнадесет/.

      Последва отваряне на всеки плик, запознаване с неговото съдържание и подписване от двама члена на всеки лист.

При отварянето на плик,, А" присъства г-н Мартин Йорданов Йорданов-

представител на „Дариенс скуул академи"- английски език и футбол. След подписване на документите на другите кандидати по английски език и футбол, г-н Йорданов напусна и работата на комисията продължи в закрити заседания.

      Всички комплекти съдържаха необходимите документи, а именно:

 1. Списък на документите.
 2. Заявление за участие.
 3. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код/ЕИК/.
 4. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от ЗПУО.
 5. Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.
 6. Референции от институции и организации - до 5 на брой.
 7. Проект на договор съгласно Приложение N° 1 към Правилата за осъществяване на ДОД.
 8. Оферта, която трябва да съдържа:

-  Списък с имената на всички педагогически специалисти

-Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД.

-  Копие на трудовата книжка на преподавателите.

Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

-  Индивидуална цена за обучение на един учебен час, според възрастта на детето за определената ДОД.

- Комисията прегледа обстойно подадените документи и извърши класиране, съобразно одобрените критерии за оценка.

Общо участвали /по реда на подаване на документите /фирми и физически лица: - 15/петнадесет/.

 1. „ЦОК" ООД - Училища Европа - английски език.

Вх. № 139/24.11.2022 г.; 11:50 ч.;

 1. „Омика 1995" ЕООД - английски език.

Вх.№140 /24.11.2022 г.; 12:56 ч.;

 1. „Алис 8"- английски език.

Вх.№141/24.11.2022 г.; 13:15 ч.;

 1. АЙ енд Ай 2015" ЕООД - английски език.

Вх.№144 /25.11.2022 г.; 12: 35 ч.;

 1. "Дариенс скуул академи"- английски език.

Вх. № 145 /25.11.2022 г.; 13:00 ч.;

 1. Детски Спортен клуб - футбол.

Вх. № 146 /25.11.2022 г; 13:01.ч.;

 1. КП „Синьо лъвче" - плуване.

Вх. № 147/25.11. 2022 г.; 13 05. ч.;

 1. СФК „Лъвчета" - футбол.

Вх. № 148 /25.11.2022 г.; 13:06.ч.;

 1. „Ринго"2005 ЕООД - английски език.

Вх. № 149/25.11.2022 г.;13:16 ч.;

 1. „Ринго"2005 Б - приложни изкуства.

Вх. №150 /25.11.2022 г.; 13:17 ч.;

 1. АБ-АРТ"- приложни изкуства.

Вх. № 151/25.11.2022 г.; 13:24 ч.;

 1. Сдружение спортен клуб,, Спорт старс" - тенис на маса.

Вх. № 152 /25.11.2022 г.; 13:23 ч.;

 1. КСТ „Танцувай с мен"- латино танци.

Вх. № 153 /25.11.2022 г.; 13.42 ч.;

 1. КСП„Танцувай с мен" - народни танци.

Вх. № 154 /25.11.2022 г.; 13.44 ч.

 1. „Вълшебната кутийка" ЕООД - английски език.

Вх. № 155/ 25.11.2022 г.; 13:47 ч.;

След проведеното обсъждане и при съобразяване със следните критерии /Приложение № 1/

 1. Степен на квалификация на преподавателите и определената ДОД.
 2. Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в детската градина.
 3. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД.
 4. Цена на определената ДОД за обучение на едно занятие, според възрастта на детето.
 5. Социална отговорност/деца, ползващи безплатно обучение/.

КОМИСИЯТА реши:

Директорът на ДГ № 78 „Детски свят" да сключи договори за извършване на ДОД, както следва:

ПЕЧЕЛЯТ:

 1. Английски език: „Омика 1995" ЕООД - 99,1 т.
 2. Приложни изкуства: „АБ - APT " - 96 т.
 3. Футбол : Детски Спортен клуб - 85 т.
 4. Латино танци: Сдружение КСТ„Танцувай с мен"- 90 т.
  1. Народни танци: Сдружение КСТ „Танцувай с мен" - 90 т.
  2. Плуване: „Синьо лъвче" - 90 т.
  3. Тенис на маса: Сдружение Спортен клуб „Спорт старс” -90 т.

          Председател: М.Тодорова:

          Членове на комисията:                       Протоколчик: Р. Гълъбова:

          1. А.Тодорова:

          2. Р.Гълъбова:

          3. К.Петрова:

          4. Ц.Славчева:

З А П О В Е Д  № 105 /12.12.2022 г.

ОТНОСНО: Обявяване на резултатите от проведен конкурс по документи заизбор на кандидати за провеждане на Допълнителни образователни дейности (ДОД)

1.Английски език

2.Приложни изкуства

3.Народни танци

4.Латино танци

5.Футбол

6.Плуване

7.Тенис на маса

и определяне на спечелилите конкурса кандидати

        На основание чл. 258, ал. 1 и чл.259, ал.1 от ЗПУО, чл.18 (1),(2) от Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол № 30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, Решение № 795 от 21.12.2017 г. на СОС и Решение № 166 по Протокол 13 от 14.05.2020 г. на СОС за приемане на Правила за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община,взето решение на Педагогически съвет от 13.10.2022 г., обява за провеждане на конкурс по документи за ДОД в ДГ №78 „Детски свят“,публикувана на сайта на Столична община и на сайта на детската градина и протокол от 12.12.22 г. за разглеждане на постъпилите оферти за осъществяване на допълнителнобразователни дейности в ДГ № 78 „Детскисвят“ за период от 3 учебни години – 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г. с вх. № 197 от12.12.2022 г.  

УТВЪРЖДАВАМ

Класирането на следните кандидати за провеждане на допълнителни образователни дейности за срок от три години, считано от 03.01.2023 г.

 1. За ДОД „Английски език“: 
№по ред Кандидат,вх.№пооферта Присъдени общ брой точки На кое място е класиран забележка
1.

“ОМИКА1995 ” ЕООД

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№140/24.11.2022г.

99,1 т. Първо място

Спечелил

конкурса

2.

“ВЪЛШЕБНА КУТИЙКА ”ЕООД

АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№155 /25.11.2022 г.

98,2 т.
3.

“ДАРИЕНС СКУУЛАКАДЕМИ”АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№145 / 25.11.2022 г.

92,9 т.
4.

“РИНГО2005 Б”

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№149/25.11.2022г.

84,4 т.
5.

“ЦОК” ООД – УЧИЛИЩА ЕВРОПА АНГЛИЙСКИЕЗИК

Вх.№139 / 24.11.2022 г.

80 т.
6.

“АЛИС 8” АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Вх.№141 / 25.11.2022 г.

76,5 т.
7.

“АЙЕНДАЙ2015 ”ЕООД

АНГЛИЙСКИ ЕЗИКВх.№144/25.11.2022г.

64,3 т.

 

 

 2. За ДОД „Народни танци:

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ

КСТ “ТАНЦУВАЙ С

90 т. Първо място

Спечелил 

конкурса

МЕН”
НАРОДНИ ТАНЦИ
Вх.№154 /25.11.2022 г.

 

3. За ДОД „Латино танци“:

 

№ по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ

КСТ “ ТАНЦУВАЙ С МЕН”

ЛАТИНОТАНЦИ

Вх.№153 /25.11.2022 г.

90 т. Първомясто Спечелил конкурса

 

4. За ДОД „Приложни изкуства“:

 

№по

ред

Кандидат,вх.№пооферта

Присъдениобщ брой

точки

Накоемястоекласиран забележка
1.

“ АБ - АРТ” ООДПРИЛОЖНИ

ИЗКУСТВА

Вх.№151 / 25.11.2022 г.

96 т. Първо място

Спечелил

конкурса

2.

“РИНГО 2005 Б”ПРИЛОЖНИ

ИЗКУСТВА

Вх.№150 /25.11.2022 г.

88 т.

 

 5. За ДОД “Футбол”

 

№по

ред

Кандидат,вх.№пооферта Присъдени общ бройточки На кое място е класиран Забележка
1.

ДЕТСКИ СПОРТЕНКЛУБФУТБОЛ

Вх.№146 /25.11.2022 г.

85 т. Първо място Спечелил конкурса
2.

СФК “ЛЪВЧЕТАТА”ФУТБОЛ

Вх.№148 / 25.11.2022г.

81,9 т.

 

 6. За ДОД „Плуване“:

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ пооферта

Присъдени общ брой

точки

На кое място е класиран забележка
1.

КП “СИНЬО ЛЪВЧЕ” ПЛУВАНЕ

Вх.№147 / 25.11.2022 г

90 т. Първо място Спечелил конкурса

 

 7. За  ДОД "Тенис на маса"

 

№по

ред

Кандидат, вх.№ по оферта

Присъдени общ брой

точки

На кое място е класиран забележка
1.

СДРУЖЕНИЕ СПОРТЕН КЛУБ „СПОРТ СТАРС“ ТЕНИС НА МАСА

ВХ. № 152/ 25.11.2022Г.

90 т. Първо място Спечелил конкурса

     Настоящата заповед да се връчи на всички участници в конкурса – за сведение, като се връчи лично срещу подпис или препоръчано писмо с обратна разписка.

     Настоящата Заповед да се обяви на входа на ДГ № 78 „Детски свят“ и интернет страницата dg78detskisvgt.com.

     Договорите с класираните на първо място кандидати ще бъдат сключени след изтичането на срока за обжалване по Административно процесуалния кодекс и член 259 /2/, т. 6 от Закона на предучилищно и училищно образование.

     Настоящата заповед да се доведе до знание на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

      Цв. Стаменова:

                                       /Директор на ДГ № 78 „Детски свят“/